ОО Пљевља: Ровчанин: Власт води општину ка уништењу

 Пред­став­ни­ци пље­ваљ­ских опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја ју­че су на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре оштро кри­ти­ко­ва­ли рад ак­ту­ел­не ло­кал­не вла­сти ко­ју пред­во­ди пред­сјед­ник оп­шти­не Мир­ко Ђа­чић. Пре­став­ни­ци Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је, Де­мо­крат­ског фрон­та и По­кре­та за Пље­вља по­ру­чи­ли су да ће и у на­ред­ном пе­ри­о­ду на­ста­ви­ти да упо­зо­ра­ва­ју ло­кал­ну власт на све гре­шке, као и да гра­ђа­ни­ма пре­но­се оно­што власт ДПС-а Со­цијал­де­мо­кра­та и Бо­шњач­ке стран­ке, на че­лу са пред­сјед­ни­ком оп­шти­не Мир­ком Ђа­чи­ћем ра­ди. Опо­зи­ци­о­на­ри су оци­је­ни­ли да су Оп­шти­на и ње­на јав­на пред­у­зе­ћа пре­тво­ре­ни у азил за на­пу­ште­не пар­тиј­ске ка­дро­ве. Под­сје­ти­ли су пред­став­ни­ке ло­кал­не вла­сти да је њи­хо­вим до­ла­ском 2014. го­ди­не на че­ло ло­кал­не упра­ве до­шло до по­ве­ћа­ног за­по­шља­ва­ња, те да је ак­ту­ел­на власт сма­њи­ла пла­те за­по­сле­ни­ма ка­ко би на­вод­но са­чу­ва­ла фи­на­сиј­ску ста­бил­ност. Ме­ђу­тим, ка­ко су на­гла­си­ли опо­зи­ци­о­на­ри, ло­кал­на власт об­ма­ну­ла за­по­сле­не та­ко што стал­но рас­пи­су­ју кон­кур­се за при­јем но­вих рад­ни­ка и да се уства­ри ра­ди о збри­ња­ва­њу пар­тиј­ских ка­дро­ва.

 
Опо­зи­ци­о­на­ри су са­оп­шти­ли да је удо­мља­ва­ње се­дам за­слу­жних, по­слу­шних и про­вје­ре­них ка­дро­ва за­по­че­то 30. де­цем­бра 2015. го­ди­не рас­пи­си­ва­њем огла­са у ко­јем не­до­ста­ју са­мо фо­то­гра­фи­је при­мље­них. 
-Оп­шти­на је на­жа­лост, за са­мо го­ди­ну да­на пре­тво­ре­на у азил за збри­ња­ва­ње на­пу­ште­них пар­тиј­ских по­слу­шни­ка од­ба­че­них од стра­не Руд­ни­ка,Тер­мо­е­лек­тра­не и дру­гих ДПС ин­сти­ту­ци­ја. Али еска­ла­ци­ја без­об­зир­но­сти свој вр­ху­нац до­жи­вља­ва у ДОО „Чи­сто­ћа”, гдје је не­до­вр­ше­ни ди­крек­тор, пр­во сма­њио пла­те за­по­сле­ни­ма у пр­о­сје­ку за око 13 од­сто, а по­том на ра­чун тих сред­ста­ва упо­слио ви­ше од 20 из­вр­ши­ла­ца ис­кљу­чи­во по пар­тиј­ској ли­ни­ји.
 
-Пред­сјед­ник прав­да еко­ло­шко ста­ње кон­ста­ту­ју­ћи да је та­кво 30 го­ди­на, при том ис­по­ља­ва­ју­ћи сми­ре­ност и ре­зиг­на­ци­ју до­стој­ну бу­ди­стич­ког мо­на­ха. Очи­глед­но ми­сли, да ће са при­вре­ме­ном шмин­ком ас­фал­та, по­сат­вља­њем де­се­так клу­па на тр­гу, ма­сов­ним фо­то­гра­фи­са­њи­ма и прат­њом вјер­не ка­ме­ре ТВ Пље­вља, оправ­да­ти не­у­спјех ло­кал­не ад­ми­ни­стра­ци­је и по­ли­ти­ке Вла­де Цр­не Го­ре ко­ја во­ди ка то­тал­ном уни­ште­њу гра­да. Оста­је да ви­ди­мо да ли ће се пред­сјед­ник фо­то­гра­фи­са­ти са се­дам но­во­за­по­сле­них, ко­га ће још на­гра­ди­ти па­ра­ма оте­тим од рад­ни­ка и да ли ће пре­ћи у по­сје­те уста­но­ва­ма су­сјед­них оп­шти­на, по­што уско­ро ис­цр­пи све ка­дро­ве за фо­то­гра­фи­са­ње у на­шој оп­шти­ни - пи­тао је од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ни­ко­ла Ров­ча­нин.  
 
 
Кри­вич­на при­ја­ва про­тив пред­сјед­ни­ка ло­кал­не упра­ве 
 
Под­сје­ћа­мо да су од­бор­ни­ци пље­ваљ­ског ло­кал­ног пар­ла­мен­та из ре­до­ва Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је, Де­мо­крат­ског фрон­та и По­кре­та за Пље­вља 25. де­цем­бра 2015. го­ди­не Спе­ци­јал­ном др­жав­ном ту­жи­о­цу за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал Ми­ли­во­ју Кат­ни­ћу под­ни­је­ли кри­вич­ну при­ја­ву про­тив пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Мир­ка Ђа­чи­ћа. Ка­ко су та­да са­оп­шти­ли на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре кри­вич­на при­ја­ва је под­ни­је­та јер по­сто­ји осно­ва­на сум­ња да је Ђа­чић по­чи­нио кри­вич­но дје­ло из чла­на 416 Кри­вич­нок за­ко­на Цр­не Го­ре, ко­ји се од­но­си на зло­у­по­тре­бу слу­жбе­ног по­ло­жа­ја, и чла­на 159 по­вре­да рав­но­прав­но­сти. Од­бор­ни­ци опо­зи­ци­је су на­ве­ли да је Ђа­чић у два на­вра­та, то­ком по­след­њих мје­сец да­на, од­бор­ни­ци­ма из ре­до­ва Дер­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста, Со­цјал­де­мо­кра­та и Бо­шњач­ке стран­ке ис­пла­тио од­бор­нич­ке на­док­на­де док то ни­је ура­дио ка­да су у пи­та­њу од­бор­ни­ци опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја. У та­квим окол­но­сти­ма, од­бо­р­ни­ци ве­ћи­не су до­би­ли на­док­на­де за но­вем­бар, а опо­зи­ци­о­ни од­бор­ни­ци тек за сеп­тем­бар. 
- Ис­пла­ћу­ју­ћи при­па­да­ју­ћу на­кна­ду са­мо од­бор­ни­ци­ма ко­ји су га иза­бра­ли или би­ли по­ли­тич­ки по­доб­ни, Ђа­чић је по­ври­је­дио Устав Цр­не Го­ре, из­вр­шио ди­рект­ну по­ли­тич­ку ко­руп­ци­ју и кроз зло­у­по­тре­бу по­ло­жа­ја ди­рект­ним уми­шља­јем об­у­ста­вио ис­пла­ту на­кна­да по­ли­тич­ким не­ис­то­ми­шље­ни­ци­ма. Тра­жи­мо од Спе­ци­јал­ног др­жав­ног ту­жи­о­ца да спро­ве­де ис­тра­жне и из­ви­ђај­не рад­ње, по­кре­не суд­ски по­сту­пак у ко­ме ће за­тра­жи­ти да се Мир­ко Ђа­чић огла­си кри­вим за кри­вич­на дје­ла ко­ја му се ста­вља­ју на те­рет и осу­ди у скла­ду са за­ко­ном - ис­та­као је та­да на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре од­бор­ник ДФ-а Ни­ко­ла Ров­ча­нин ко­ји је у име при­сут­них од­бор­ни­ка про­чи­тао за­јед­нич­ко са­оп­ште­ње за јав­ност. 
 
 
Ђа­чић без иде­је
 
- Мир­ко Ђа­чић, по­ка­зу­је се као љу­би­тељ фо­то­гра­фи­ја, на ко­ји­ма се смје­њу­је са рад­ни­ци­ма, ђа­ци­ма, ди­рек­то­ри­ма и кроз јеф­тин по­ли­тич­ки мар­ке­тинг за­сми­ја­ва јав­ност у овим ма­гло­ви­тим да­ни­ма. Али, иза фо­ку­са апа­ра­та и ка­ме­ре, пред­сјед­ник по­ка­зу­је без­и­деј­ност и не­до­ста­так хра­бро­сти да се су­про­ста­ви по­ли­ти­ци Вла­де пре­ма Пље­вљи­ма, ка­зао је Ров­ча­нин.
 
 
(ДАН, 09. 01. 2016.)Датум: 07.03.2016
Close
Close