ОО Котор: Потпара: Вријеме за нову локалну власт

 Ко­тор­ска опо­зи­ци­ја по­ну­ди­ла је Со­ци­јал­де­мо­крат­ској пар­ти­ји (СДП) да за­јед­но под­не­су пред­лог за ра­зр­је­ше­ње пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не Ко­тор Алек­сан­дра Стјеп­че­ви­ћа (ДПС) и кон­сти­ту­и­шу но­ву ло­кал­ну власт. Ка­ко су са­оп­шти­ли из опо­зи­ци­је, до­сад је тај пред­лог пот­пи­са­ло 14 опо­зи­ци­о­них од­бор­ни­ка.

Пи­смо ко­тор­ском СДП-у, у ко­ме се на­во­де раз­ло­зи за­што пред­лог о ра­зр­је­ше­њу Стјеп­че­ви­ћа тре­ба по­др­жа­ти, пот­пи­са­ли су ју­че Бран­ко Ива­но­вић (СНП) и Вла­ди­мир Пот­па­ра (ДФ). 
– Има­ју­ћи у ви­ду да смо не­за­до­вољ­ни функ­ци­о­ни­са­њем ло­кал­не са­мо­у­пра­ве и на­чи­ном на ко­ји гра­ђа­ни оп­шти­не Ко­тор оства­ру­ју сво­ја пра­ва, чи­ње­ни­цом да се кључ­ни раз­вој­ни про­јек­ти и пла­но­ви не оства­ру­ју у об­ли­ку и ди­на­ми­ци ко­је за­вре­ђу­је наш град, а да, с дру­ге стра­не, ру­ко­вод­ство оп­шти­не не по­ка­зу­је по­све­ће­ност ко­ја је нео­п­ход­на за оства­ре­ње по­ме­ну­тих ци­ље­ва, сма­тра­мо да су се у пот­пу­но­сти сте­кли усло­ви да за­тра­жи­мо смје­ну ак­ту­ел­ног пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не Ко­тор – на­во­ди се у пи­сму ко­је су пот­пи­са­ли Ива­но­вић и Пот­па­ра. 
Ис­та­кли су да смје­ну тра­же у скла­ду са про­це­ду­ром де­фи­ни­са­ном Ста­ту­том Оп­шти­не Ко­тор и за­ко­ни­ма ко­ји се од­но­се на ову област. Ка­ко су на­ве­ли, по­ла­зе од то­га да је СДП на др­жав­ном ни­воу гла­сао про­тив по­вје­ре­ња Вла­ди и сход­но из­ја­ва­ма ње­го­вих нај­од­го­вор­ни­јих функ­ци­о­не­ра се­бе сма­тра­ју опо­зи­ци­о­ном пар­ти­јом. 
– Као и у свје­тлу чи­ње­ни­це да је пред­сјед­ни­штво ДПС-а пред­ло­жи­ло глав­ном од­бо­ру да рас­ки­не све ко­а­ли­ци­је са Со­ци­јал­де­мо­крат­ском пар­ти­јом, сма­тра­мо по­ли­тич­ки ко­рект­ним да за­јед­но под­не­се­мо пред­лог за ра­зр­је­ше­ње пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Ко­тор ко­ји је до са­да сво­јим пот­пи­сом по­др­жа­ло 14 од­бор­ни­ка. На­гла­ша­ва­мо да, уко­ли­ко ва­ша че­ти­ри од­бор­ни­ка пот­пи­шу, а за­тим и гла­са­ју за овај пред­лог, ства­ра­мо усло­ве не са­мо за ра­зр­је­ше­ње пред­сјед­ни­ка Оп­шти­не Ко­тор, већ и за фор­ми­ра­ње но­ве, при­је­ко по­треб­не гра­ђа­ни­ма, од­го­вор­не и по­све­ће­не вла­сти, ко­ја ће рје­ша­ва­ти про­бле­ме са ко­ји­ма се су­о­ча­ва­мо – ис­так­ну­то је у пи­сму Ива­но­ви­ћа и Пот­па­ре чел­ни­ци­ма ко­тор­ског СДП-а. 
Си­гур­ни су да овом ини­ци­ја­ти­вом обез­бје­ђу­ју усло­ве за мно­го ква­ли­тет­ни­је упра­вља­ње гра­дом, као и мо­гућ­ност да бу­ду обез­би­је­ђе­ни фер и де­мо­крат­ски усло­ви за ло­кал­не из­бо­ре у Ко­то­ру ко­ји тре­ба да бу­ду одр­жа­ни на је­сен ове го­ди­не. 
– У на­ди да ди­је­ли­те на­ше увје­ре­ње да је Оп­шти­ни Ко­тор по­треб­но мно­го бо­ље упра­вља­ње, као и да не по­сто­ји ни­је­дан по­се­бан раз­лог да се би­ло шта по овом пи­та­њу од­ла­же, по­зи­ва­мо вас да нам до 7. мар­та 2016. го­ди­не у пи­са­ној фор­ми до­ста­ви­те од­го­вор – ре­кли су Ива­но­вић и Пот­па­ра. 
Ка­ко су ис­та­кли, ко­тор­ски СДП пр­во тре­ба да од­го­во­ри да ли по­др­жа­ва пред­лог за ра­зр­је­ше­ње пред­сјед­ни­ка оп­шти­не из ДПС или не. 
– Дру­го, да ће ва­ши од­бор­ни­ци пот­пи­са­ти пред­лог за ра­зр­је­ше­ње пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Ко­тор – на­ве­ли су Ива­но­вић и Пот­па­ра у пи­сму ко­тор­ском СДП-у. 
Под­ву­кли су и да ако је Ста­ту­том СДП-а пред­ви­ђе­но да став по овом пи­та­њу мо­ра до­ни­је­ти пар­тиј­ски ор­ган, мо­ле да им се до­ста­ви ин­фор­ма­ци­ја до ка­да тај став мо­же би­ти де­фи­ни­сан. 
Ако би СДП с ан­ти­ре­жим­ским су­бјек­ти­ма по­сти­гао до­го­вор о пре­ком­по­зи­ци­ји вла­сти, та стран­ка, ДФ, СНП, пред­став­ник ДСС-а Дра­ги­ца Пе­ро­вић и не­за­ви­сни од­бор­ни­ци има­ли би 18 мје­ста у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту и та­ко би би­ла фор­ми­ра­на но­ва ве­ћи­на, ко­ја би мо­гла да ра­ди на при­пре­ми ло­кал­них из­бо­ра. Ман­дат ко­тор­ском пар­ла­мен­ту ис­ти­че на је­сен ове го­ди­не, ка­да и др­жав­ном пар­ла­мен­ту. 
Пре­го­во­ри о пре­ком­по­зи­ци­ји вла­сти у ко­тор­ској оп­шти­ни до­ла­зе на­кон кра­ха ди­ја­ло­га у Скуп­шти­ни Цр­не Го­ре о ор­га­ни­зо­ва­њу сло­бод­них из­бо­ра, и рас­ки­да ко­а­ли­ци­је ДПС-а и СДП-а на др­жав­ном ни­воу. Власт у Ко­то­ру тре­нут­но кон­сти­ту­и­шу ДПС, ХГИ, ЛП и СДП, а од­ла­зак Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је, стран­ке Ран­ка Кри­во­ка­пи­ћа, из тог са­ве­за омо­гу­ћио би фор­ми­ра­ње но­ве од­бор­нич­ке ве­ћи­не са са­да опо­зи­ци­о­ним по­ли­тич­ким су­бјек­ти­ма.
Опо­зи­ци­ја је ра­ни­је за­тра­жи­ла да што при­је бу­де фор­ми­ра­на пре­ла­зна вла­да ко­ја би ра­ди­ла на при­пре­ми фер из­бо­ра на свим ни­во­и­ма.
 
 
 
Пот­пи­са­ло 14 од­бор­ни­ка
 
 
Пред­лог за раз­рје­ше­ње пред­сјед­ни­ка ко­тор­ске оп­шти­не пот­пи­са­ли су Вла­ди­мир Пот­па­ра, Сла­вко Ги­ља­ча, Бо­јан Бро­ћић, Мла­ден Жив­ко­вић, Пе­тар Ву­че­љић, Ми­ли­во­је Са­мар­џић, Ми­ли­во­је Лат­ко­вић, Ми­ли­вој­ке Шо­вран, Дра­ги­ца Пе­ро­вић, Бран­ко Ко­ва­че­вић, Ми­ћо До­бри­ша, Љу­бен­ко Бо­ро­вић, Алек­сан­дра Син­дик и Сла­ђа­на Гоп­че­вић.
 
 
(ДАН, 06. 03. 2016.)
 Датум: 10.03.2016
Close
Close