Четврта посебна сједница другог редовног засиједања - 27.10.2009.

СТРАХИЊА БУЛАЈИЋ:
Уважени господине потпредсједниче, моје питање је упућено Влади Црне Горе игласи: ,,На основу којих прописа здравствене установе у Црној Гори издају љекарскаувјерења о здравственој психофизичкој способности кандидата за возаче моторних возила,као и за потребе кандидата осталих категорија за које је предвиђено добијање таквогувјерења, мисли се на заснивање радног односа?"
Одговор сам тражио у писаној форми и констатујем да га још нијесам добио.Свједоци смо, с једне стране, значајног пораста саобраћајних и других несрећа, сакатастрофалним посљедицама и, с друге стране, бројних активности и иницијатива којимаразличите институције и невладине организације настоје да утичу на смањење броја овихпојава и њихових посљедица. Црна Гора има законе који покривају те области. У тимзаконима су утврђене обавезе и рокови надлежном министарству, да одговарајућимупутством, правилником или неким другим актом ближе и прецизно утврде које здравственеуслове мора да испуњава лице које жели да постане возач, на примјер, моторног возила илилице које тражи запослење.
чињеница је, а то сам провјерио и у неколико здравствених установа, да надлежноминистарство то није учинило ни до данас. Није прописано које техничке и кадровске условетреба да испуњавају здравствене установе које издају увјерења о здравственојпсихофизичкој способности кандидата, на примјер, за возаче, као ни за друге кандидатеза које је потребно такво увјерење. Захваљујем.
 Датум: 26.08.2010
Close
Close