ОО Никшић: Милатовић: Графит је морао бити раније уклоњен

 На­кон што је „Дан” об­ја­вио да на фа­са­ди ник­шић­ке Гим­на­зи­је „Сто­јан Це­ро­вић” већ не­ко­ли­ко мје­се­ци сто­ји гра­фит ко­ји ври­је­ђа на­ци­о­нал­не осје­ћа­је срп­ског на­ро­да, упра­ва те уста­но­ве укло­ни­ла је ју­че спор­ни нат­пис. Шо­ви­ни­стич­ки гра­фит „не­ће мо­ћи срп­ска сто­ка ма­ћи кра­ља из Рас­то­ка” ју­че у ра­ним ју­тар­њим са­ти­ма пре­кре­чен је би­је­лом бо­јом. Ина­че, ди­рек­тор гим­на­зи­је Жар­ко Ра­и­че­вић ре­као је при­је два да­на да ће то ура­ди­ти ка­да пре­ста­не ки­ша. 

Пред­сјед­ник општинског од­бо­ра Но­ве српске демократије у Ник­ши­ћу Јан­ко Ми­ла­то­вић по­здра­вио је укла­ња­ње гра­фи­та, али је ис­та­као да је то мо­ра­ло би­ти мно­го ра­ни­је ура­ђе­но.
– У кон­крет­ном слу­ча­ју по­ка­за­ло се ко­ли­ки је ути­цај јав­не ри­је­чи. Ва­жно је да је оно што је шо­ви­ни­зам ко­ји ври­је­ђа на­ро­де у Цр­ној Го­ри укло­ње­но, али је упра­ва шко­ле мо­ра­ла то да ура­ди са­ма и без ичи­је ре­ак­ци­је. рекао је ју­че Ми­ла­то­вић.
 
 
(ДАН, март 2016.) Датум: 14.04.2016
Close
Close