ОО Пљевља: Ровчанин: Брутално ругање пљеваљској култури

 Ло­кал­на власт, ко­ју чи­не ДПС, СДП и Бо­шњач­ка стран­ка, по­кре­ну­ла је ини­ци­ја­ти­ву за ми­је­ња­ње ста­ту­та На­род­не би­бли­о­те­ке „Сте­ван Са­мар­џић“ ка­ко би за ди­рек­то­ра мо­гли иза­бра­ти кан­ди­да­та без по­ло­же­ног би­бли­о­те­кар­ског ис­пи­та. Прет­ход­но је са­вјет би­бли­о­те­ке са мје­ста ди­рек­то­ра сми­је­нио Ста­ној­ку Љи­ља­нић, а по­том је ло­кал­ном пар­ла­мен­ту пред­ло­жио да из­мје­ни члан 22. ста­ту­та, ка­ко услов за из­бор но­вог ди­рек­то­ра не би био по­ло­жен би­бли­о­те­кар­ски ис­пит. Из опо­зи­ци­о­них ре­до­ва по­ру­чу­ју да са­вјет спро­во­ди од­лу­ке пар­тиј­ских ор­га­на ДПС-а и да ће на по­зи­ци­ју ди­рек­то­ра би­бли­о­те­ке до­ћи по­у­зда­ни ка­дар ове пар­ти­је. 

-Из­мје­не и до­пу­не ста­ту­та На­род­не би­бли­о­те­ке “Сте­ван Са­мар­џић” пред­ста­вља­ју још је­дан до­каз, бру­тал­ног ру­га­ња пље­ваљ­ској кул­ту­ри, у ре­жи­ји (не)кул­тур­них функ­ци­о­не­ра ДПС-а. По­сто­је­ћим ста­ту­том, по­ред уоби­чај­них усло­ва у по­гле­ду струч­не спре­ме и рад­ног ис­ку­ства, за ди­рек­то­ра ове кул­тур­не уста­но­ве мо­же би­ти иза­бра­но ли­це ко­је има по­ло­жен би­бли­о­те­кар­ски ис­пит. Пред­ло­же­ним из­мје­на­ма ста­ту­та, са­вјет ове уста­но­ве ре­а­ли­зо­вао је ди­рек­ти­ву са сјед­ни­це не­ког од ор­га­на ДПС -а и по­де­сио усло­ве за јед­ног од мно­го­број­них пар­тиј­ских по­слу­шни­ка. За „струч­ња­ке“ из са­вје­та би­бли­о­те­ке би­бли­о­те­кар­ски ис­пит је су­ви­шан, па га овим из­мје­на­ма бри­шу. Очи­глед­но да ка­дар ко­га на­мје­ра­ва­ју да по­ста­ве ни­је у ста­њу да по­ло­жи та­кав ис­пит, ко­ји је ина­че ве­о­ма за­хтје­ван ка­ко по бро­ју пред­ме­та та­ко и по оби­му ма­те­ри­је, ка­же од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ни­ко­ла Ров­ча­нин, уз по­ја­шње­ње да пље­ваљ­ски ДПС и ло­кал­на власт све ра­де по угле­ду на цен­трал­ну власт ‘’гдје кул­ту­ру во­де пла­ги­ја­то­ри на­уч­них ра­до­ва и гдје су не­по­жељ­ни  истин­ски кул­тур­ни рад­ни­ци и сло­бод­ни ин­те­лек­ту­ал­ци’’. Ров­ча­нин ка­же да пље­ваљ­ске ре­жи­мли­је по­ста­вља­ју по­слу­шни­ка ко­ји ће кли­ма­ти гла­вом, за­по­шља­ва­ти пар­тиј­ске ка­дро­ве и  про­мо­ви­са­ти “ду­кљан­ску кул­ту­ру”. 
-Ипак, во­ђе­ње ове углед­не уста­но­ве је сло­же­ни­је од ли­је­пље­ња стра­нач­ких пла­ка­та, што је по­сао на ко­ји су на­ви­кли по­је­дин­ци за ко­је се спе­ку­ли­ше да апли­ци­ра­ју на ову по­зи­ци­ју.  Од по­сто­је­ћег  са­вје­та би­бли­о­те­ке ни­сам ни оче­ки­вао бо­ља рје­ше­ња, већ ова­ква, на­зад­на, не­про­ми­шље­на. Са­вјет је овим по­ступ­ком по­ка­зао да је спре­ман да под­ре­ди оп­ште ак­те јед­не углед­не уста­но­ве по­је­дин­цу ко­ји ни­је до­ра­стао про­пи­са­ним усло­ви­ма. Ча­сни­је би и по­ште­ни­је би­ло да су у чла­ну 22. ста­ту­та ко­ји мје­ња­ју по­ста­ви­ли фо­то­гра­фи­ју име­но­ва­ног ди­рек­то­ра на пар­тиј­ском са­стан­ку, ка­зао је Ров­ча­нин и ис­та­као да је при ова­квом ста­њу ства­ри кон­курс за из­бор ди­рек­то­ра су­ви­шан, ‘’јер ово­ли­ки сте­пен ба­ха­то­сти и де­мон­стри­ра­ња си­ле ели­ми­ни­ше чак и по­тре­бу да се од­глу­ми де­мо­кра­тич­ност из­бо­ра’’.
Из ДПС-а смо не­зва­нич­но са­зна­ли да ће но­ви ди­рек­тор На­род­не би­бли­о­те­ке „Сте­ван Са­мар­џић“ би­ти про­фе­сор ге­о­гра­фи­је Па­вле Чо­ло­вић. Чо­ло­вић је тре­нут­но на­став­ник у Основ­ној шко­ли „Ма­та­ру­ге“, ду­го­го­ди­шњи је члан ДПС-а, члан оп­штин­ског и из­вр­шног од­бо­ра те пар­ти­је. Па­вле Чо­ло­вић је до­сад ви­ше пу­та про­зи­ван од стра­не опо­зи­ци­је, чи­ји пред­став­ни­ци су твр­ди­ли да се на дан из­бо­ра у ње­го­вој по­ро­дич­ној ку­ћи, тач­ни­је у га­ра­жи, вр­ши­ла ис­пла­та нов­ча­них сред­ста­ва гла­са­чи­ма ДПС-а. Опо­зи­ци­ја је то­ком про­шло­го­ди­шњих ло­кал­них из­бо­ра са­оп­шти­ла и да је са­да­шња пред­сјед­ни­ца са­вје­та би­бли­о­те­ке На­да Бо­ро­вић, ко­ја је оп­ту­же­на и у ‘’Афе­ри Сни­мак“, ви­ђе­на у га­ра­жи Чо­ло­ви­ћа. Тог 25. ма­ја 2014. го­ди­не по­зва­ли смо Бо­ро­ви­ће­ву да би­смо чу­ли и дру­гу стра­ну. ОНа је по­твр­ди­ла да је би­ла у по­ме­ну­тој га­ра­жи, уз на­по­ме­ну „да је ишла у по­сје­ту код при­ја­те­ља“. У сва­ком слу­ча­ју, у на­ред­ном пе­ри­о­ду оста­је да се ви­ди хо­ће ли Па­вле Чо­ло­вић би­ти иза­бран за ди­рек­то­ра град­ске би­бли­о­те­ке.
 
 
(ДАН, 20. 05. 2015.)Датум: 03.06.2015
Close
Close