ОО Никшић: Ковачевић: Ствара се привид напретка

Су­де­ћи пре­ма ви­зу­ел­ном из­гле­ду Ник­ши­ћа те­шко да би се мо­гло кон­ста­то­ва­ти да у том гра­ду већ го­ди­на­ма уна­зад вла­да те­шка со­цио-еко­ном­ска си­ту­а­ци­ја. Екс­пан­зи­ја гра­ђе­ви­нар­ства на го­то­во свим ло­ка­ци­ја­ма ужег и ши­рег град­ског је­згра над­вла­да­ла је муч­не при­че ви­ше од три хи­ља­де рад­ни­ка ко­ји су оста­ли без по­сла у по­след­ње че­ти­ри го­ди­не. Стра­те­шки парт­не­ри под пла­штом еко­ном­ске кри­зе уки­да­ли су рад­на мје­ста, углав­ном за­тва­ра­ју­ћи и пред­у­зе­ћа, оста­вља­ју­ћи иза се­бе на сто­ти­не ми­ли­о­не еура не­из­ми­ре­них по­тра­жи­ва­ња. Те не­ста­ле па­ре очи­глед­но су се пре­то­чи­ле у по­слов­но-стам­бе­не објек­те у ко­ји­ма се оси­ро­ма­ше­ним рад­ни­ци­ма ну­де по­сло­ви гра­ђе­ви­на­ра, уго­сти­те­ља и тр­го­ва­ца, али и стам­бе­не је­ди­ни­це. 

По­слов­но-стам­бе­ни објек­ти чи­ја се град­ња у Ник­ши­ћу ин­тен­зи­ви­ра, сма­тра Мар­ко Ко­ва­че­вић, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та, са­мо су сиг­нал по­слат из вр­ха цр­но­гор­ске вла­сти да би се ство­рио при­вид не­ког на­прет­ка ког истин­ски не­ма. 
-Град­ња стам­бе­них обје­ка­та у гра­ду у ком се сма­њу­је број ста­нов­ни­ка је сум­њи­ва и сви­ма је ма­ње-ви­ше ја­сно да ту ско­ро да и не­ма чи­стих по­сло­ва. Ник­шић се по­ла­ко пре­тва­ра у је­дан ме­гамар­кет, пи­ља­ру и ове­ћи бу­тик. Ин­ве­сти­то­ри су углав­ном љу­ди чи­је по­ри­је­кло имо­ви­не је сум­њи­во, а ко­ји су на не­ки на­чин по­ве­за­ни са вр­ху­шком вла­сти у Под­го­ри­ци или су, у нај­ма­њем, чла­но­ви и аго­та­то­ри ДПС-а. Са­да ка­да не­ма ви­ше ни­шта да се уни­шти, оста­ло им је да кроз град­њу ком­плек­са стам­бе­них обје­ка­та и по­слов­них про­сто­ра опе­ру па­ре ко­је су оту­ђи­ли од гра­ђа­на - сма­тра Ко­ва­че­вић.
 
 
Је­ди­ни про­из­вод кла­ди­о­ни­чар­ски ти­кет
 
 
Епи­тет „град че­ли­ка и пи­ва“, ка­зао је Мар­ко Ко­ва­че­вић, одав­но ви­ше не кра­си Ник­шић. Бли­зу осам хи­ља­да гра­ђа­на не­ка­да је ра­ди­ло у Же­ље­за­ри ко­ја је уни­ште­на са не­ко­ли­ко при­ва­ти­за­ци­ја. Њен са­да­шњи вла­сник за стал­но упо­шља­ва око 200 рад­ни­ка, а ла­ни им је ис­те­као рок за ис­пу­ње­ње обе­ћа­ња да ће у фа­бри­ци би­ти пре­ко 300 ме­та­лур­га. Ник­шић­ко пи­во, на­вео је Ко­ва­че­вић, да­нас је ску­пље у Ник­ши­ћу, не­го у Под­го­ри­ци или не­ком дру­гом гра­ду. 
-То са­мо по­ка­зу­је ко­ли­ко се ни­је во­ди­ло ра­чу­на о ин­те­ре­си­ма гра­да и др­жа­ве већ са­мо о при­ват­ним џе­по­ви­ма оних ко­ји су во­ди­ли срам­не про­це­се при­ва­ти­за­ци­ја фа­бри­ка. Та­ко ће би­ти до­кле год је­ди­ни ник­шић­ки ре­ал­ни про­из­вод бу­де ти­кет у кла­ди­о­ни­ци - ре­као је Ко­ва­че­вић.
 
 
(ДАН, 12. 01. 2016.)
 Датум: 07.03.2016
Close
Close