ОО Никшић: Милатовић: Грбовићеве жеље су нереалне

 Упр­кос кон­ста­та­ци­ја­ма пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Ве­се­ли­на Гр­бо­ви­ћа да је ло­кал­на упра­ва у ми­ну­лој го­ди­ни по­сти­гла до­бре ре­зул­та­те, да је успје­шно пре­бро­ди­ла кри­зу и успје­ла ста­би­ли­зо­ва­ти ло­кал­не фи­нан­си­је, пред­став­ни­ци Де­мо­крат­ског фрон­та твр­де да за Оп­шти­ну Ник­шић тек до­ла­зе те­шки да­ни. Под­сје­ћа­мо да је Гр­бо­вић на тра­ди­ци­о­нал­ном но­во­го­ди­шњем кок­те­лу са­оп­штио да су ис­пла­ти­ли пет за­о­ста­лих пла­та, да ре­дов­но ис­пла­ћу­ју по­ре­зе и до­при­но­се и да су ре­про­гра­ми­ра­ли ко­мер­ци­јал­не кре­ди­те.

Од­бор­ник ДФ-а и пред­сјед­ник ОО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Јан­ко Ми­ла­то­вић ка­же да је ово из­бор­на го­ди­на те да тре­ба оче­ки­ва­ти да не­ки објек­ти ко­нач­но на­кон ду­гих на­ја­ва бу­ду отво­ре­ни.
-Ко­лек­тор су до­сад пу­шта­ли у рад нај­ма­ње три пу­та. До­бро ће би­ти ако се то до­го­ди ове го­ди­не, али хо­ће, баш као и вје­тро­е­лек­тра­не, јер је ово из­бор­на го­ди­на па тре­ба до­би­ти што ви­ше гла­со­ва. Вје­тро­е­лек­тра­не је­су ве­ли­ка и озбиљ­на ин­ве­сти­ци­ја, али ми­слим да још уви­јек ни­је­су ре­гу­ли­са­не оба­ве­зе пре­ма вла­сни­ци­ма зе­мљи­шта на Кр­но­ву. Тех­но­по­лис гра­де из сред­ста­ва Ди­рек­ци­је јав­них ра­до­ва и ли­је­по је и то што ће у гра­ду би­ти јед­на ру­ше­ви­на ма­ње. Ипак, глав­ни кри­вац што је обје­кат До­ма вој­ске до­спио до ру­и­не је ло­кал­на упра­ва. У свим тим објек­ти­ма ако бу­де за­по­сле­но и пе­де­сет љу­ди би­ће пре­ми­ја. Ка­да би у Ник­ши­ћу ра­ди­ле три фа­бри­ке ко­је ће за­по­шља­ва­ти по оно­ли­ко рад­ни­ка ко­ли­ко их је тре­нут­но у ло­кал­ној упра­ви мо­же­мо тек та­да го­во­ри­ти о бо­љит­ку - кон­ста­ту­је Ми­ла­то­вић.
Он ис­ти­че да ни­је би­ло ра­си­па­ња нов­ца, као ра­ни­јих го­ди­на, али је за Оп­шти­ну Ник­шић по­губ­но то што је пре­за­ду­же­на.
- Че­стит­ка гра­до­на­чел­ни­ка је­сте ли­је­па, али су Гр­бо­ви­ће­ве же­ље не­ре­ал­не- по­ру­чу­је Ми­ла­то­вић.
 
Обор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та из ре­до­ва По­кре­та за про­мје­не Ар­се­ни­је Ла­ла­то­вић ка­же да са­мо онај ко вје­ру­је у ша­ре­не ла­же и ли­је­по упа­ко­ва­не но­во­го­ди­шње па­ке­ти­ће вје­ру­је у при­чу Гр­бо­ви­ћа. 
 
 
(ДАН, 04. 01. 2016.)
 Датум: 07.03.2016
Close
Close