ОО Улцињ: Ђурашковић: Локални моћници да врате мандат

 По­сла­ни­ца Де­мо­крат­ског фрон­та у Скуп­шти­ни Цр­не Го­ре др Љи­ља­на Ђу­ра­шко­вић оци­је­ни­ла је да су за по­ли­тич­ку кри­зу у Ул­ци­њу кри­ви моћ­ни­ци на др­жав­ном и ло­кла­ном ни­воу, ко­је не ин­те­ре­су­ју жи­вот и бу­дућ­ност гра­ђа­на нај­си­ро­ма­шни­је прим­о­р­ске оп­шти­не. 

- Већ одав­но је Ул­цињ по све­му за­бо­ра­вље­ни град. Та­ко је и по­ли­тич­ка кри­за у Ул­ци­њу до­че­ка­ла про­ље­ће. Ло­кал­ни моћ­ни­ци, че­ка­ју­ћи ди­рек­ти­ву из цен­тра­ле, до­го­ва­ра­ју се по прин­ци­пу да се не до­го­во­ре. Ло­кал­ни пар­ла­мент не за­сје­да мје­се­ци­ма, у фи­јо­ка­ма ле­жи око сто­ти­ну ва­жних од­лу­ка ко­је тре­ба до­ни­је­ти да би град нор­мал­но функ­ци­о­ни­сао и жи­вио. Ме­ђу њи­ма је и бу­џет оп­шти­не за 2016.го­ди­ну, као и одо­бре­ни кре­дит од 25 ми­ли­о­на еура за ка­пи­тал­не ин­ве­сти­ци­је. Оп­шти­на Ул­цињ ду­гу­је сво­јим за­по­сле­ним ис­пла­ту ви­ше­мје­сеч­них лич­них до­хо­да­ка, а јав­на пред­у­зе­ћа пре­ко 15 мје­се­ци ни­су ис­пла­ћи­ва­ла за­ра­де рад­ни­ци­ма. Све ово го­во­ри да моћ­ни­ке не ин­те­ре­су­је жи­вот у Ул­ци­њу, већ игра­ма без гра­ни­ца же­ле са­чу­ва­ти сво­је по­зи­ци­је и фо­те­ље. Ред је да гра­ђа­не по­гле­да­ју у очи и да­ју им свој ман­дат - ка­за­ла је Ђу­ра­шко­ви­ће­ва.
 
 
(ДАН, 04. 03. 2016.)
 
 
 Датум: 10.03.2016
Close
Close