ОО Пљевља: Ровчанин: Кривична пријава против Ђачића

 Од­бор­ни­ци пље­ваљ­ског ло­кал­ног пар­ла­мен­та из ре­до­ва Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је, Де­мо­крат­ског фрон­та и По­кре­та за Пље­вља ју­че су Спе­ци­јал­ном др­жав­ном ту­жи­о­цу за ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал Ми­ли­во­ју Кат­ни­ћу под­ни­је­ли кри­вич­ну при­ја­ву про­тив пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Мир­ка Ђа­чи­ћа. Ка­ко су са­оп­шти­ли на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре кри­вич­на при­ја­ва је под­ни­је­та јер по­сто­ји осно­ва­на сум­ња да је Ђа­чић по­чи­нио кри­вич­но дје­ло из чла­на 416 Кри­вич­нок за­ко­на Цр­не Го­ре, ко­ји се од­но­си на зло­у­по­тре­бу слу­жбе­ног по­ло­жа­ја, и чла­на 159 по­вре­да рав­но­прав­но­сти. Од­бор­ни­ци опо­зи­ци­је су на­ве­ли да је Ђа­чић у два на­вра­та, то­ком по­след­њих мје­сец да­на, од­бор­ни­ци­ма из ре­до­ва Дер­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста, Со­цјал­де­мо­кра­та и Бо­шњач­ке стран­ке ис­пла­тио од­бор­нич­ке на­док­на­де док то ни­је ура­дио ка­да су у пи­та­њу од­бор­ни­ци опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја. У та­квим окол­но­сти­ма, од­бор­ни­ци ве­ћи­не су до­би­ли на­док­на­де за но­вем­бар, а опо­зи­ци­о­ни од­бор­ни­ци тек за сеп­тем­бар. 

- Ис­пла­ћу­ју­ћи при­па­да­ју­ћу на­кна­ду са­мо од­бор­ни­ци­ма ко­ји су га иза­бра­ли или би­ли по­ли­тич­ки по­доб­ни, Ђа­чић је по­ври­је­дио Устав Цр­не Го­ре, из­вр­шио ди­рект­ну по­ли­тич­ку ко­руп­ци­ју и кроз зло­у­по­тре­бу по­ло­жа­ја ди­рект­ним уми­шља­јем об­у­ста­вио ис­пла­ту на­кна­да по­ли­тич­ким не­ис­то­ми­шље­ни­ци­ма. Тра­жи­мо од Спе­ци­јал­ног др­жав­ног ту­жи­о­ца да спро­ве­де ис­тра­жне и из­ви­ђај­не рад­ње, по­кре­не суд­ски по­сту­пак у ко­ме ће за­тра­жи­ти да се Мир­ко Ђа­чић огла­си кри­вим за кри­вич­на дје­ла ко­ја му се ста­вља­ју на те­рет и осу­ди у скла­ду са за­ко­ном - ис­та­као је на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре од­бор­ник ДФ-а Ни­ко­ла Ров­ча­нин ко­ји је у име при­сут­них од­бор­ни­ка про­чи­тао за­јед­нич­ко са­оп­ште­ње. 
Кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре при­су­ство­ва­ла је ве­ћи­на од­бор­ни­ка опо­зи­ци­о­них пар­ти­ја, а они ко­ји ни­је­су би­ли ту ра­ни­је су на­ја­ви­ли из­о­ста­нак. Кри­вич­ну при­ја­ву пот­пи­са­ло је 16 од­бор­ни­ка опо­зи­ци­је из ре­до­ва СНП-а, ДФ-а и По­кре­та за Пље­вља. 
-По­ла­зе­ћи од по­ни­жа­ва­ју­ћег од­но­са пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Пље­вља пре­ма од­бор­ни­ци­ма опо­зи­ци­је, број­них зло­у­по­тре­ба скуп­штин­ске го­вор­ни­це су­прот­но По­слов­ни­ку о ра­ду, јав­них увре­да из­ре­че­них на кон­фе­рен­ци­ја­ма за но­ви­на­ре, дис­кри­ми­на­ци­је за­по­сле­них чла­но­ва и сим­па­ти­зе­ра опо­зи­ци­о­них стра­на­ка као и опо­зи­ци­о­них од­бор­ни­ка и по­след­њим ата­ком из­ра­же­ним кроз ус­кра­ћи­ва­ње на­кна­да за рад ко­јим су од­бор­ни­ци опо­зи­ци­је до­ве­де­ни у не­рав­но­пра­ван по­ло­жај, од­бор­ни­ци од­бор­нич­ких клу­бо­ва Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је, Де­мо­крат­ског фрон­та и По­кре­та за Пље­вља, про­цје­њу­ју­ћи да се по­на­ша­ње пред­сјед­ни­ка оп­шти­не ко­је во­ди про­тје­ри­ва­њу по­ли­тич­ких не­ис­то­ми­шље­ни­ка ви­ше не мо­же и не сми­је то­ле­ри­са­ти- са­оп­штио је Ров­ча­нин. 
Он је ка­зао да пред­сјед­ник оп­шти­не не­ма пра­во да се мије­ша у рад од­бор­ни­ка, кон­тро­ли­ше или над­зи­ре њи­хов рад, ди­рект­но и ин­ди­рект­но вр­ши при­ти­сак, про­цје­њу­је да ли им или не при­па­да на­кна­да за рад у Скуп­шти­ни оп­шти­не, те од­лу­чу­је хо­ће ли или не исплати­ти бу­џе­том опре­дје­ље­на сред­ства за њи­хов рад. 
- Пред­сјед­ник оп­шти­не не сми­је да у од­но­су на по­ли­тич­ка убје­ђе­ња гру­пи од­бор­ни­ка ус­кра­ти и огра­ни­чи пра­ва за­га­ран­то­ва­на за­ко­ни­ма и дру­гим про­пи­си­ма, исто­вре­ме­но до­во­де­ћи дру­гу гру­па­ци­ју из истих убје­ђе­ња у по­вољ­ни­ји, од­но­сно по­вла­шће­ни­ји по­ло­жај. Пред­сјед­ник оп­шти­не у вр­ше­њу по­сло­ва по­вјер­них Ста­ту­том оп­шти­не не­ма пра­во да раз­два­ја од­бор­ни­ке у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту и да у за­ви­сно­сти од по­ли­тич­ке при­пад­но­сти ус­кра­ћу­је или огра­ни­ча­ва њи­хо­ва пра­ва. Пред­сјед­ник оп­шти­не је од­го­во­ран за из­вр­ша­ва­ње од­лу­ка и дру­гих ака­та ко­је до­но­си Скуп­шти­на оп­шти­не- на­гла­сио је Ров­ча­нин, и до­дао да се рад од­бор­ни­ка не од­но­си ис­кљу­чи­во на пле­нар­на за­сје­да­ња већ и на рад кроз скуп­штин­ске од­бо­ре, уче­шће на јав­ним рас­пра­ва­ма, под­но­ше­ње ини­ци­ја­ти­ва, са­оп­ште­ња, кон­тро­лу ра­да ор­га­на, увид у до­ку­мен­та­ци­ју из­вр­шне вла­сти, рад при­ли­ком за­кљу­че­ња бра­ко­ва, пру­жа­ње по­мо­ћи гра­ђа­ни­ма, пра­ће­ње ра­да ло­кал­не ад­ми­ни­стра­ци­је и слич­но. 
- Да је та­ко ка­ко ми­сли пред­сјед­ник оп­шти­не и ка­ко су га очи­глед­но по­гре­шно или зло­на­мјер­но по­са­вје­то­ва­ли, од­бор­ни­ци не би вр­ши­ли функ­ци­ју ка­да ло­кал­ни пар­ла­мент не за­сје­да - кон­ста­то­вао је Ров­ча­нин, уз на­по­ме­ну да је пред­сјед­ник оп­шти­не ду­жан да за свој рад од­го­ва­ра Скуп­шти­ни оп­шти­не ко­ју чи­не од­бор­ни­ци, а не да са те по­зи­ци­је ус­кра­ћу­је пра­ва они­ма ко­ји­ма од­го­ва­ра и ко­ји од­лу­чу­ју о ње­го­вом име­но­ва­њу.
Ров­ча­нин је ис­та­као да опо­зи­ци­о­ни од­бор­ни­ци за свој рад не од­го­ва­ра­ју пред­сјед­ни­ку оп­шти­не, већ гра­ђа­ни­ма Пље­ва­ља, да је та­ко би­ло и да ће та­ко би­ти и убу­ду­ће. 
- Сва­ко онај ко сво­јим по­на­ша­њем на­ру­ша­ва Уста­вом и за­ко­ном за­га­ран­то­ва­на пра­ва мо­ра­ће од­го­ва­ра­ти пред над­ле­жним ор­га­ни­ма - на­гла­сио је Ров­ча­нин.
 
 
Са­слу­ша­ти Га­џо­ви­ћа, Бр­ко­ви­ћа, Кри­је­што­рац и Ву­ка­нић
 
По­ред то­га што су Спе­ци­јал­ном др­жав­ном ту­жи­о­цу пред­ло­жи­ли да из­вр­ши увид у об­ра­чун­ске ли­сте опо­зи­ци­о­ни од­бор­ни­ци су пред­ло­жи­ли и да се са­слу­ша­ју пред­сјед­ник ло­кал­ног пар­ла­мен­та Та­рик Га­џо­вић, из ре­до­ва ДПС-а, се­кре­тар ло­кал­не пар­ла­мен­та Еми­на Бр­ко­вић, пот­пред­сјед­ни­ца оп­шти­не Ане­ла Кри­је­што­рац и се­кре­тар Се­кре­та­ри­ја­та за фи­на­си­је Би­ља­на Ву­ка­нић.
 
 
(ДАН, 26. 12. 2015.)Датум: 07.03.2016
Close
Close