ОО Зета: Брајовић: СРЦ Балабани никада неће бити изграђен

Пла­не­ри су по­че­ли из­ра­ду ур­ба­ни­стич­ког про­јек­та „Спорт­ско-ре­кре­а­тив­ни ком­плекс Ба­ла­ба­ни”. Пла­ном је об­у­хва­ће­но под­руч­је 4,7 хек­та­ра, а фи­нан­сиј­ска сред­ства за из­ра­ду пла­на и при­прем­не по­сло­ве у из­но­су од 10.000 еура, би­ће обез­би­је­ђе­на из бу­џе­та Глав­ног гра­да. У до­ку­мен­ту је на­зна­че­но да је основ за из­ра­ду овог про­јек­та са­др­жан у Про­гра­му уре­ђе­ња про­сто­ра за 2015. го­ди­ну. 

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ми­ро­слав Бра­јо­вић ка­же да би цр­та­ње спорт­ско ре­кре­а­тив­ног ком­плек­са Ба­ла­ба­ни, да ни­је нео­збиљ­но би­ло сми­је­шно. 
-На па­пи­ру већ цр­та­ју и пла­ни­ра­ју но­ви спорт­ско-ре­кре­а­тив­ни цен­тар Ба­ла­ба­ни, а ни­је­су за­вр­ши­ли још ни дво­ра­ну у мје­сту Ба­ли­ја­че. Но­ви спорт­ски цен­тар цр­та­ју, а има ли ијед­ног гра­ђа­ни­на Зе­те ко­ји ће по­вје­ро­ва­ти у тај про­је­кат. По­сто­ји ли ије­дан гра­ђа­нин да ће тај про­је­кат у овом ви­је­ку до­жи­вје­ти. Да ни­је нео­збиљ­но би­ло би сми­је­шно. Ско­ро пу­ну де­це­ни­ју спорт­ски цен­тар је за­по­чет на Ба­ли­ја­ча­ма. До да­на да­на­шњег из­ви­рио је из те­ме­ља и пр­ви пут у исто­ри­ји гра­ђе­ви­нар­ства се до­жи­вља­ва да се је­дан за­по­че­ти обје­кат од бе­то­на кон­зер­ви­ра. То ­је ура­ди­ла ГО Го­лу­бов­ци, од­но­сно ова власт – ре­као је Бра­јо­вић.
Он ис­ти­че да као од­бор­ник ДФ-а не вје­ру­је да ће спорт­ско ре­кре­а­тив­ни цен­тар Ба­ла­ба­ни ика­да угле­да­ти свје­тлост да­на. 
-Осу­ђујем сва­ког ко кре­не у тај про­је­кат, а пр­во не до­вр­ши оно што је за­по­чет­о при­је де­сет го­ди­на – ис­ти­че Бра­јо­вић.
 
 
(ДАН, 19. 05. 2015.)Датум: 03.06.2015
Close
Close