ОО Пљевља: Ровчанин: Пропала прича о великим улагањима

Пред­став­ни­ци Де­мо­крат­ског фрон­та су на ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за штам­пу, у су­срет до­че­ку Пра­во­слав­не но­ве го­ди­не, по­ру­чи­ли да ће ДПС власт би­ти за­пам­ће­на по број­ним про­ма­ша­ји­ма, др­ско­сти, прав­ном на­си­љу, као и по ве­о­ма сла­бим ре­зул­та­ти­ма. Из ДФ-а су на­зна­чи­ли да пље­ваљ­ски ДПС, од­но­сно ло­кал­на власт на че­лу са Мир­ком Ђа­чи­ћем ни­је до­вољ­но па­жње по­све­ти­ла еко­ло­шким, еко­ном­ским и дру­гим про­бле­ми­ма, а нај­у­гро­же­ни­ја на­ци­о­нал­на гру­па у Пље­вљи­ма су Ср­би, ко­ји чи­не убје­дљи­ву ве­ћи­ну ста­нов­ни­штва. 

-Го­ди­на за на­ма оста­ће упам­ће­на по са­мо­ре­кла­мер­ским, а за­пра­во не­при­мје­ре­ним на­сту­пи­ма пред­сјед­ни­ка оп­шти­не, по прав­ном на­си­љу, про­го­ну и дис­кри­ми­на­ци­ји по­ли­тич­ких не­ис­то­ми­шље­ни­ка, али и по шмин­ка­њу ствар­но­сти, ко­зме­тич­ким по­прав­ка­ма и не­пре­ста­ном за­ма­ја­ва­њу гра­ђа­на од стра­не пред­став­ни­ка ло­кал­не вла­сти. ка­зао је од­бор­ник у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту Бо­јан Кр­ва­вац. Он је на­гла­сио да је из да­на у дан све го­ра еко­ло­шка си­ту­а­ци­ја у гра­ду. 
За од­бор­ни­ка Ни­ко­лу Ров­ча­ни­на про­те­кла го­ди­на је упам­ће­на и по чи­ње­ни­ци да су у ло­кал­ној упра­ви и ло­кал­ним пред­у­зе­ћи­ма сма­ње­не пла­те за­по­сле­ни­ма, да је ло­кал­на власт ура­ди­ла не­ко­ли­ко ки­ло­ме­та­ра ас­фал­та и да је на цен­трал­ном град­ском тр­гу по­ста­ви­ла де­се­так клу­па. При­ча о ве­ли­ким ула­га­њи­ма је про­па­ла, али се пред­сјед­ник оп­шти­не ви­ше фо­то­гра­фи­сао не­го сви до­са­да­шњи пред­сјед­ни­ци оп­шти­не. 
-Исти­на, пред­сјед­ник је у прет­ход­ној го­ди­ни об­и­шао го­то­во све шко­ле, фа­бри­ке, ма­ни­фе­ста­ци­је, број­на до­ма­ћин­ства, фо­то­гра­фи­сао се, упу­тио не­ко­ли­ко обе­ћа­ња и оти­шао, ка­зао је Ров­ча­нин и до­дао да су се за то ври­је­ме про­бле­ми умно­жа­ва­ли и уве­ћа­ва­ли. 
Он је до­дао да су осу­ђе­ни у афе­ри „Сни­мак“ још уви­јек на функ­ци­ја­ма, а по­губ­но је и што се све ра­ди на ште­ту ве­ћин­ског срп­ског на­ро­да. 
-Пред­ла­жем ло­кал­ном ДПС-у да за­јед­но с ода­бра­ним пред­став­ни­ци­ма у ди­рект­ном ТВ ду­е­лу укр­сти­мо по­ли­тич­ке ар­гу­мен­те пред гра­ђа­ни­ма Пље­ва­ља, ка­зао је Ров­ча­нин. 
 
 
 
До­чек Пра­во­слав­не но­ве го­ди­не на тр­гу
 
-По­зи­вам све гра­ђа­не да ве­че­рас до­ђу са сво­јим по­ро­ди­ца­ма и при­ја­те­љи­ма на град­ски трг и да за­јед­но до­че­ка­мо Пра­во­слав­ну но­ву го­ди­ну. Гра­ђа­ни­ма ко­ји сла­ве же­лим пу­но здра­вља, лич­ног и по­ро­дич­ног успје­ха, ка­зао је Ров­ча­нин, ис­ти­чу­ћи да Де­мо­крат­ски фронт на­ста­вља с про­те­сти­ма као је­ди­ним пу­тем до смје­не ре­жи­ма ко­јас ће из­вје­сно до­го­ди­ти.
 
 
(ДАН, 13. 01. 2016.)Датум: 07.03.2016
Close
Close