ОО Беране: Киковић: Здрава коалиција, здрави односи

 Су­ми­ра­ју­ћи ре­зул­та­те ра­да Скуп­шти­не оп­шти­не Бе­ра­не од по­след­њих ло­кал­них из­бо­ра, пред­сјед­ник ло­кал­ног пар­ла­мен­та Го­ран Ки­ко­вић оци­је­нио је да је СО, от­ка­ко је ко­а­ли­ци­ја „Здра­во Бе­ра­не” пре­у­зе­ла власт, по­сло­ве из сво­је над­ле­жно­сти оба­вља­ла у скла­ду са про­пи­си­ма. Он је ис­та­као да је скуп­шти­на ра­ди­ла, уз мак­си­мал­но уче­шће свих су­бје­ка­та у про­це­су од­лу­чи­ва­ња и да се при­др­жа­ва­ла на­че­ла тран­спа­рент­но­сти.

-Рад скуп­шти­не од­ви­јао се у де­мо­крат­ској ат­мос­фе­ри и про­це­ду­ри пред­ви­ђе­ној По­слов­ни­ком о ра­ду. У су­шти­ни, пре­о­вла­дао је дух ме­ђу­соб­ног ува­жа­ва­ња од­бор­ни­ка и кон­струк­тив­ног од­но­са пре­ма те­ма­ма ко­је су раз­ма­тра­не. Што је по­себ­но ва­жно, рад сјед­ни­ца је био ја­ван та­ко да су гра­ђа­ни има­ли при­ли­ку да се упо­зна­ју са свим те­ма­ма ко­је су се на­шле на днев­ном ре­ду – на­во­ди Ки­ко­вић. Под­сје­тио је да је Скуп­шти­на оп­шти­не Бе­ра­не у по­след­њих 20 мје­се­ци одр­жа­ла 16 сјед­ни­ца, усва­ја­ју­ћи зна­чај­не од­лу­ке ко­је ди­рект­но ути­чу на функ­ци­о­ни­са­ње ви­тал­них функ­ци­ја у гра­ду.
-Из­ме­ђу оста­лог, усво­ји­ли смо од­лу­ке о ви­ше де­таљ­них ур­ба­ни­стич­ких пла­но­ва, као и ло­кал­ни план упра­вља­ња от­па­дом и од­лу­ку о на­чи­ну при­вре­ме­ног скла­ди­ште­ња ко­му­нал­ног от­па­да и усло­ви­ма за­шти­те жи­вот­не сре­ди­не и здра­вља љу­ди. Ло­кал­ни пар­ла­мент је ве­ћи­ном гла­со­ва по­др­жао и из­вје­штај о ста­њу уре­ђе­ња про­сто­ра, за­тим од­лу­ке о за­ду­жи­ва­њу оп­шти­не Бе­ра­не ра­ди ре­фи­нан­си­ра­ња ду­го­ва и од­лу­ку о по­вје­ра­ва­њу ре­ша­ва­ња те­ри­то­ри­јал­ног раз­гра­ни­че­ња из­ме­ђу оп­шти­на Бе­ра­не и Пет­њи­ца. До­не­се­не су од­лу­ке о осни­ва­њу дру­шта­ва са огра­ни­че­ном од­го­вор­но­шћу „Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја”, „Аген­ци­ја за из­град­њу и раз­вој Бе­ра­на”, „Бе­нер­го”, „Пар­кинг сер­вис” и „Спорт­ски цен­тар”. Тре­ба по­себ­но ис­так­ну­ти да је до­не­ше­на и од­лу­ка о из­мје­на­ма и до­пу­на­ма од­лу­ке о со­ци­јал­ним да­ва­њи­ма гдје се до­дје­љу­је по­моћ мај­ка­ма са ру­рал­ног под­руч­ја са тро­је и ви­ше дје­це- ка­зао је Ки­ко­вић. 
На­вео је да по­да­ци ука­зу­ју да је ис­ка­за­но ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње за при­пре­му и за рад скуп­штин­ских за­сје­да­ња.
-По­се­бан ак­це­нат у ра­ду скуп­шти­не дат је на раз­ма­тра­ње и до­но­ше­ње нор­ма­тив­них ака­та ко­ји­ма се утвр­ђу­ју пра­ва и оба­ве­зе гра­ђа­на, а ко­ји­ма је прет­хо­ди­ло уче­шће гра­ђа­на у од­лу­чи­ва­њу кроз јав­не рас­пра­ве, као и до­но­ше­ње стра­те­шких пла­но­ва и про­гра­ма раз­во­ја и ин­фор­ма­тив­но-ана­ли­тич­ких ма­те­ри­ја­ла. Уочи сва­ке сјед­ни­це Скуп­шти­не оп­шти­не, одр­жа­ва­ни су ко­ле­ги­ју­ми са ше­фо­ви­ма клу­бо­ва ра­ди нео­п­ход­них кон­сул­та­ци­ја и до­го­во­ра о на­чи­ну ра­да - ка­зао је Ки­ко­вић.
 
 
„Сло­бод­на сто­ли­ца“ 
 
Ста­ту­том оп­шти­не Бе­ра­не и по­слов­ни­ком Скуп­шти­не оп­шти­не, ко­ји је усво­јен 2012. го­ди­не де­фи­ни­сан је ин­сти­тут „сло­бод­на сто­ли­ца“ ко­ји омо­гу­ћа­ва пред­став­ни­ци­ма не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја да ак­тив­но уче­ству­ју на сјед­ни­ца­ма ло­кал­ног пар­ла­мен­та. Ки­ко­вић твр­ди да су у по­след­њих го­ди­ну и по да­на не­вла­ди­ном сек­то­ру би­ла ши­ро­ко отво­ре­на вра­та за уче­шће на скуп­штин­ским за­сје­да­њи­ма. 
-Као пред­сјед­ник скуп­шти­не, ни­ка­да ни­је­сам имао на­мје­ру да би­ло ко­га из ци­вил­ног сек­то­ра ус­кра­тим за не­што што му за­кон омо­гу­ћа­ва. На­про­тив, на­сто­јао сам, за­јед­но с чи­та­вом скуп­штин­ском слу­жбом, да омо­гу­ћим пред­став­ни­ци­ма не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја и гра­ђа­на да ко­ри­сте ин­сти­тут „сло­бод­на сто­ли­ца“. Ме­ђу­тим, по­слов­ни­ком је ја­сно утвр­ђе­но ко­је све то кри­те­ри­ју­ме тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је да би њи­хов овла­шће­ни пред­став­ник мо­гао да на сјед­ни­ца­ма ло­кал­ног пар­ла­мен­та, без пра­ва од­лу­чи­ва­ња, уче­ству­је у рас­пра­ви и пре­тре­са­њу пи­та­ња од оп­штег ин­те­ре­са - ка­зао је Ки­ко­вић.
 
 
(ДАН, 13. 01. 2016.)
 Датум: 07.03.2016
Close
Close