ОО Пљевља: Ровчанин: Загађење обара рекорде

 Пред­став­ни­ци ло­кал­не вла­сти и Вла­де Цр­не Го­ре са­о­шти­ли су да ће по­дје­ла бри­ке­та и пе­ле­та по суб­вен­ци­о­ни­ра­ним ције­на­ма да­ти по­ма­ке у по­бољ­ша­њу ква­ли­те­та ва­зду­ха у Пље­вљи­ма, али до то­га не да ни­је до­шло не­го је си­ту­а­ци­ја ових да­на го­ра не­го про­шле го­ди­не у исто ври­је­ме. При­ча о пе­ле­ту и бри­ке­ту ко­ји ће за­мије­ни­ти угаљ у ло­жи­шти­ма пље­ваљ­ских до­ма­ћи­на као и по­зив пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Мир­ка Ђа­чи­ћа, дат кра­јем де­цем­бра про­шле гди­не, да Пље­вља­ци не из­ла­зе из ку­ћа и да се не из­ла­жу фи­зич­ким на­пре­за­њи­ма у да­ни­ма ка­да је у ва­зду­ху при­сут­на ве­ли­ка кон­цен­тра­ци­ја пра­шка­стих ма­те­ри­ја, ни­је да­ла ре­зул­та­те. Ка­да је за­га­ђе­ње ва­зду­ха у пи­та­њу у Пље­вљи­ма не­ке дру­ге еко­ло­шке мје­ре ни­су пре­зе­те, а по­след­њих да­на ја­ну­а­ра при­су­ство ПМ 10 че­сти­ца би­ло је и до де­вет­на­ест пу­та ве­ће од до­зво­ље­ног. А ро­ди­те­љи на из­у­зет­но ни­ским ју­тар­њим тем­пе­ра­ту­ра­ма, уз ве­ли­ко за­га­ђе­ње ва­зду­ха, при­је се­дам са­ти мо­ра­ју да во­де дје­цу у вр­тић, а већ у се­дам и три­де­сет шко­лар­ци од шест до 18 го­ди­на мо­ра­ју би­ти на на­стви. 

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ни­ко­ла Ров­ча­нин ка­же да очи­глед­но план мје­ра за рје­ша­ва­ње еко­ло­шких про­бле­ма у Пље­вљи­ма ни­је успио. 
- То се мо­же са си­гур­но­шћу утвр­ди­ти ана­ли­зом ре­зу­ла­та­та мје­ре­ња за­га­ђе­но­сти ко­је је ура­дио еко­ток­си­ко­ло­шки за­во­д. Пред­сјед­ник Ђа­чић је још јед­ном, прав­да­ју­ћи по­ли­ти­ку Вла­де, об­ма­нуо гра­ђа­не и по­сту­пио су­прот­но њи­хо­вим ин­те­ре­си­ма и здра­вљу. Пе­лет и бри­кет ко­је су пред­ста­ви­ли као да су то чу­до­твор­не суп­стан­це пу­не свје­жег пла­нин­ског ки­се­о­ни­ка, са­го­рио је у шпо­ре­ти­ма ма­ло­број­них до­ма­ћин­ста­ва ко­ји су их ко­ри­сти­ли, али за­га­ђе­ње и да­ље оба­ра ре­кор­де – ис­ти­че Ров­ча­нин и на­гла­ша­ва да је план пред­сјед­ни­ка оп­шти­не око рје­ша­ва­ња за­га­ђе­но­сти про­пао. 
Ров­ча­нин се за­ло­жио да ло­кал­на упра­ва по­зо­ве на­род да се оку­пи ис­пред Тер­мо­е­лек­тра­не и од ње­ног ру­ко­водства за­тра­жи бес­плат­ну стру­ју у зим­ском пе­ри­о­ду. Ти­ме би се, сма­тра Ров­ча­нин, на­мет­ну­ла оба­ве­за Вла­ди Цр­не Го­ре да што при­је из­гра­ди то­пла­ну и за­вр­ши то­пли­фи­ка­ци­ју Пље­ва­ља а до та­да да се гра­ђа­ни­ма обез­бије­ди бес­плат­на стру­ја. 
-Сва­ка­ко да не вје­ру­јем да пред­сјед­ник оп­шти­не има хра­бро­сти да се су­про­ста­ви Елек­тро­при­вре­ди и Вла­ди Цр­не Го­ре. Ђа­чић је по­звао гра­ђа­не да не из­ла­зе на ули­це дик­ти­ра­ју­ћи им та­ко тем­по жи­во­та. То је ре­као за ври­је­ме рас­пу­ста на­да­ју­ћи се да ће ње­го­ве мје­ре да­ти ре­зул­та­те. Али за­што да­нас не за­тра­жи од ди­рек­то­ра шко­ла да ре­ду­ку­ју на­ста­ву због за­га­ђе­ња ко­је је нај­и­зра­же­ни­је у пр­вом дје­лу да­на ка­да су дје­ца у шко­ли? Пи­там за­што не ре­а­гу­ју ди­рек­то­ри шко­ла и за­шти­те дје­цу. Пи­там се има ли и је­дан пље­ваљ­ски функ­ци­о­нер ко­ји се сми­је су­про­ста­ви­ти или ма­кар при­го­во­ри­ти Вла­ди Цр­не Го­ре? Ку­ка­вич­ка по­ли­ти­ка ћу­та­ња и тр­пље­ња уни­шти­ла је и да­ље уни­шта­ва овај град, учи­ни­ла да мно­ги оду и ви­ше се не вра­те, учи­ни­ла је овај на­род си­ро­ма­шним и бо­ле­сним. Ври­је­ме је да отје­ра­мо ку­ка­ви­це ко­је ћу­те – по­ру­чио је Ров­ча­нин.
 
 
(ДАН, 31. 01. 2016.)Датум: 07.03.2016
Close
Close