ОО Пљевља: Ровчанин: Евидентно да ДПС нема кадрове

 Про­шло је ви­ше од го­ди­ну да­на од ка­ко је ДПС са сво­јим ко­а­ли­ци­о­ним парт­не­ри­ма пре­у­зе­ла ло­кал­ну власт у Пље­вљи­ма, а да она још увијек ни­је до кра­ја кон­сти­ту­и­са­на. Мно­ге функ­ци­је су по­кри­ве­не вр­ши­о­ци­ма ду­жно­сти, јер, ка­ко твр­де опо­зи­ци­о­ни пред­став­ни­ци, Де­мо­крат­ска пар­ти­ја со­ци­ја­ли­ста не­ма ва­ља­не ка­дро­ве за те функ­ци­је. На мје­сту на­чел­ни­ка Ко­му­нал­не по­ли­ци­је вр­ши­лац ду­жно­сти је Зо­ран Пе­ру­ни­чић, у Слу­жби за за­шти­ту и спа­са­ва­ње вд је Го­ран Ча­вић, а слич­на си­ту­а­ци­ја је и ка­да је у пи­та­њу на­чел­ник Се­кре­та­ри­ја­та за оп­шту упра­ву и гра­ђан­ски би­ро, гдје су вр­ши­о­ци ду­жно­сти Се­ад Ве­снић и Јо­ка Ђа­чић. Од при­је че­ти­ри мје­се­ца, на­кон што је Ма­и­да Бе­шлић оти­шла за по­сла­ни­ка у Скуп­шти­ну Цр­не Го­ре, у Ди­рек­ци­ји за имо­ви­ну не по­сто­ји ди­рек­тор, већ је вр­ши­оц ду­жно­сти ди­рек­то­ра Бу­ди­мир Та­ње­вић. Чи­ње­ни­ца да је Та­ње­вић вр­ши­лац ду­жно­сти и да је ка­дар СНП-а, на­во­ди на сум­њу да за­и­ста ДПС не­ма соп­стве­не ка­дро­ве. 

-Чи­ње­ни­ца да се на кључ­ним по­зи­ци­ја­ма вла­сти и да­ље на­ла­зе вр­ши­о­ци ду­жно­сти, го­во­ри о сла­бо­сти вла­да­ју­ћег ре­жи­ма. При­је све­га, еви­ден­тан је не­до­ста­так ка­дро­ва ко­ји мо­гу да од­го­во­ре за­дат­ку. Пље­ваљ­ска ло­кал­на власт је при­мјер зло­у­по­тре­бе фор­ме в.д.-а, ко­ју ко­ри­сти ка­ко би омо­гу­ћи­ла оба­вља­ње ду­жно­сти ак­те­ри­ма афе­ре „Сни­мак“, ко­ји ина­че не би мо­гли би­ти име­но­ва­ни ни на јед­ну јав­ну функ­ци­ју. Не­до­ста­так усло­ва у по­гле­ду рад­ног ста­жа, та­ко­ђе се пре­ва­зи­ла­зи име­но­ва­њем на функ­ци­ју вр­ши­о­ца ду­жно­сти. Гле­да­но из угла прав­не на­у­ке, по­јам „вр­ши­о­ца ду­жно­сти“ ви­ше је плод прав­не те­о­ри­је не­го по­зи­тив­них про­пи­са у ко­ји­ма се и не мо­же про­на­ћи - ка­же од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ни­ко­ла Ров­ча­нин, уз об­ја­шње­ње да је ова­ква прав­на фор­ма нео­п­ход­на као пре­ла­зно рје­ше­ње у ор­га­ни­ма или слу­жба­ма до из­бо­ра но­вог ру­ко­во­ди­о­ца или стар­је­ши­не, па се из тог раз­ло­га и не оспо­ра­ва све до мо­мен­та ка­да се зло­у­по­тре­би. 
Ров­ча­нин ка­же и да је пра­ви­ло да се за вр­ши­о­це ду­жно­сти име­ну­ју за­по­сле­ни у ор­га­ни­ма или слу­жба­ма, а не да се као што то ра­ди ло­кал­на власт, ка­дро­ви до­во­де из пар­тиј­ских ка­би­не­та и по­ста­вља­ју за в.д. ко­је ста­ње тра­је у не­до­глед, јер ти ка­дро­ви не­ма­ју да­на рад­ног ста­жа. 
-Има­ју­ћи у ви­ду да је са­ма ло­кал­на власт у в.д. ста­њу, јер ни­је иза­бра­на во­љом на­ро­да већ ра­зно­вр­сним ма­ни­пу­ла­ци­ја­ма, ни­шта се дру­го ни­је мо­гло ни оче­ки­ва­ти - ка­же Ров­ча­нин.
 
 
(ДАН, 08. 01. 2016.)Датум: 07.03.2016
Close
Close