ОО Никшић: Ковачевић: Општина и даље крши Закон о управљању отпадом

 Од­ла­га­ли­ште от­па­да Ми­слов до, пре­ма но­вом уго­во­ру Оп­шти­не и вла­сни­ка те пар­це­ле Ми­ра­ша Ђур­ђев­ца, до ма­ја 2017. го­ди­не сва­ког мје­се­ца по осно­ву за­ку­па ко­шта­ће оп­шти­ну по 2,4 хи­ља­де еура. Де­по­ни­ја, ко­ја је ина­че 2003. го­ди­не од­лу­ком та­да­шње град­ске вла­сти од­ре­ђе­на као при­вре­ме­на, за про­те­клих два­на­ест го­ди­на ко­шта­ла је оп­штин­ску ка­су енор­ман из­нос ко­ји је, по ми­шље­њу еко­ло­га и пред­став­ник опо­зи­ци­је, мо­гао би­ти ис­ко­ри­штен за ба­рем дје­ли­мич­но уре­ђе­ње обла­сти из За­ко­на о упра­вља­њу от­па­дом ко­ји су у Ник­ши­ћу не по­шту­је. 

Пре­ма по­да­ци­ма, ко­је је „Дан“ у окви­ру За­ко­на о сло­бод­ном при­сту­пу ин­фор­ма­ци­ја­ма до­био од Се­кре­та­ри­ја­та за фи­нан­си­је, раз­вој и пред­у­зет­ни­штво, од ма­ја 2003. па до фе­бру­а­ра ове го­ди­не за за­куп Ми­сло­вог до­ла Оп­шти­на је из бу­џе­та Ђур­ђев­цу ис­пла­ти­ла чак 205.355 еура. У до­пи­су, ко­ји је пот­пи­сао се­кре­тар Се­кре­та­ри­ја­та Ђо­ко Кри­во­ка­пић, на­ве­ден је пре­глед пла­ћа­ња вла­сни­ку пар­це­ле по го­ди­на­ма, а нај­ве­ћи из­нос ис­пла­ћен је то­ком 2012. го­ди­не, од­но­сно 30, 1 хи­ља­ду, док је у го­ди­ни ко­ја је прет­хо­ди­ла тој за за­куп пар­це­ле пла­ће­но укуп­но 29,1 хи­ља­ду еура. У овој го­ди­ни, а сход­но но­вом уго­во­ру, за­куп при­вре­ме­не де­по­ни­је у Ми­сло­вом до­лу оп­шти­ну је већ ко­штао 17, 5 хи­ља­да еура. У но­вом уго­во­ру о за­ку­пу на­ве­де­но је да је оп­шти­на Ђур­ђев­цу ду­жна 52,1 хи­ља­ду еура. Од тог из­но­са дуг по осно­ву за­ку­па од ма­ја 2013. до кра­ја де­цем­бра про­шле го­ди­не је 47, 6 хи­ља­да еура, док се оста­так од­но­си из­вр­ше­не уго­во­ре­не ра­до­ве. У до­ку­мен­ту је на­ве­де­но да ће ло­кал­на упра­ва тај дуг вла­сни­ку пар­це­ле пла­ћа­ти у 24 јед­на­ке ра­те. Сто­га ће Ђур­ђев­цу мје­сеч­но упла­ћи­ва­ти по 4. 571 еуро, од че­га се 2,4 хи­ља­де од­но­се на ки­ри­ју, а 2,17 хи­ља­да еура на име по­ме­ну­тог ду­га. 
Умје­сто што пла­ћа ки­ри­ју, ис­та­као је Алек­сан­дар Пе­ро­вић ди­рек­тор Еко­ло­шког по­кре­та (ЕП) „Озон, ло­кал­на упра­ва је за уку­пан из­нос пла­ћен за за­куп, мо­гла ку­пи­ти не­ку пар­це­лу на ко­јој је, као и на по­сто­је­ћој, мо­гла свих ових го­ди­на од­ла­га­ти ко­му­нал­ни от­пад. На на­чин на ко­ји то ра­де са­да, сма­тра он, гра­ду пра­ве ве­ли­ку еко­ло­шку и еко­ном­ску ште­ту, за ко­ју ће не­ко мо­ра­ти да од­го­ва­ра с об­зи­ром на чи­ње­ни­цу да је по на­ло­гу ту­жи­ла­штва не­дав­но по­че­ла ис­тра­га ве­за­на за уго­во­ре о за­ку­пу Ми­сло­вог до­ла. 
Пре­ма не­зва­нич­ним са­зна­њи­ма „Да­на“ по­ме­ну­та ло­ка­ци­ја, ко­ја је од цен­тра гра­да уда­ље­на око шест ки­ло­ме­та­ра, ви­ше од го­ди­ну при­је не­го што ју је оп­шти­на од­ре­ди­ла за де­по­ни­ју, от­ку­пље­на је за не­ко­ли­ко хи­ља­да та­да­шњих ма­ра­ка. 
- Ло­ка­ци­ја је ода­бра­на на на­чин ко­ји ства­ра сум­њу за ко­руп­тив­не рад­ње јер са­ма чи­ње­ни­ца да је ри­јеч о при­ват­ном вла­сни­штву да­је нам за пра­во да пи­та­мо ка­ко то да ни­је ко­ри­шће­но оп­штин­ско или др­жав­но зе­мљи­ште, или из­вр­ше­на екс­про­при­ја­ци­ја и та­ко зна­чај­но сма­ње­ни тро­шко­ви - на­гла­ша­ва Пе­ро­вић.
За но­вац ко­ји је до са­да дат по осно­ву за­ку­па, на­вео је он, мо­гло се ку­пи­ти хи­ља­ду кла­сич­них кон­теј­не­ра, или 10 хи­ља­да на­мјен­ских по­су­да за се­лек­тив­но огла­га­ње от­па­да у до­ма­ћин­стви­ма или чак не­ко­ли­ко на­мјен­ских спе­ци­ја­ли­зо­ва­них во­зи­ла за се­лек­тив­но са­ку­пља­ње от­па­да. За­куп, ме­ђу­тим, не­ће би­ти је­ди­но што ће се пла­ћа­ти из иона­ко пра­зне оп­штин­ске ка­се, већ је оп­шти­на ду­жна, по­ја­снио је Пе­ро­вић, да пре­ма уго­во­ру про­стор са­ни­ра и из­вр­ши ре­ме­ди­ја­ци­ју, што ће би­ти ви­ше­ми­ли­он­ски по­сао. 
- То зна­чи да ће у про­стор, чи­ја је ври­јед­ност ре­ла­тив­но ни­ска,би­ти уло­же­на огром­на сред­ства ка­ко би се за­о­кру­жи­ла тр­ги­ко­ме­ди­ја ка­ко мо­же­мо ока­рек­ти­ри­са­ти по­ли­ти­ку ло­кал­не упра­ве у овој обла­сти. Да су та сред­ства уло­же­на у ин­фра­струк­ту­ру за се­лек­тив­но са­ку­пља­ње от­па­да и пра­те­ћу кам­па­њу ве­за­ну за пре­вен­ци­ју и при­мар­ну се­лек­ци­ју, си­гу­ран сам да би да­нас има­ли мно­го бо­ље ста­ње, по­го­то­во ако зна­мо да се от­пад и да­ље са­ку­пља и де­по­ну­је на нај­при­ми­тив­ни­ји на­чин, гдје се ми­је­ша­ју раз­ли­чи­те вр­сте от­па­да, па и опа­сни, што је при том и не­за­ко­ни­то - ка­те­го­ри­чан је Пе­ро­вић.
 
Од­бор­ник ник­шић­ког Де­мо­крат­ског фрон­та Мар­ко Ко­ва­че­вић сма­тра да су сред­ства из­дво­је­на са­мо за за­куп бес­по­треб­но утро­ше­на, те да Оп­шти­на на­ста­вља са кр­ше­њем За­ко­на о упра­вља­њу от­па­дом ко­ји у чла­ну 77 про­пи­су­је да се от­пад мо­же скла­ди­шти­ти на при­вре­ме­ном од­ла­га­ли­шту у ро­ку ко­ји ни­је ду­жи од јед­не го­ди­не. 
- За­кон­ски на при­вре­ме­ном од­ла­га­ли­шту мо­же се скла­ди­сти­ти от­пад и ду­же од го­ди­ну, али за сва­ку го­ди­ну ви­ше Оп­шти­на пла­ћа на­кна­ду у из­но­су од де­сет еура по сва­кој то­ни ко­му­нал­ног от­па­да. Ако зна­мо да се на Ми­сло­вом до­лу од­ла­же и от­пад из дру­гих оп­шти­на у пи­та­њу су он­да ви­ше­ми­ли­он­ски из­но­си ко­је је на­ша оп­шти­на ду­жна да пла­ти што сме­ће од­ла­же ду­же од јед­не го­ди­не. Исто­вре­ме­но, не по­сто­ји по­тре­ба да се по­ред зе­мљи­шта ко­је ло­кал­на са­мо­у­пра­ва има у свом вла­сни­штву за при­вре­ме­ну де­по­ни­ју пла­ћа при­ват­но зе­мљи­ште – под­вла­чи Ко­ва­че­вић. 
Пре­ма ра­ни­јим по­да­ци­ма, го­ди­шње из Ник­ши­ћа на Ми­слов до се од­ло­жи до 32 хи­ља­де то­на ко­му­нал­ног от­па­да, а про­цје­не су да је ту до са­да де­по­но­ва­но ви­ше од 300 хи­ља­да то­на што је мно­го ви­ше од про­јек­то­ва­них ко­ли­чи­на. 
 
 
Ску­пља ки­ри­ја и за­ку­пље­но ви­ше ква­дра­та
 
Из Се­кре­та­ри­ја­та за фи­нан­си­је, раз­вој и пред­у­зет­ни­штво „Да­ну“ су до­ста­вље­на два уго­вор о за­ку­пу пар­це­ле у Ми­сло­вом до­лу, ко­ји се раз­ли­ку­ју по за­ку­пље­ној по­вр­ши­ни и из­но­си­ма мје­сеч­не ки­ри­је. Пр­ви је за­кљу­чен ма­ја 2003. го­ди­не и са Ђур­ђев­цем га је пот­пи­са­ла та­да­шња пред­сјед­ни­ца Оп­шти­не Ве­ра Ми­ља­нић. Пре­ма том до­ку­мен­ту оп­шти­на је од вла­сни­ка за­ку­пи­ла око 21, 5 хи­ља­да ква­дра­та зе­мљи­шта у у Ка­та­стар­ској оп­шти­ни Сту­бич­ки крај, уз мје­сеч­ну ки­ри­ју од 750 еура. Дру­ги уго­вор, за­кљу­чен 13. ја­ну­а­ра ове го­ди­не, у име Оп­шти­не пот­пи­сао је ак­ту­ел­ни пред­сјед­ник Ве­се­лин Гр­бо­вић. Тај уго­вор пред­ви­ђа за­куп­ни­ну око 22, 9 хи­ља­да ква­дра­та и мје­сеч­ну ки­ри­ју од чак 2,4 хи­ља­де еура.
- По­сто­је­ћа власт са­мо је про­ду­жи­ла аго­ни­ју јер је пот­пи­са­ла но­ви уго­вор са ве­ћом за­куп­ни­ном. По­што је пре­у­зе­ла на се­бе оба­ве­зу да пар­це­лу на­кон за­вр­ше­ног од­ла­га­ња вра­ти у пр­во­бит­но ста­ње, он­да се мо­же за­ми­сли­ти ко­ли­ку ће тек нов­ча­ну ште­ту на­пра­ви­ти Оп­шти­ни, а при том не ус­пјев­ши да на­ђе стал­но рје­ше­ње за од­ла­га­ње от­па­да - ис­ти­че Мар­ко Ко­ва­че­вић.
 
 
(ДАН, 19. 05. 2015.)Датум: 03.06.2015
Close
Close