ОО Андријевица: Ракетић: Са ресурсима одлази и народ

 Пи­та­ње ис­ко­ри­шћа­ва­ња при­род­них ре­сур­са, а при­је све­га во­де­ног по­тен­ци­ја­ла, би­ла је јед­на од глав­них те­ма ко­ја је у го­ди­ни за на­ма оби­ље­жи­ла де­ша­ва­ња у оп­шти­ни Ан­дри­је­ви­ца. По­ред из­гра­ђе­не ми­ни­е­лек­тра­не на ри­је­ци Бра­да­вац на­ја­вље­но је да ће се уско­ро на во­до­то­ци­ма Зло­ре­чи­це гра­ди­ти још шест про­точ­них цен­тра­ла. Пр­ву ми­ни­е­лек­тра­ну у Пот­ко­мо­вљу са­гра­ди­ло је не­дав­но пред­у­зе­ће „Иг­ма“ вла­сни­штво Иго­ра Ма­шо­ви­ћа, бра­та пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Ан­дри­је­ви­ца Ср­ђа­на Ма­шо­ви­ћа. Ло­кал­на управа је до­шла на иде­ју да се у окви­ру ре­кон­струк­ци­је град­ског во­до­во­да, ко­ја је у то­ку, из­гра­ди и ми­ни­е­лак­тра­на на град­ском во­до­во­ду, уз кон­ста­та­ци­ју да ће она до­но­си­ти зна­чај­не бе­не­фи­те ло­кал­ној за­јед­ни­ци. Ста­тус пр­во­ран­ги­ра­ног по­ну­ђа­ча за во­до­то­ке Мо­јан­ска ри­је­ка и Кут­ска ри­је­ка сте­као је кон­зор­ци­јум „Кут­ска и Мо­јан­ска“ ко­га чи­не „Гре­ен Со­лу­ти­онс” д.о.о. Под­го­ри­ца, „По­по­вић елек­тро си­стем”д.о.о. Под­го­ри­ца и „Хи­дро­е­нер­ги­ја Мом­нте­не­гро” д.о.о. Бе­ра­не. У план­ским до­ку­мен­ти­ма се на­во­ди да ће овај кон­зор­ци­јум на Мо­јан­ској ри­је­ци гра­ди­ти три ми­ни хи­дро­е­лек­тра­не, а на Кут­ској ри­је­ци дви­је. У сту­ди­ји, чи­ји је об­ра­ђи­вач Ре­пу­блич­ки за­вод за ур­ба­ни­зам и про­јек­то­ва­ње, ис­ти­че се да из­ра­да тог до­ку­мент има за циљ ства­ра­ње усло­ва за оп­ти­мал­но ко­ри­шће­ње об­но­вљи­вих из­во­ра енер­ги­је и из­град­њу елек­тро­е­нер­гет­ских обје­ка­та ко­ји ће би­ти по­кре­та­чи при­вред­ног раз­во­ја Ан­дри­је­ви­це. 

Мје­шта­ни пот­ко­мов­ских се­ла сма­тра­ју да су над­ле­жни ор­га­ни при­је до­дје­ле кон­це­си­ја за из­град­њу пет ми­ни­е­лек­тра­на на Кут­ској и Мо­јан­ској ри­је­ци тре­ба­ли да оба­ве раз­го­вор са ло­кал­ним ста­нов­ни­штвом и да их упо­зна­ју са про­бле­ма­ти­ком. Они на­во­де да се оправ­да­но пла­ше да рас­по­ло­жи­ви ре­сур­си не­ће би­ти ста­вље­ни у функ­ци­ју раз­во­ја Ва­со­је­ви­ћа. 
 
Из Од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је ис­ти­чу да при­ча око из­град­ње хи­до­е­лек­та­на у Пот­ко­мо­вљу иде на ру­ку тај­ку­ни­ма и при­ви­ле­го­ва­ним по­је­дин­ци­ма ко­ји при­род­не ре­сур­се ко­ри­сте за сво­је лич­но бо­га­ће­ње. 
- Ак­ту­ел­на власт у Цр­ној Го­ри све сво­је ак­тив­но­сти усмје­ри­ли је ка ку­по­ви­ни би­ра­ча и ис­ко­ри­шћа­ва­њу при­род­них по­тен­ци­ја­ла. Ту при­ви­ле­го­ва­ни по­је­дин­ци во­де глав­ну ри­јеч. Та­ко са на­ших про­сто­ра од­ла­зи не­про­цје­њи­во бла­го ко­је се сли­ва у џе­по­ве тај­кун­ских ор­га­ни­за­ци­ја. На­жа­лост, по­ред при­род­ног бла­га од­ла­зи и на­род јер у ам­би­јен­ту ка­кав је­сте он у Ан­дри­је­ви­ци не­ма шта да тра­жи. То ја­сно ука­зу­је да би тре­ба­ло ми­је­ња­ти за­кон­ске од­ред­бе и до­ћи до рје­ше­ња ко­је га­ран­ту­је да ће се дио сред­ста­ва од рас­по­ло­жи­вих ре­сур­са ди­рект­но из­два­ја­ти за по­бољ­ша­ње усло­ва жи­во­та – ис­ти­че пред­сје­ник ОО Но­ве Ве­ско Ра­ке­тић.
 
 
(ДАН, 31. 12. 2015.)
 Датум: 07.03.2016
Close
Close