ОО Пљевља: Лекић: Кривичне пријаве због дискриминације

 Пред­сјед­ник Оп­штин­ске ор­га­ни­за­ци­је Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Ми­лан Ле­кић по­ру­чио је ју­че да ће про­тив чла­но­ва скуп­штин­ског од­бо­ра за ста­тут и про­пи­се под­ни­је­ти кри­вич­не при­ја­ве уко­ли­ко се при­дру­же пред­сјед­ни­ку оп­шти­не у дис­кри­ми­на­ци­ји од­бор­ни­ка те стран­ке, али и свих од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та. Ле­кић је ис­та­као да је пред­сјед­ник оп­шти­не Мир­ко Ђа­чић сво­јом од­лу­ком да не до­зво­ли ис­пла­ту од­бор­нич­ких на­док­на­да по­га­зио ва­же­ће за­кон­ске про­пи­се и оп­штин­ске од­лу­ке и да ­са­да по­ку­ша­ва да по­бјег­не са по­ли­тич­ког бо­ји­шта. Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма Ђа­чић је­ди­но мо­же да се јав­но из­ви­не свим од­бо­р­ни­ци­ма ко­је је оште­тио и по­ку­шао да из­вр­ши при­ти­сак на њих, или ће с дру­ге стра­не мо­ра­ти да об­ја­сни сво­је по­ступ­ке на су­ду. 

-Не ­зна се шта је да­нас го­ре пред­сјед­ни­ку оп­шти­не: да при­зна гре­шку или да на­ђе на­чин ка­ко би се са­крио од по­сле­ди­ца својих по­сту­па­ка. Чла­но­ви од­бо­ра за ста­тут и про­пи­се има­ју ис­пред се­бе чи­сту и у пот­пу­но­сти ја­сну нор­му. Ла­ко им је ако же­ле да ра­де по пра­ву и пра­вич­но­сти. С дру­ге стра­не упо­зо­ра­вам све чла­но­ве скуп­штин­ског од­бо­ра за ста­тут и про­пи­се да се не игра­ју и да не уче­ству­ју у скри­ва­њу Мир­ка Ђа­чи­ћа од од­го­вор­но­сти. Про­тив свих оних ко­ји бу­ду уче­ство­ва­ли у тим рад­ња­ма под­ни­је­ће­мо кри­вич­не при­ја­ве јер уче­ству­ју у дис­кри­ми­на­ци­ји јед­ног бро­ја од­бор­ни­ка. Они то до­бро зна­ју, јер су прав­ни­ци, па се не мо­гу кри­ти да су би­ли у за­блу­ди. Ако ко­јим слу­ча­јем у жи­во­ту ни­је­су има­ли при­ли­ку да се на­у­че чо­вјеч­но­сти, на фа­кул­те­ту су за пре­ла­зну оцје­ну мо­ра­ли на­у­чи­ти шта је за­ко­ни­то а шта ни­је, по­ру­чио је Ле­кић и под­сје­тио на на­род­ну из­ја­ву „Дај чо­вје­ку власт, па ћеш ви­ђе­ти ко је“. 
Он је при­том ка­зао да за­и­ста Ђа­чић има власт и да сви има­ју при­ли­ку да ви­де о ка­квом се чо­вје­ку ра­ди. 
-Исто та­ко ви­ди­мо ка­кав је ју­нак Мир­ко Ђа­чић ка­да је уочио да га власт не мо­же за­шти­ти од ње­го­ве на­ра­ви и по­сту­па­ка. Са­да се упла­шио и кри­је се у ми­ши­ју ру­пу, тра­же­ћи спас од Од­бо­ра за ста­тут и про­пи­се и од ло­кал­ног пар­ла­мен­та. Мо­жда ни­је хтио или ни­је знао да по­слу­ша са­вје­те прав­ни­ка, али са­да се ви­ди да тра­жи из­лаз не би­ра­ју­ћи сред­ства да по­бјег­не са по­ли­тич­ког бо­ји­шта. За­бо­ра­вља при­том да овај на­род пам­ти ње­го­ву др­скост, али и ку­ка­вич­лук. Јед­ном ри­јеч­ју у по­на­ша­њу пред­сјед­ни­ка оп­шти­не, не мо­же се ви­ђе­ти ни чој­ство ни ју­на­штво - по­ру­чио је Ле­кић и по­звао пред­сјед­ни­ка оп­шти­не да се јав­но из­ви­ни опо­зи­ци­о­ним од­бор­ни­ци­ма, у пр­вом ре­ду од­бор­ни­ци­ма Де­мо­крат­ског фрон­та, ка­ко би се ова ве­о­ма не­ла­год­на си­ту­а­ци­ја што при­је раз­ри­је­ши­ла. 
Ле­кић је упу­тио са­оп­ште­ње ме­ди­ји­ма у су­срет сјед­ни­ци Од­бо­ра за ста­тут и про­пи­се, ко­ја ће се да­нас одр­жа­ти и на ко­јој тре­ба да се да пред­лог ми­шље­ња, да ли је ис­прав­на од­лу­ка ко­јом је пред­сјед­ник оп­шти­не об­у­ста­вио ис­пла­ту на­док­на­да од­бор­ни­ци­ма Де­мо­крат­ског фрон­та. 
 
 
(ДАН, 01. 03. 2016.)
 Датум: 10.03.2016
Close
Close