ОО Пљевља: Ровчанин: МЗ Шула разорена политиком ДПС-а

 Пред­став­ни­ци опо­зи­ци­је у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту упо­зо­ри­ли су на по­губ­ност по­ли­ти­ке ко­ју во­ди ло­кал­на и др­жав­на власт кад је у пи­та­њу МЗ Шу­ла.У пр­вом ре­ду на­гла­ше­но је да ло­кал­на и др­жав­на власт уби­ра­ју при­хо­де на кон­це­си­је од шу­ма и ру­да, а да у ову мје­сну за­јед­ни­цу ни­шта не ула­жу. Ка­ко на­во­де, не­ма но­вих се­о­ских ас­фалт­них пу­те­ва, ни­ти во­до­во­да, а исто­вре­ме­но се по­сто­је­ћа ин­фра­струк­ту­ра уни­шта­ва екс­пло­а­та­ци­јом при­род­них бо­гат­ста­ва. По­себ­но је по­губ­но што се услед екс­пло­а­та­ци­је оло­ва и цин­ка ства­ра­ју број­ни еко­ло­шки про­бле­ми, ко­ји не­га­тив­но ути­чу на здра­вље љу­ди. 

Да је нео­п­ход­но што при­је ре­а­го­ва­ти, упо­зо­рио је и од­бор­ник ДФ-а Ни­ко­ла Ров­ча­нин ко­ји је ка­зао да је по­ли­ти­ка „од да­нас до сју­тра” и „не за­мје­ри се ше­фо­вим при­ја­те­љи­ма” еви­дент­на и на при­мје­ру МЗ Шу­ла, ко­јој је од­у­зе­то све, а ни­је јој да­то ни­шта. 
-Те­ри­то­ри­ја бо­га­та оло­вом и цин­ком, шу­ма­ма, при­род­ним ље­по­та­ма и при­је све­га до­брим љу­ди­ма и до­ма­ћи­ни­ма, го­ди­на­ма оста­је ус­кра­ће­на за оно што јој при­па­да по свим зе­маљ­ским и бо­жи­јим про­пи­си­ма. Ако већ не да­ју но­вац, не ула­жу у ин­фра­струк­ту­ру и не под­сти­чу за­по­шља­ва­ње, за­што он­да тру­ју гра­ђа­не, њи­хо­ве шу­ме и ри­је­ке и за­што узи­ма­ју по­след­њу шан­су да се у жи­вот вра­ти ова не­кад на­пред­на ва­ро­ши­ца? У свим европ­ским зе­мља­ма, љу­ди ко­ји жи­ве на под­ру­чи­ји­ма бо­га­тим шу­ма­ма и ру­да­ма има­ју бе­ни­фи­те, а код нас то пред­ста­вља оп­те­ре­ће­ње, ка­зао је Ров­ча­нин, уз под­сје­ћа­ње да је власт сво­јом по­губ­ном по­ли­ти­ком ус­кра­ти­ла раз­вој по­љо­при­вре­де и ту­ри­зма у ам­би­јен­ту ко­ји је да­нас пре­по­зна­тљив по ја­ло­ви­шту ко­је са­др­жи те­шке ме­та­ле.Ров­ча­нин ис­ти­че да на­ред­ни бу­џет оп­шти­не Пље­вља тре­ба да са­др­жи озбиљ­на сред­ства за ову мје­сну за­јед­ни­цу. 
-За то се мо­ра­мо из­бо­ри­ти на све на­чи­не па ако бу­де тре­ба­ло и упор­ним про­те­сти­ма ис­пред згра­де Оп­шти­не. Сто­јим на рас­по­ла­га­њу угро­же­ним гра­ђа­ни­ма Шу­ла, као чо­вјек и од­бор­ник, да за­јед­но до­ђе­мо до ци­ља- ка­зао је Ров­ча­нин. 
 
Сма­трам да је МЗ Шу­ла има­ла ве­ће по­сле­ди­це од по­ли­ти­ке ДПС-а не­го не­ки гра­до­ви на­кон рат­них ра­за­ра­ња и еле­мен­тар­них не­по­го­да. Због то­га ни­је­дан ста­нов­ник овог кра­ја не­ма пра­во да по­др­жа­ва та­кву ра­зор­ну по­ли­ти­ку и чу­ди ме да по­сто­је љу­ди из ове мје­сне за­јед­ни­це ко­ји гла­са­ју за ДПС- ка­зао је Ров­ча­нин.
 
 
(ДАН, 11. 02. 2016.)Датум: 07.03.2016
Close
Close