ОО Никшић: Ковачевић: Све подсјећа на ,,мејк ап'' на лешу

 За про­те­клу го­ди­ну, али и од по­чет­ка ман­да­та, ак­ту­ел­на власт гра­да под Тре­бје­сом го­то­во да ни­шта ни­је ура­ди­ла, оци­је­ни­ли су на ју­че­ра­шњој кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре од­бор­ни­ци Де­мо­крат­ског фрон­та. Кон­ста­то­ва­но је да ни­је ри­је­шен про­блем са не­за­ко­ни­тим за­по­шља­ва­њем не­по­сред­но при­је ло­кал­них из­бо­ра 2012. го­ди­не, оп­шти­на је у ду­гу око 50 ми­ли­о­на еура, а про­из­вод­ни ка­па­ци­те­ти гра­да су мал­те­не под ка­тан­цем. Од­бор­ник Јан­ко Ми­ла­то­вић по­но­вио је да ник­шић­ка власт за ман­да­та ни­је до­ве­ла ни јед­ног ин­ве­сти­то­ра ко­ји би уло­жио у про­из­вод­њу, без ко­је не­ма ни раз­во­ја гра­да, ни­ти пу­ње­ња бу­џе­та. 

Ник­ши­ћа­ни­ма, ис­та­као је он, ни­је­су по­требне стам­бе­не згра­де ни­ти по­слов­ни про­сто­ри ко­ји се у по­след­њим го­ди­на­ма гра­де, већ фир­ме у ко­ји­ма ће на­ћи пра­во за­по­сле­ње.
-Њи­хов ре­зул­тат су три по­пу­ње­не ру­пе у гра­ду ко­је су го­ди­на­ма би­ле ру­гло. Успје­ли да на­тје­ра­ју ин­ве­сти­то­ре да уло­же но­вац и кре­ну са из­град­њом обје­ка­та по­пут са­да­шње згра­де по­зо­ри­шта, До­ма вој­ске и ло­ка­ли­те­та на ула­зу у пи­ја­цу. Дом ре­во­лу­ци­је и да­ље је не­ри­је­ше­но пи­та­ње, а до­ско­ра­шњи ми­ни­стар кул­ту­ре Бра­ни­слав Ми­ћу­но­вић при од­ла­ску са те функ­ци­је чвр­сто је обе­ћао да ће тај обје­кат би­ти за­вр­шен до кра­ја на­ред­не го­ди­не - ка­зао је Ми­ла­то­вић.
По­ли­ти­ка ло­кал­не вла­сти, ис­та­као је Мар­ко Ко­ва­че­вић, је отва­ра­ње че­сми и ло­кви, ка­ао и прет­пра­знич­но укра­ша­ва­ње гра­да. Ни­ко­га ни­је бри­га што се Ник­шић, сма­тра он, пре­тва­ра у ве­ли­ку коц­кар­ни­цу или су­пер­мар­кет, као и ви­кенд мје­сто ко­јег по­сје­ћу­ју ње­го­ви бив­ши ста­нов­ни­ци.
-Све што су ура­ди­ли под­сје­ћа на не­ки „мејк ап“ на ле­шу, не­го на озбиљ­ну по­ли­ти­ку. Све што су ура­ди­ли је у ран­гу по­сла за­мје­не си­ја­ли­це у ста­ну или по­прав­ке сла­ви­не. Оно што су успје­ли да по­стиг­ну, ура­ди­ли су уз ве­ли­ки при­ти­сак опо­зи­ци­је, од­но­сно од­бор­нич­ког клу­ба ДФ-а - на­гла­сио је Ко­ва­че­вић.
Он је ка­зао да оно што се ових да­на пред­ста­вља као ве­ли­ки успјех рад­не гру­пе у др­жав­ној скуп­шти­ни, ник­шић­ка опо­зи­ци­ја је има­ла на сто­лу при­је ви­ше од го­ди­ну. Ко­ва­че­вић је по­ја­снио да им је пред­сјед­ник оп­шти­не Ве­се­лин Гр­бо­вић та­да ну­дио да њи­хо­ви пред­став­ни­ци уче­ству­ју у ра­ду управ­них од­бо­ра јав­них пред­у­зе­ћа и уста­но­ва, што су они од­би­ли. 
На еко­ном­ску нео­др­жи­вост ло­кал­них јав­них фи­нан­си­ја упо­зо­рио је од­бор­ник Ра­до­је Ка­ра­џић ко­ји је ка­зао да сва јав­на пред­у­зе­ћа и уста­но­ве на го­ди­шњем ни­воу по­слу­ју са гу­бит­ком од не­ко­ли­ко ми­ли­о­на.
-Ни­је­су успје­ли да на­пла­те 9 или 12 ми­ли­о­на еура на ра­чун кон­це­си­ја од Би­лећ­ког је­зе­ра, ни­ти ми­ли­о­не на ра­чун ште­те на Ви­ру - ре­као је Ка­ра­џић.
Вла­дан Ра­и­че­вић је ис­та­као да још уви­јек оп­штин­ска власт ни­је раз­ма­тра­ла њи­хо­ву ини­ци­ја­ти­ву да нај­бо­љи свјет­ски те­ни­сер Но­вак Ђо­ко­вић по­ста­не по­ча­сни гра­ђа­нин Ник­ши­ћа, а Ђо­ко­вић је ове го­ди­не до­био нај­ве­ће оп­штин­ско при­зна­ње.
 
 
ВДТ да са­оп­шти ко је не­за­ко­ни­то за­по­шља­вао
 
 
От­ка­зи за 87 за­по­сле­них у ор­га­ни­ма оп­шти­не и ње­ним уста­но­ва­ма и пред­у­зе­ћи­ма, ка­зао је Ар­се­ни­је Ла­ла­то­вић, ни­је пра­ви епи­лог кри­вич­не при­ја­ве ко­ју је ДФ под­нио Вр­хов­ном др­жав­ном ту­жи­ла­штву при­је ви­ше од го­ди­ну. Управ­на ин­спек­ци­ја, ис­та­као је он, по­сао ни­је од­ра­ди­ла до кра­ја јер ДФ сма­тра да ни­је­су от­кри­ве­ни они ко­ји су тим ли­ци­ма пот­пи­си­ва­ли рје­ше­ња о за­по­сле­њу, а на­гла­ша­ва­ју да је бар још 60 осо­ба у оп­шти­ни и ње­ним слу­жба­ма за­по­сле­но не­за­ко­ни­то.
- ДФ ће да­нас ВДТ-у упу­ти­ти ур­ген­ци­ју ко­јом ће­мо зах­ти­је­ва­ти да нас оба­ви­је­сте у ко­јој је тач­но фа­зи по­сту­пак ве­зан за на­шу при­ја­ву. Оче­ку­је­мо да по­сао тим по­во­дом за­вр­ше наа на­чин што ће НН ли­ца, про­тив ко­јих смо и под­ни­је­ли при­ја­ву, на­по­кон до­би­ју име и пре­зи­ме, као и њи­хо­ви на­ло­го­дав­ци. Му у ДФ-у осно­ва­но сум­ња­мо да иза све­га сто­ји је­дан кри­ми­нал­ни си­стем ко­ји се зо­ве ДПС-СДП-СД и Ли­бе­рал­на пар­ти­ја - ка­те­го­ри­чан је Ла­ла­то­вић.
 
 
(ДАН, 26. 12. 2015.)
 Датум: 07.03.2016
Close
Close