ОО Подгорица: Бешовић: Још једно култно мјесто на удару власти

 На­мје­ра да се Ста­ди­он ма­лих спор­то­ва ур­ба­ни­стич­ким пла­ном пре­и­ме­ну­је у гра­ђе­вин­ско зе­мљи­ште је кул­тур­ни зло­чин, сма­тра Ми­о­драг Бе­шо­вић, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та. Он ис­ти­че да ће се још јед­но култ­но мје­сто Под­го­ри­це уско­ро на­ћи на уда­ру ло­кал­не вла­сти. 

-Мје­сто гдје су Под­го­ри­ча­ни пра­ти­ли раз­не спорт­ске и му­зич­ке до­га­ђа­је ће за­ми­је­ни­ти згра­де. Ова­кав на­пад на лук­су­зне ло­ка­ци­је је по­ста­ла пре­по­зна­тљи­ва прак­са вла­сти па су по­сли­је зе­ле­них по­вр­ши­на и пар­ко­ва на ред до­шли и спорт­ски те­ре­ни и игра­ли­шта. Ста­ри­ји су­гра­ђа­ни си­гур­но пам­те ка­да је тај про­стор био је­ди­ни за одр­жа­ва­ње спорт­ских до­га­ђа­ја, по­ред ру­ко­ме­та и ко­шар­ке нај­ве­ћу по­сје­ће­ност пра­ти­ли су бок­сер­ски ме­че­ви БК Бу­дућ­ност па чак и на­сту­пи ре­пре­зен­та­ци­ја. Ста­ди­он ма­лих спор­то­ва, као отво­ре­на сце­на, је по сво­јој ло­ка­ци­ји и ши­ри­ни про­сто­ра би­ло је­ди­но ква­ли­тет­но мје­сто за одр­жа­ва­ње му­зич­ких до­га­ђа­ја. Та­ко­ђе, је не­пре­ва­зи­ђен за одр­жа­ва­ње тур­ни­ра у ма­лом фуд­ба­лу по че­му је био по­знат и у бив­шој Ју­го­сла­ви­ји – ре­као је Бе­шо­вић. 
Бе­шо­вић сма­тра да је зад­њих го­ди­на тај про­стор на­мјер­но за­пу­штен, а све у свр­ху де­ва­сти­ра­ња и при­пре­ма­ња да се из­вр­ши ур­ба­ни­стич­ка пре­на­мје­на.
-Умје­сто да се ста­ди­он уре­дио и да уз из­у­зет­ну при­род­ну око­ли­ну са др­ве­ћем и зе­ле­ним по­вр­ши­на­ма бу­де мје­сто оку­пља­ња мла­дих ге­не­ра­ци­ја тај про­стор ће би­ти на ко­ри­сти са­мо не­ком, пред­по­ста­вљам, од по­зна­тих гра­ђе­вин­ских ин­ве­сти­то­ра бли­ских ре­жи­му. Ово је још је­дан при­мјер да у вла­да­ви­ни ДПС-а ка­дров­ске про­мје­не на ру­ко­во­де­ћим мје­сти­ма ни­шта но­во не до­но­си већ се у кон­ти­ну­и­те­ту по­на­вља прак­са зло­у­по­тре­ба ка­да су у пи­та­њу ур­ба­ни­стич­ка пла­ни­ра­ња и атрак­тив­не ло­ка­ци­је у ужем је­згру гра­да – сма­тра Ми­о­драг Бе­шо­вић.
На мје­сту Ста­ди­о­на ма­лих спор­то­ва пла­ни­ра­на је град­ња згра­де са при­зе­мљем са два или три спрата, по­пут оних ко­ји се са­да на­ла­зе ис­пред ста­ди­о­на.
 
 
(ДАН, 16. 05. 2015.)Датум: 03.06.2015
Close
Close