ОО Пљевља: Ровчанин: ДПС нема храбрости да преузме одговорност

 Иако ће се 25. ма­ја на­вр­ши­ти го­ди­на да­на од одр­жа­ва­ња ло­кал­них из­бо­ра у Пље­вљи­ма, још уви­јек у пот­пу­но­сти ни­је фор­ми­ра­на ло­кал­на упра­ва. Ко­а­ли­ци­ја Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ција­ли­ста и Бо­шњач­ке стран­ке, на про­шло­го­ди­шњим мај­ским из­бо­ри­ма осво­ји­ла је 17 ман­да­та, док је тре­ћи ко­а­ли­ци­о­ни парт­нер, СДП, са­мо­стал­но осво­јио је­дан ман­дат. Са осам­на­ест ман­да­та, тро­чла­на ко­а­ли­ци­ја је пре­у­зе­ла власт од СНП-а, Де­мо­крат­ског фрон­та и По­кре­та за Пље­вља, ко­ји су осво­ји­ли 17 ман­да­та. Власт ни­је фор­ми­ра­на од­мах по из­бо­ри­ма, већ на­кон че­ти­ри мје­се­ца, тач­ни­је у сеп­тем­бру, јер ко­а­ли­ци­о­ни парт­не­ри ни­је­су успје­ли да се при­је до­го­во­ре. Усли­је­дио је из­бор но­вих пот­пред­сјед­ни­ка, се­кре­та­ра, ди­рек­то­ра ло­кал­них пред­у­зе­ћа и то и дан - да­нас тра­је. 

За од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та Ни­ко­лу Ров­ча­ни­на чи­ње­ни­ца да се и на­кон го­ди­ну да­на од из­бо­ра, власт још ни­је кон­сти­ту­и­са­ла, го­во­ри о „не­спо­соб­но­сти и ку­ка­вич­лу­ку ДПС ка­дро­ва да пре­у­зму од­го­вор­ност за оно што су гра­ђа­ни­ма обе­ћа­ли”. 
-Ка­ко пр­ви љу­ди ДПС-а ни­је­су же­ље­ли да на­пу­сте то­пле и до­бро ушу­шка­не фо­те­ље на Руд­ни­ку и Тер­мо­е­лек­тра­ни, кре­ну­ло се хва­та­њем ла­сом и ску­пља­њем с ко­ца и ко­ноп­ца, не би ли се по­пу­ни­ла оп­штин­ска ад­ми­ни­стра­ци­ја. Част и по­што­ва­ње из­у­зеци­ма. Та­ко смо до­би­ли в.д. ад­ми­ни­стра­ци­ју, ко­ја уз ма­ли број струч­ња­ка, бро­ји раз­ли­чи­те про­фи­ле љу­ди, по­чев од про­па­лих при­вред­ни­ка, пре­ко са­мо­зва­них екс­пе­ра­та и тр­го­ва­ца лич­ним кар­та­ма, па све до оних ко­ји­ма је јав­на функ­ци­ја пр­ви по­сао у стру­ци. Зву­чи ту­жно, али је ути­сак да су основ­ни усло­ви на кон­кур­су за из­бор јав­ног функ­ци­о­не­ра у оп­шти­ни по уку­су ДПС-а би­ли да се про­тив кан­ди­да­та во­ди кри­вич­ни по­сту­пак, да је ли­кви­ди­рао нај­ма­ње три пред­у­зе­ћа у рад­ној кар­ије­ри и по мо­гућ­но­сти остао ду­жан ви­ше од 30 пла­та за­по­сле­ни­ма,  да  је кан­ди­да­ту јав­на функ­ци­ја пр­ви по­сао у стру­ци и слич­но - ка­же Ров­ча­нин.
Он на­гла­ша­ва да сто­га ни­је ни чу­до да ова оп­штин­ска упра­ва пра­ви гре­шке у ра­ду ко­ји­ма не са­мо да гру­бо кр­ше про­пи­се, већ ври­је­ђа­ју здрав ра­зум и ло­ги­ку. 
 
 
(ДАН, 17. 05. 2015.)Датум: 03.06.2015
Close
Close