ОО Пљевља: Ровчанин: Ђачић спроводи диктатуру и терор

 Пред­став­ни­ци пље­ваљ­ског од­бо­ра Де­мо­крат­ског фрон­та на ју­че одр­жа­ној кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре са­оп­шти­ли су да у оп­штин­ској упра­ви вла­да дик­та­ту­ра и те­рор, ко­ју је за­вео пред­сјед­ник оп­шти­не Мир­ко Ђа­чић. Са­оп­ште­но је да се слу­жбе­ни­ци и локлни функ­ци­о­не­ри не др­же за­кон­ских пра­ви­ла, већ да ра­де по на­ре­ђе­њи­ма пред­сјед­ни­ка Ђа­чи­ћа, а у чи­та­вој при­чи је за­ни­мљи­во да је ло­кал­ни пар­ла­мент из­гу­био на зна­ча­ју. Као при­мјер је на­ве­де­но од­луч­но од­би­ја­ње пред­сјед­ни­ка Ђа­чи­ћа да од­бор­ни­ци­ма Де­мо­крат­ског фрон­та ис­пла­ти нов­ча­не на­док­на­де, јер спро­во­ди дис­кри­ми­на­ци­ју над не­ис­то­ми­шље­ни­ци­ма. 

-Вла­да­ју­ћа ели­та оп­шти­не Пље­вља ус­по­ста­ви­ла дик­та­ту­ру као но­ви ре­жим упра­вља­ња. За дик­та­то­ра је са­мо­кру­ни­сан не­ле­ги­тим­ни пред­сјед­ник оп­шти­не Мир­ко Ђа­чић. Се­кре­та­ри­ја­ти и дру­ге ораг­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це из­гу­би­ле су са­мо­стал­ност, а ус­по­ста­вље­но је пра­во ве­та јед­ном, не­при­ко­сно­ве­ном. По­след­њих мје­се­ци дик­та­тор се уз зло­у­по­тре­бу по­ло­жа­ја ижи­вља­ва над од­бор­ни­ци­ма Де­мо­крат­ског фрон­та. Ис­пла­ћи­ва­њем од­бор­нич­ких на­кна­да по соп­стве­ном на­хо­ђе­њу до­шло је до нај­гру­бљег ми­је­ша­ња у рад Скуп­шти­не оп­шти­не Пље­вља и по­ро­бља­ва­ња пред­став­нич­ког до­ма за­во­ђе­њем јед­но­у­мља. Ство­рен је та­кав си­стем као да је пред­сјед­ник оп­шти­не иза­брао од­бор­ни­ке, а не они ње­га - ка­зао је од­бор­ник ДФ Ни­ко­ла Ров­ча­нин уз на­по­ме­ну да је за­ни­мљи­ва и уло­га пред­сјед­ни­ка Скуп­шти­не, ко­ји ни­је у ста­њу да за­шти­ти од­бор­ни­ке, као ни са­мог се­бе, већ се пре­ћут­но при­дру­жу­је по­ли­тич­ком те­ро­ри­са­њу и об­ра­чу­ну са по­ли­тич­ким не­ис­то­ми­шље­ни­ци­ма. 
Ров­ча­нин је ка­зао да је по­след­њих да­на имао низ раз­го­во­ра са слу­жбе­ни­ци­ма ло­кал­не упра­ве од ко­јих је слу­шао од­го­во­ре: „Ра­зу­ми­је­мо да на то има­те пра­во, али не сми­је­мо од пред­сјед­ни­ка оп­шти­не“! Он је ка­зао да се у ло­кал­ној упра­ви ви­ше не ра­ди по За­ко­ну, већ она­ко ка­ко пред­сјед­ник ка­же. 
-Страх ко­ји пред­сјед­ник оп­шти­не сва­ко­днев­но до­зи­ра у енорм­ним ко­ли­чи­на­ма, су­спен­ду­је све про­пи­се и ане­сте­зи­ра же­љу функ­ци­о­не­ра и слу­жбе­ни­ка да ра­де по за­ко­ну. Пи­там се, ако се на ова­кав на­чин „ње­го­во кра­љев­ско ви­со­чан­ство“ оп­хо­ди пре­ма од­бор­ни­ци­ма као јав­ним функ­ци­о­не­ри­ма ко­ји пред­ста­вља­ју по 600 гра­ђа­на са пра­вом гла­са, ка­ко се он­да по­на­ша пре­ма рад­ни­ци­ма оп­шти­не и гра­ђа­ни­ма - ис­та­као је Ров­ча­нин. 
Од­бор­ник ДФ-а Бо­јан Кр­ва­вац је на­гла­сио да је на ђе­лу по­ли­тич­ки апарт­хејд, ко­ји пред­сјед­ник спро­во­ди над од­бор­ни­ци­ма Де­мо­крат­ског фрон­та. Он је ис­та­као да ће се од­бор­ни­ци ове ко­а­ли­ци­је и да­ље су­про­ста­вља­ти Ђа­чи­ће­вом оси­о­ном по­на­ша­њу и да не­ће ћу­та­ти на ње­го­ве про­тив­за­ко­ни­те рад­ње. 
 
 
 
(ДАН, 26. 02. 2016.)Датум: 10.03.2016
Close
Close