ОО Никшић: Милатовић: Буџет се нема из чега пунити

 Бу­џет оп­шти­не Ник­шић за ову го­ди­ну про­јек­то­ван је на 19,88 ми­ли­о­на еура што је у од­но­су на про­шле го­ди­не знат­но ма­њи из­нос, али из опо­зи­ци­о­них ре­до­ва оцје­њу­ју да је и то са­мо „ли­је­по упа­ко­ва­ни но­во­го­ди­ши па­ке­тић ко­ји ће се рас­пли­ну­ти као мје­хур од са­пу­ни­це”. Под­сје­ћа­мо да је бу­џет оп­шти­не Ник­шић при­је три го­ди­не био про­јек­то­ван на из­нос од 41 ми­ли­о­на еура, те да је сто­га 19 ми­ли­о­на у овој го­ди­ни ма­ла су­ма за ло­кал­ну упра­ву ко­ја има ве­ли­ке пла­но­ве. 

Јан­ко Ми­ла­то­вић, пред­сјед­ник ОО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је, ка­же да су по­след­њих го­ди­на не­пре­ста­но ука­зи­ва­ла на то да се оп­штин­ски бу­џет не­ма ви­ше из че­га пу­ни­ти, осим из кре­ди­та. 
- Бу­џет је про­те­клих не­ко­ли­ко го­ди­на био са­мо спи­сак ли­је­пих же­ља. У 2012. го­ди­ни био је пла­ни­ран на 37 ми­ли­о­на еура, 2013., та су­ма би­ла је 41, 6 ми­ли­о­на, а у про­шлој 36, 3 ми­ли­о­на еура. Твр­дим да ни у овој го­ди­ни ка­да је пла­ни­ра­но два пу­та ма­ње сред­ста­ва, не­ма оства­ре­ња бу­џе­та јер су пла­ни­ра­на сред­ства пот­пу­но не­ре­ал­на - ка­же Ми­ла­то­вић, ис­ти­чу­ћи да је то на­жа­лост су­мор­на ствар­ност са ко­јом се Ник­шић већ го­ди­на­ма су­о­ча­ва.
 
 
(ДАН, 16. 01. 2016.)
 
 Датум: 07.03.2016
Close
Close