ОО Никшић: Милатовић: Подржати да Новак буде почасни грађанин

На сјед­ни­ци Скуп­шти­не оп­шти­не Ник­шић, одр­жа­ној кра­јем де­цем­бра про­шле го­ди­не, отво­ри­ла се рас­пра­ва око од­бор­нич­ко пи­та­ње на осно­ву ко­јих кри­те­ри­ју­ма је на­гра­да осло­бо­ђе­ња „18. сеп­тем­бар” до­ди­је­ље­на срп­ском те­ни­се­ру Но­ва­ку Ђо­ко­ви­ћу. 

Пре­ма ри­је­чи­ма Јан­ка Ми­ла­то­вић, од­бор­ни­ка ДФ-а, ти­ту­ла по­ча­сног гра­ђа­ни­на би­ла би сим­бо­ли­чан гест вра­ћа­ња ду­га и знак за­хвал­но­сти пре­ма нај­бо­љем те­ни­се­ру сви­је­та.
- Иако га сво­ја­та­ју мно­ги не тре­ба за­бо­ра­ви­ти да су Ник­шић и Ја­се­но­во По­ље по­стој­би­на Ђо­ко­ви­ће­вих пре­да­ка. Ши­ром сви­је­та Но­ле на нај­бо­љи на­чин про­мо­ви­ше ча­сно брат­ство Ђо­ко­вић, ко­је је, као што зна­мо, ду­бо­ко уте­ме­ље­но у Ник­ши­ћу. Ти­ме про­мо­ви­ше и Ник­шић и Цр­ну Го­ру, па је ја­сан раз­лог за­што пред­лог да бу­де про­гла­шен за по­ча­сног гра­ђа­ни­на тре­ба по­др­жа­ти - ка­же Ми­ла­то­вић.
 
 
(ДАН, 09. 01. 2016.)
 Датум: 07.03.2016
Close
Close