Милутин Ђукановић: Партнери ДФ-а могу бити они 
                 који неће правити политичке трговине са ДПС-ом

Милутин Ђукановић: Партнери ДФ-а могу бити они који неће правити политичке трговине са ДПС-ом

Поједине моје колеге ову владу називају владом одушевљења и весеља. Прелазна влада коју је предлагао ДФ подразумијевала је владу на коминистарском принципу, без прегласавања и издвајања мишљења и без учешћа лидера политичких партија. Не може се Влада која има 24 члана међу којима су свега четири представника бивших опозиционих странака назвати владом изборног повјерења, наглашава Милутин Ђукановић. Де­мо­крат­ски фронт ће на­ста­ви­ти са сна­жним при­ти­сци­ма на ак­ту­ел­ну власт и ко­ри­сти­ће­мо све ви­до­ве бор­бе ка­ко би Цр­на Го­ра ко­нач­но по­ста­ла сло­бод­на и де­мо­крат­ска зе­мља, са­оп­штио је у ин­тер­вјуу за „Дан” Ми­лу­тин Ђу­ка­но­вић, пред­сјед­ник Из­вр­шног од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је и по­сла­ник Де­мо­крат­ског фрон­та.

● ДФ је на­ја­вио да ће на­ста­ви­ти са про­те­сти­ма. Ка­да би они мо­гли би­ти опет одр­жа­ни и да ли по­сто­ји план да се вра­те ша­то­ри ис­пред Скуп­шти­не Цр­не Го­ре?

– Де­мо­крат­ски фронт је сво­јим про­те­сти­ма 24. ок­то­бра ба­цио на ко­ље­на ак­ту­ел­ну власт. На­жа­лост, СНП, Де­мос, УРА и Де­мо­кра­те, умје­сто да по­др­же ДФ и при­кљу­че се про­те­сти­ма, ода­зва­ли су се по­зи­ву Ран­ка Кри­во­ка­пи­ћа и оти­шли на пре­го­во­ре са Ми­лом Ђу­ка­но­ви­ћем. Из­ме­ђу Де­мо­крат­ског фрон­та и ДПС-а иза­бра­ли су ове по­то­ње. Де­мо­крат­ски фронт ће на­ста­ви­ти са сна­жним при­ти­сци­ма на ак­ту­ел­ну власт и ко­ри­сти­ће­мо све ви­до­ве бор­бе ка­ко би Цр­на Го­ра ко­нач­но по­ста­ла сло­бод­на и де­мо­крат­ска зе­мља.

● Ми­сли­те ли да би ДФ тре­ба­ло да уче­ству­је на пред­сто­је­ћим пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма?

– О то­ме ће од­лу­чи­ти ор­га­ни кон­сти­ту­е­на­та и, на кра­ју, пред­сјед­ни­штво ДФ-а. Иако су се не­ке на­ше бив­ше ко­ле­ге до­бро по­тру­ди­ле да обе­сми­сле иде­ју бој­ко­та из­бо­ра при­ста­ја­њем да пот­пи­шу спо­ра­зум са ДПС-ом и да се уна­при­јед оба­ве­жу да ће при­зна­ти ре­зул­та­те ок­то­бар­ских из­бо­ра, ДФ ће се пре­ма тој си­ту­а­ци­ји од­ни­је­ти ве­о­ма од­го­вор­но, во­де­ћи при­је све­га ра­чу­на о ин­те­ре­си­ма гра­ђа­на ко­ји су се све ове го­ди­не бо­ри­ли за сло­бод­но дру­штво и ко­ји су се су­прот­ста­вља­ли ауто­ри­тар­ном и кри­ми­нал­ном ре­жи­му, тр­пе­ћи по­не­кад и лич­ну ште­ту. ДФ има план за сва­ку си­ту­а­ци­ју јер је наш по­ли­тич­ки про­тив­ник ДПС успио да на сво­ју стра­ну при­ву­че и не­ке бив­ше опо­зи­ци­о­на­ре ко­ји­ма је мје­сто би­ло са на­ма.

● Из ДФ-а је ви­ше пу­та на­гла­ше­но да је је­дан од кључ­них по­ли­тич­ких за­хтје­ва фор­ми­ра­ње пре­ла­зне вла­де ко­ја би при­пре­ми­ла фер из­бо­ре. Шта то кон­крет­но зна­чи у свје­тлу чи­ње­ни­це да је већ фор­ми­ра­на вла­да ко­ју је пре­ми­јер на­звао вла­дом из­бор­ног по­вје­ре­ња?

– По­је­ди­не мо­је ко­ле­ге ову вла­ду на­зи­ва­ју вла­дом оду­ше­вље­ња и ве­се­ља. И ми­слим да јој тај на­зив ви­ше при­ста­је од пре­ми­је­ро­вог на­зи­ва. Пре­ла­зна вла­да ко­ју је пред­ла­гао ДФ под­ра­зу­ми­је­ва­ла је вла­ду на ко­ми­ни­стар­ском прин­ци­пу, без пре­гла­са­ва­ња и из­два­ја­ња ми­шље­ња, и без уче­шћа ли­де­ра по­ли­тич­ких пар­ти­ја. Не мо­же се Вла­да ко­ја има 24 чла­на ме­ђу ко­ји­ма су че­ти­ри пред­став­ни­ка бив­ших опо­зи­ци­о­них стра­на­ка на­зва­ти вла­дом из­бор­ног по­вје­ре­ња; је­ди­но ако не­ко не сма­тра да ће ула­зак пред­став­ни­ка По­зи­тив­не Азре Ја­са­вић у Вла­ду знат­но оја­чај­ти ње­не ка­па­ци­те­те и до­при­ни­је­ти из­град­њи из­бор­ног по­вје­ре­ња. Стран­ке Но­ва­ка Ки­ли­бар­де и Жар­ка Рак­че­ви­ћа су 1998. го­ди­не до­би­ле се­дам мје­ста у та­да­шњој вла­ди и сви зна­мо ка­ко се за­вр­ши­ла та аван­ту­ра.

● Фронт је ра­ни­је по­зи­вао СНП да се при­дру­жи про­те­сти­ма, али га је и кри­ти­ко­вао ка­да је уче­ство­вао у пре­го­во­ри­ма о ула­ску у Вла­ду. Да ли СНП са­да ипак мо­же би­ти опо­зи­ци­о­ни парт­нер ДФ-у?

– Не­ја­сни и кон­фу­зни ста­во­ви СНП-а то­ком про­те­ста ДФ-а, по си­сте­му кре­ни – ста­ни, пот­пи­си­ва­ње спо­ра­зу­ма са ДПС-ом без оба­ве­зе о одр­жа­ва­њу ре­фе­рен­ду­му о ула­ску у НА­ТО, иако је то био услов свих усло­ва, по­др­жан пот­пи­си­ма 100.000 гра­ђа­на, и, ко­нач­но, при­ста­ја­ње да уђу у вла­ду Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа ако до­би­ју два ми­ни­стар­ска мје­ста учи­ни­ли су то да је те­шко пред­ви­дје­ти у ко­јем прав­цу ће се кре­та­ти бу­ду­ћа по­ли­ти­ка СНП-а. Парт­не­ри ДФ-а мо­гу би­ти сви они ко­ји не­ће пра­ви­ти ни­ка­кве по­ли­тич­ке тр­го­ви­не са ДПС-ом. На­кон пот­пи­си­ва­ња спо­ра­зу­ма, ДФ ни­ко­га од оних ко­ји су ушли у вла­ду Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа не до­жи­вља­ва као по­ли­тич­ког парт­не­ра, чак ни Ми­о­дра­га Ле­ки­ћа, бив­шег пред­сјед­ни­ка ДФ-а, па ти­ме ни оне дру­ге ко­ји су нам би­ли да­љи од тог по­је­дин­ца. Мо­рам под­сје­ти­ти да смо свим тим бив­шим опо­зи­ци­о­на­ри­ма ну­ди­ли да по­др­жи­мо њи­хо­ву ма­њин­ску вла­ду, у ко­јој не би уче­ство­вао ДФ. Ме­ђу­тим, они су од­би­ли на­шу по­ну­ду и пот­пи­са­ли спо­ра­зум са ДПС-ом и та­ко ода­бра­ли, по на­шем ми­шље­њу, по­гре­шан пут.

Про­ду­бље­но не­по­вје­ре­ње у из­бор­ни про­цес

● Сма­тра­те ли да си­стем елек­трон­ске иден­ти­фи­ка­ци­је мо­же би­ти аде­кват­но им­пле­мен­ти­ран на пред­сто­је­ћим пар­ла­мен­тар­ним из­бо­ри­ма?

– На­чин на ко­ји је им­пле­мен­ти­ран си­стем за елек­трон­ску иден­ти­фи­ка­ци­ју би­ра­ча још ви­ше про­ду­бљу­је не­по­вје­ре­ње у из­бор­ни про­цес. Нео­д­го­вор­но је ис­ти­ца­ти ква­ли­те­те тог си­сте­ма кад ни­је у ста­њу да раз­ли­ку­је лич­на до­ку­мен­та, па­со­ше и лич­не кар­те од њи­хо­вих при­ми­тив­них ко­пи­ја, цр­те­жа и сли­чи­ца. Су­шти­на си­сте­ма је тре­ба­ло да бу­де по­у­зда­на иден­ти­фи­ка­ци­ја би­ра­ча, од­но­сно ели­ми­ни­са­ње су­бјек­тив­ног и при­стра­сног по­на­ша­ња чла­но­ва би­рач­ких од­бо­ра. Ка­да смо Ве­љо Ча­ђе­но­вић, члан ДИК-а, и ја до­ка­за­ли мо­гућ­ност ор­га­ни­зо­ва­ња из­бор­не кра­ђе уз по­моћ тог уре­ђа­ја и ка­да смо сле­де­ћих да­на по­гле­да­ли ко је све стао у од­бра­ну та­кве елек­трон­ске иден­ти­фи­ка­ци­је, све нам је би­ло ја­сно. По­себ­но су нас из­не­на­ди­ли они за ко­је смо до та­да вје­ро­ва­ли да же­ле да из­бор­ни про­цес про­тек­не ре­гу­лар­но и ко­ји су се до тог мо­мен­та сна­жно ле­ги­ти­ми­са­ли као про­тив­ни­ци ауто­крат­ског и кра­ђа­ма скло­ног ре­жи­ма. То су ви­дје­ли и гра­ђа­ни и за­то се ДФ обра­ћа са­мо њи­ма, јер по­у­зда­но зна­мо да је ап­со­лут­на ве­ћи­на про­тив ове вла­сте. За­то и тра­жи­мо да они по­др­же са­мо оне упор­не про­тив­ни­ке ре­жи­ма, а не ла­жну опо­зи­ци­ју, ко­ја ће ту сна­гу по­ни­је­ти у да­том мо­мен­ту и пре­да­ти ДПС-у, као што је то ура­ди­ла По­зи­тив­на 27. ја­ну­а­ра, а он­да и они дру­ги 18. ма­ја.


Извор: Дан, 05.06.2016. 
Датум: 05.06.2016
Close
Close