ОО Бар: Ђуровић: У току је куповина одборника

 На­кон ци­је­па­ња Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је на два ди­је­ла од по че­ти­ри од­бор­ни­ка и на­ја­ве пре­ком­по­но­ва­ња вла­сти ми­мо из­бор­не во­ље гра­ђа­на, пред­сјед­ник Цр­не Го­ре Фи­лип Ву­ја­но­вић тре­ба хит­но да рас­пи­ше ван­ред­не ло­кал­не из­бо­ре у овом гра­ду, са­оп­ште­но је на ју­че­ра­шњој прес кон­фе­ре­ци­ји Де­мо­крат­ског фрон­та. 

Пре­ма ри­је­чи­ма пред­сјед­ни­ка од­бор­нич­ког клу­ба ДФ-а у СО Бар Де­ја­на Ђу­ро­ви­ћа, у Скуп­шти­ни оп­шти­не Бар ви­ше не­ма ве­ћи­не већ се она ад хок ства­ра по ку­ло­а­ри­ма и у ре­сто­ра­ни­ма, што је не­по­ште­но пре­ма гра­ђа­ни­ма. 
-ДПС ви­ше у Ба­ру не же­ли СДП у вла­сти, па се ве­ћи­на са­да тра­жи ме­ђу не­за­ви­сним од­бор­ни­ци­ма и од­бор­ни­ци­ма из гор­њег ди­је­ла скуп­штин­ске са­ле гдје сје­ди опо­зи­ци­ја. То нас на­во­ди на сум­њу да је у то­ку сво­је­вр­сна ку­по­ви­на од­бор­ни­ка, што је не­прин­ци­пи­јел­но, не­по­ште­но и не­ко­рект­но пре­ма гра­ђа­ни­ма Ба­ра ко­ји су гла­са­ли на ло­кал­ним из­бо­ри­ма при­је дви­је го­ди­не. ДПС у овом тре­нут­ку не мо­же да на­ђе пар­ла­мен­тар­ну ве­ћи­ну, па је на сце­ни по­ли­тич­ка тр­го­ви­на – ис­та­као је Ђу­ро­вић.
Он је ис­та­као да је пре­ма гра­ђа­ни­ма не­ко­рект­на и пре­ком­по­зи­ци­ја то­ком ко­је се од­бор­ни­ци из опо­зи­ци­је пре­ба­цу­ју у вла­да­ју­ћу ко­ла­ци­ју и по­ста­ју по­зи­ци­ја. 
-Очи­глед­но је да се ку­пу­ју не­за­ви­сни од­бор­ни­ци и не­ки од­бор­нич­ки клу­бо­ви из „гор­њег до­ма” (опо­зи­ци­ја) за ко­је ни­сам си­гу­ран ни да има­ју ле­ги­ти­ми­тет. Ових да­на се одр­жа­ва­ју са­стан­ци ДПС-а упра­во с тим од­бор­ни­ци­ма. Оче­ку­јем да до ова­кве тр­го­ви­не не­ће до­ћи, али с об­зи­ром на ова­кву си­ту­а­ци­ју мо­же­мо оче­ки­ва­ти да до­ђе до про­мје­на у вла­да­ју­ћој ко­ла­ци­ји, ис­та­као је Ђу­ро­вић.
Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, за из­гла­са­ва­ње бу­џе­та, ко­ји је на днев­ном ре­ду скуп­шти­не за­ка­за­не за 28. де­цем­бар, вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји је по­треб­но 19 од­бор­ни­ка.
-ДПС има 13 од­бор­ни­ка, па ра­ди на то­ме да ку­пи по­треб­ну ве­ћи­ну. Мо­же се де­си­ти да пред­сјед­ник Скуп­шти­не оп­шти­не гла­са про­тив бу­џе­та, а да тај бу­џет про­ђе. Ов­дје очи­глед­но ни­ко не­ма по­ли­тич­ког мо­ра­ла да под­не­се остав­ку на мје­сто ко­је му ре­ал­но не при­па­да. Раз­би­ја­ње СДП-а и све оно што се на­кон то­га де­ша­ва­ло, а при­је све­га ми­слим на ци­је­па­ње по­ли­тич­ких пар­ти­ја из вла­сти, и бу­ду­ће фор­ми­ра­ње но­вих ко­а­ли­ци­ја, тје­ра нас на по­ми­сао да се ра­ди о ку­по­ви­ни од­бор­ни­ка – по­ру­чио је Ђу­ро­вић.
 
 
(ДАН, 24. 12. 2015.)Датум: 07.03.2016
Close
Close