ОО Бар: Ђуровић: Минус у буџету дошао до 50 милиона

 Пред­став­ни­ци Де­мо­крат­ског фрон­та ко­ји не­ће при­су­ство­ва­ти сјед­ни­ци Скуп­шти­не оп­шти­не Бар, ко­ја је за­ка­за­на за 28. де­цем­бар, а на ко­јој је и рас­пра­ва о из­мје­на­ма од­лу­ке о бу­џе­ту за 2015. и пред­лог од­лу­ке о бу­џе­ту за на­ред­ну го­ди­ну, оцје­њу­ју да Оп­шти­на ду­го­ва­њи­ма пре­ва­зи­ла­зи ре­ал­не фи­на­сиј­ске окви­ре. 

Пре­ма ри­је­чи­ма пред­сјед­ни­ка Од­бор­нич­ког клу­ба ДФ-а Де­ја­на Ђу­ро­ви­ћа бу­џет ко­ји је про­шле го­ди­не пла­ни­ран на 15 ми­ли­о­на, од­лу­ком Се­кре­та­ри­ја­та за фи­нан­си­је пред­сјед­ник Оп­шти­не сма­њио је на 12 ми­ли­о­на. 
- Че­твр­ти­на бу­џе­та ни­је оства­ре­на. Оства­рен је не­вје­ро­ва­тан ми­нус у ка­пи­тал­ном бу­џе­ту, ко­ји се свео на ми­ли­он и 560 хи­ља­да, што је ре­ал­но за не­ку оп­шти­ну са сје­ве­ра Цр­не Го­ре, а но­ви бу­џет ко­ји смо до­би­ли за 2016. го­ди­ну из­но­си око 13,5 ми­ли­о­на. Ако на овај бу­џет бу­де ре­ба­ланс као и ове го­ди­не, ми ће­мо до­ћи на ве­ли­чи­ну бу­џе­та ис­под 10 ми­ли­о­на, што је ствар­но за­пре­па­шћу­ју­ће. Ми­нус у бу­џе­ту, ко­ји је вје­ро­ват­но са­да до­шао до 50 ми­ли­о­на, ре­ба­ланс бу­џе­та ко­ји је че­твр­ти­на од укуп­ног и бу­џет за иду­ћу го­ди­ну од 13,5 ми­ли­о­на, до­вољ­ни су раз­ло­зи да тра­жи­мо да ова власт од­но­сно ова, ако по­сто­ји, пар­ла­мен­тар­на ве­ћи­на у на­шој оп­шти­ни под­не­се нео­по­зи­ву остав­ку – на­гла­ша­ва Ђу­ро­вић, до­да­ју­ћи да Оп­шти­на пла­ћа у на­ту­ри, тј. са имо­ви­ном ду­го­ве пре­ма Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја.
- У Оп­шти­ни има 287 за­по­сле­них, а ура­ђен је са­на­ци­о­ни ме­тод да за­по­сле­ни мо­гу до­би­ти от­прем­ни­ну од 10.000 еура. Ако је то бу­дућ­ност јед­не оп­шти­не, да се рад­ни­ци­ма да­је тај из­нос да на­пу­сте рад­но мје­сто, он­да је то ван сва­ке па­ме­ти – оцје­њу­је Ђу­ро­вић.
Са дру­ге стра­не, из Оп­шти­не Бар ка­жу да су од стра­не пред­став­ни­ка ДФ из­ре­че­ни по­гре­шни на­во­ди. Из Оп­шти­не твр­де да је бу­џет за ову го­ди­ну пла­ни­ран у из­но­су од 15.080.000 еура, а да пред­ви­ђе­но оства­ре­ње од 12.165.000 еура, што зна­чи да је пла­ни­ра­но укуп­но оства­ре­ње бу­џе­та од 81 од­сто, а не 75 од­сто као што на­во­де пред­став­ни­ци ДФ-а.
- Те­ку­ћи бу­џет оства­рен је у скла­ду са пла­ни­ра­ним и на да­на­шњи дан ње­го­во оства­ре­ње је 93,03 од­сто. Оства­ре­ње ка­пи­тал­ног бу­џе­та 2015. го­ди­не ни­је ре­ал­но у скла­ду са пла­ном, али је бит­но на­гла­си­ти да је зе­мљи­ште са­чу­ва­но за на­ред­ни пе­ри­од ка­да је ре­ал­но оче­ки­ва­ти ње­го­ву ва­ло­ри­за­ци­ју. Бу­џет оп­шти­не Бар за 2016. го­ди­ну је пла­ни­ран у из­но­су од 14.640.000 еура и ма­њи је за 440.000 еура у од­но­су на 2015. го­ди­ну, што зна­чи да је бу­џет за на­ред­ну го­ди­ну пла­ни­ран на ре­ал­ним осно­ва­ма и да је тен­ден­ци­ја да се у на­ред­ној го­ди­ни исти оства­ри, а са­мим тим из­бјег­не за­кон­ска оба­ве­за за ре­ба­лан­сом – ка­жу у Оп­шти­ни и ис­ти­чу да ће на­ред­ну го­ди­ну за­по­че­ти са сма­ње­њем бро­ја из­вр­ши­ла­ца за 30, те да је у овом про­це­су ак­це­нат ста­вљен на спо­ра­зум­ном тј. до­бро­вољ­ном од­ла­ску из слу­жбе уз од­го­ва­ра­ју­ћу от­прем­ни­ну. 
За пред­сјед­ник ОО По­кре­та за про­мје­не Зо­ра­на Та­ји­ћа по­себ­но је ин­те­ре­сант­на тач­ка ко­ја се ти­че по­ре­за на не­по­крет­но­сти ко­ја ће, по ње­го­ви­ом ри­је­чи­ма, ди­рект­но по­го­ди­ти гра­ђа­не.
- Зна­мо да Оп­шти­на не­ма нов­ца, али ова­ко дра­стич­не ме­то­де ко­је су уве­ли са овим по­ре­зом, ми­слим да ће на­и­ћи на ве­ли­ки от­пор гра­ђа­на. По­рез на ста­но­ве је још прет­ход­ном од­лу­ком по­ве­ћан за два­де­се­так од­сто, а овом при­ли­ком се по­ве­ћа­ва­ју сви дру­ги по­ре­зи.
 
 
(ДАН, 26. 12. 2015.)Датум: 07.03.2016
Close
Close