ОО Никшић: Ковачевић: РТВНК спроводи политику РТЦГ

 У ник­шић­ком Де­мо­крат­ском фрон­ту сма­тра­ју да је ло­кал­на власт на­ста­ви­ла са кр­ше­њем за­ко­на, по­себ­но у ди­је­лу не­за­ко­ни­тог за­по­шља­ва­ња за­рад ко­јег су за по­след­њих пет­на­е­стак да­на рас­пи­са­ли три огла­са ко­јим ће за­по­сли­ти укуп­но 42 ли­ца. На ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре од­бор­ник ДФ-а Ар­се­ни­је Ла­ла­то­вић ис­та­као је да је на осно­ву њи­хо­ве кри­вич­не при­ја­ве Управ­на ин­спек­ци­ја кра­јем про­шле го­ди­не утвр­ди­ла да је у ор­га­ни­ма ло­кал­не упра­ве не­за­ко­ни­то за­по­сле­но 87 ли­ца на­ло­жив­ши Оп­шти­ни да те не­пра­вил­но­сти от­кло­ни. У ДФ-у су си­гур­ни да су но­ви огла­си на­ми­је­ње­ни ди­је­лу тих не­за­ко­ни­то за­по­сле­них па су ју­че по­сла­ли но­ву ур­ген­ци­ју ту­жи­ла­штву од ко­јег зах­ти­је­ва­ју да про­вје­ри ту си­ту­а­ци­ју јер је, ка­ко твр­ди Ла­ла­то­вић, очи­глед­но да се кр­ши став 77 За­ко­на о др­жав­ним слу­жбе­ни­ци­ма и на­мје­ште­ни­ци­ма. Да ник­шић­ка власт у кон­ти­ну­и­те­ту кр­ши за­кон, ис­та­као је он, го­во­ри енорм­но тро­ше­ње нов­ца због на­вод­не ра­ци­о­на­ли­за­ци­је, па су та­ко кре­ди­том 2011. го­ди­не збри­ну­ли око 180 рад­ни­ка, по­том су у из­бор­ној 2012. го­ди­ни не­за­ко­ни­то за­по­сли­ли око 200 ли­ца. Кра­јем про­шле го­ди­не, ре­као је Ла­ла­то­вић, Оп­шти­на опет кре­ди­том збри­ња­ва 105 рад­ни­ка, али се тај про­грам ре­а­ли­зу­је са го­ди­ном за­ка­шње­ња чи­ме се град­ској ка­си пра­ви ве­ли­ка ште­та јер је за те рад­ни­ке за тај пе­ри­од по осно­ву бру­то пла­та ис­пла­ће­но око 800 хи­ља­да еура. 

- На­во­ди из на­ше кри­вич­не при­ја­ве под­не­се­не 2014. го­ди­не на­ла­зом Управ­не ин­спек­ци­је су до­ка­за­ни. С об­зи­ром да сма­тра­мо да се ов­ђе ра­ди о ви­со­кој ко­руп­ци­ји и кри­ми­на­лу све ово је, по на­шем ми­шље­њу, по­сао за Спе­ци­јал­но ту­жи­ла­штво јер ште­та ко­ја оби­та­ва је ви­ше ми­ли­о­на еура, вје­ро­ват­но пре­ко пет, а мо­жда и шест ми­ли­о­на и то са тен­ден­ци­јом ра­ста - на­гла­сио је Ла­ла­то­вић. 
 
Мар­ко Ко­ва­че­вић, од­бор­ник ДФ-а, кри­ти­ко­вао је рад ло­кал­не РТВ Ник­шић ко­ја „не пра­ти до­га­ђа­је у гра­ду већ спро­во­ди „по­ли­ти­ку“ др­жав­ног јав­ног сер­ви­са”, али и не­бри­гу ло­кал­не вла­сти пре­ма со­ци­јал­ним слу­ча­је­ви­ма у на­се­љу Хум­ци ко­ји­ма су на­ја­ви­ли на­пла­ту ста­но­ва­ња у та­мо­шњим при­вре­ме­ним објек­ти­ма. Да је у гра­ду, а и др­жа­ви, све од­ра­ђе­но по­ло­вич­но Ко­ва­че­вић је на­вео при­мје­ре не­до­вр­ше­ног ази­ла за псе, као и по­ло­вич­но про­ми­је­ње­не лед ра­свје­те на Бу­ле­ва­ру Ву­ка Ми­ћу­но­ви­ћа. 
 
 
Ко­ва­че­вић: Про­те­сти­ма до смје­не вла­сти
 
- Ја­сно је да ова­ко да­ље не мо­же ни на ло­кал­ном, ни на ре­пу­блич­ком ни­воу. Ова ло­кал­на на­ста­ла је на по­ли­тич­кој ко­руп­ци­ји, кра­ђом гла­со­ва на на­чин ка­ко је то на­ве­де­но у Афе­ри „сни­мак“. Са­мо ја­ким и упор­ним про­те­сти­ма и, у крај­њем, бој­ко­том пар­ла­мен­та и ин­сти­ту­ци­ја, мо­же до­ћи до про­мје­на и због то­га по­зи­вам све Ник­ши­ћа­не да се при­дру­же сју­тра­шњим про­те­сти­ма ДФ-а ис­пред Скуп­шти­не Цр­не Го­ре у Под­го­ри­ци - по­ру­чио је Ко­ва­че­вић.
 
 
(ДАН, 26. 02. 2016.)
 
 
 
 Датум: 10.03.2016
Close
Close