ОО Беране: Живковић: Тужилаштво и даље ћути на куповину гласова

 Из Оп­штин­ског од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је ју­че су са­оп­шти­ли да је крај­ње не­при­мје­ре­но што пра­во­суд­ни ор­га­ни ни на­кон 14 мје­се­ци ни­је­су по­сту­пи­ли по кри­вич­ним при­ја­ва­ма ко­је је ко­а­ли­ци­ја ''Здра­во Бе­ра­не'' под­ни­је­ла про­тив ак­ти­ви­ста и функ­ци­о­не­ра ДПС-а Тар­за­на Ми­ло­ше­ви­ћа, Све­то­за­ра Ма­ро­ви­ћа, Бу­ди­ми­ра Да­бе­ти­ћа, Ву­ке Го­лу­бо­ви­ћа, Ер­ви­на Ман­џу­ки­ћа, Во­ја Ву­јо­ви­ћа, Фа­хру­ди­на Ха­дро­ви­ћа и дру­гих ли­ца због, ка­ко су на­ве­ли, ку­по­ви­не гла­со­ва на дан по­след­њих ло­кал­них из­бо­ра у Бе­ра­на­ма. Ко­а­ли­ци­ја ''Здра­во Бе­ра­не'' је ту­жи­ла­штву до­ста­ви­ла спи­сак ли­ца ко­ја су да­ва­ла но­вац, ли­ца ко­ја су при­ма­ла но­вац, оних ко­ји су одо­бра­ва­ли јед­но­крат­ну ма­те­ри­јал­ну по­моћ на дан из­бо­ра, као и спи­сак под­ми­ћи­ва­них ко­ји се на­ла­зе у ста­њу со­ци­јал­не по­тре­бе. У пи­та­њу је обим­на до­ку­мен­та­ци­ја ко­ју су ак­ти­ви­сти ко­а­ли­ци­је ''Здра­во Бе­ра­не'' на дан из­бо­ра 9. мар­та 2014. го­ди­не за­пли­је­ни­ли у та­ко­зва­ним ми­ни шта­бо­ви­ма ДПС-а. 

-Пред­став­ни­ци ко­а­ли­ци­је ''Здра­во Бе­ра­не'' су од­мах на­кон отва­ра­ња би­ра­ли­шта на ви­ше мје­ста у гра­ду еви­ден­ти­ра­ли да ак­ти­ви­сти ДПС-а сво­јим би­ра­чи­ма ди­је­ле но­вац. На­кон то­га на­ши ак­ти­ви­сти су успје­ли да из та­ко­зва­них шта­бо­ва ДПС-а за­пли­је­не обим­ну до­ку­мен­та­ци­ју ко­ја ука­зу­је на кла­сич­ну зло­у­по­тре­бу би­ра­ча на дан ло­кал­них из­бо­ра. Ко­пи­је за­пли­је­ње­них до­ку­ме­на­та пре­да­ли смо над­ле­жним др­жав­ним ор­га­ни­ма у на­ди да ће ту­жи­ла­штво по­сту­пи­ти у сла­ду са за­ко­ном и да ће број­ни ак­ти­ви­сти ДПС-а, ко­ји су се слу­жи­ли не­ча­сним рад­ња­ма, кри­вич­но од­го­ва­ра­ти. Ме­ђу­тим, ври­је­ме за на­ма је по­но­во по­твр­ди­ло да Цр­на Го­ра ни­је прав­на др­жа­ва, јер ни­ко од над­ле­жних ни­је пред­у­зео ни­шта да санк­ци­о­ни­ше ли­ца ко­ји су ку­по­ва­ла ду­шу свог на­ро­да. Ти љу­ди су и да­ље на сло­бо­ди. Не­ки од њих су и да­ље од­бор­ни­ци ДПС-а, док се по­је­ди­ни на­ла­зе на од­го­вор­ним ду­жно­сти­ма у Бе­ра­на­ма и Под­го­ри­ци, што по­твр­ђу­је да жи­ви­мо у бе­суд­ној зе­мљи – на­гла­сио је пред­сјед­ник ОО Но­ве Ра­до­ји­ца Жив­ко­вић.
Он је ка­зао да се ни­шта ни­је про­ми­је­ни­ло ни на­кон из­бо­ра Иви­це Стан­ко­ви­ћа за вр­хов­ног др­жав­ног ту­жи­о­ца. 
-На­ја­ве да ће на­кон из­бо­ра Иви­це Стан­ко­ви­ћа за вр­хов­ног др­жав­ног ту­жи­о­ца усли­је­ди­ти од­ре­ђе­не про­мје­не оста­ле су са­мо мр­тво сло­во на па­пи­ру. Ту­жи­ла­штво је и да­ље на­ста­ви­ло да ра­ди по дик­та­ту ДПС-а, што ја­сно ука­зу­је да ће ак­те­ри афе­ре „Сни­мак“ оста­ти не­ка­жње­ни све док не до­ђе до смје­не вла­сту у Цр­ној Го­ри – ис­та­као је Жив­ко­вић.
 
Од­бор­ник ко­а­ли­ци­је ‘’Здра­во Бе­ра­не’’ Ве­ли­мир Ба­то Ђу­ри­шић при­знао је да је на дан из­бо­ра ушао у про­сто­ри­је из­бор­них шта­бо­ва ДПС-а и да је, ви­дјев­ши да се та­мо ди­је­ли но­вац, за­пли­је­нио до­ку­мен­та­ци­ју са спи­ско­ви­ма ли­ца ко­ји­ма је до­дје­љи­ва­на нов­ча­на по­моћ. 
-Ми го­ди­на­ма ука­зу­је­мо да ак­ти­ви­сти ДПС-а на раз­ли­чи­те на­чи­не ку­пу­ју би­ра­че и да та­ко до­ла­зе до из­бор­них по­бје­да. Ме­ђу­тим, ни­ко од др­жав­них ор­га­на до­сад ни­је ре­а­го­вао иако се ра­ди о кри­вич­ним дје­ли­ма. То се по­но­ви­ло и то­ком ло­кал­них из­бо­ра у Бе­ра­на­ма ка­да су функ­ци­о­не­ри ДПС-а на ви­ше мје­ста у гра­ду јав­но ди­је­ли­ли но­вац и убје­ђи­ва­ли гра­ђа­не да гла­са­ју за њи­хо­ву пар­ти­ју. То ви­ше ни­је­смо мо­гли да то­ле­ри­ше­мо, па смо ушли у њи­хо­ве им­про­ви­зо­ва­не шта­бо­ве и за­пли­је­ни­ли ма­те­ри­јал ко­ји ја­сно ука­зу­је на ко­руп­тив­не рад­ње – из­ја­вио је Ђу­ри­шић на дан ло­кал­них из­бо­ра у Бе­ра­на­ма, до­да­ју­ћи да се осје­ћа по­но­сним што је успио да се до­мог­не до­ку­мен­та­ци­је ко­ја је ка­сни­је обје­ло­да­ње­на у јав­но­сти.
 
 
Из­о­ста­ла од­го­вор­ност бра­ће Го­лу­бо­вић
 
При­је го­ди­ну да­на Оп­шти­на Бе­ра­не под­ни­је­ла је кри­вич­не при­ја­ве про­тив бив­шег пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Ву­ке Го­лу­бо­ви­ћа и ње­го­вог бра­та Ми­ла­на Го­лу­бо­ви­ћа, ди­рек­то­ра Аген­ци­је за ин­ве­сти­ци­је, као и дру­гих ли­ца уз тврд­њу да су по­чи­ни­ли кри­вич­на дје­ла ства­ра­ње кри­ми­нал­не ор­га­ни­за­ци­је, зло­у­по­тре­ба слу­жбе­ног по­ло­жа­ја и не­са­вје­сни рад у слу­жби. Истог да­ту­ма кри­вич­ном при­ја­вом об­у­хва­ћен је и бив­ши вр­ши­лац ду­жно­сти ди­рек­то­ра Днев­ног цен­тра за дје­цу и омла­ди­ну са смет­ња­ма и те­шко­ћа­ма у раз­во­ју Ма­ја Да­кић, због, као је на­ве­де­но, кри­вич­ног дје­ла зло­у­по­тре­бе слу­жбе­ног по­ло­жа­ја и не­са­вје­сног ра­да у слу­жби. Не­ко­ли­ко мје­се­ци на­кон то­га, спе­ци­јал­ни ту­жи­лац за бор­бу про­тив ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла и ко­руп­ци­је Ђур­ђи­на Ива­но­вић из­ја­ви­ла је да је у то­ку пре­и­спи­ти­ва­ње на­во­да из по­ме­ну­тих кри­вич­них при­ја­ва. Жив­ко­вић сма­та­ра да и овај слу­чај по­твр­ђу­је да пра­во­суд­ни ор­га­ни у Цр­ној Го­ри шти­те ак­ти­ви­сте и функ­ци­о­не­ре ДПС-а.
- До са­да су еви­ден­ти­ра­не број­не фи­нан­сиј­ске и дру­ге зло­у­по­тре­бе ко­је је спро­во­ди­ла прет­ход­на ло­кал­на власт у Бе­ра­на­ма. Ме­ђу­тим, и пред ја­сних до­ка­за ко­ји су пре­до­чи др­жав­ним ор­га­ни­ма, но­си­ци те вла­сти још уви­јек ни­је­су по­зва­ни на од­го­вор­ност, чи­ме се оби­сми­шља­ва рад др­жав­них ин­сти­ту­ци­ја ко­је тре­ба да во­де ра­чу­на о по­што­ва­њу за­ко­ни­то­сти – на­вео је Жив­ко­вић.
 
 
(ДАН, 14. 05. 2015.)
 Датум: 03.06.2015
Close
Close