ОО Пљевља: Ровчанин: ДПС највећи непријатељ нашег града

 Иако по­след­њих мје­се­ци из ло­кал­не упра­ве не­пре­кид­но ис­ти­чу да тра­га­ју за на­чи­ном ка­ко да пре­ва­зи­ђу фи­нан­сиј­ске те­шко­ће, јер тре­нут­ни оп­штин­ски дуг из­но­си 19, 76 ми­ли­о­на еура, ни­ко из вла­сти, ко­ју чи­не ДПС, СДП и Бо­шњач­ка стран­ка не же­ли да јав­но са­оп­шти ка­да су ду­го­ви на­ста­ли, од­но­сно да су на­го­ми­ла­ни у ври­је­ме ка­да је пред­сјед­ник оп­шти­не био Фи­лип Ву­ко­вић. Ак­ту­ел­на власт на­ро­чи­то бје­жи од при­че да је у ври­је­ме ка­да су опо­зи­ци­о­не пар­ти­је, пред­во­ђе­не та­да­шњим пред­сјед­ни­ком оп­шти­не Ра­до­ма­ном Го­ги­ћем, 2006. го­ди­не пре­да­ле власт ДПС-у и Фи­ли­пу Ву­ко­ви­ћу у бу­џе­ту по­сто­јао су­фи­цит од 1.287.000 еура. Пре­да­ја вла­сти од­и­гра­ла се у ок­то­бру 2006. го­ди­не, ка­да су укуп­ни и оче­ки­ва­ни при­хо­ди до кра­ја го­ди­не би­ли 3. 422.000 еура, а по­тра­жи­ва­ња од ло­кал­не упра­ве до кра­ја исте го­ди­не из­но­си­ла су 2. 144.000 еура. У ври­је­ме ман­да­та Фи­ли­па Ву­ко­ви­ћа, од 2006. до 2011. го­ди­не, ду­го­ви оп­шти­не су до­сти­гли из­нос од 20.249.000 еура. Од тог из­но­са, без одо­бре­ња ло­кал­ног пар­ла­мен­та, на­пра­вље­на су за­ду­же­ња у из­но­су од 66, 35 про­це­на­та, а с одо­бре­њем 33, 65 про­це­на­та. 

 
-Чи­ње­ни­ца да ја за ври­је­ме ман­да­та ДПС -а, од 2006. па до 2011. го­ди­не, са­мо 33 од­сто за­ду­же­ња ре­а­ли­зо­ва­но на осно­ву од­лу­ке СО, дје­лу­је из­у­зет­но про­бле­ма­тич­но с аспек­та кри­вич­ног за­ко­ни­ка. На­ро­чи­то ако се узме у об­зир укуп­ни из­нос ду­га од пре­ко 20 ми­ли­о­на еура. Да­кле 66 од­сто ду­го­ва ство­ре­но је са­мо­и­ни­ци­ја­тив­но. За­би­ље­же­но је и не­на­мјен­ско тро­ше­ње на­мјен­ских кре­дит­них сред­ста­ва у ве­ли­ком бро­ју слу­ча­је­ва, што је из­у­зет­но прав­но ди­ску­та­бил­но и из­и­ску­је пред­у­зи­ма­ње ис­тра­жних рад­њи, ка­зао је од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту Ни­ко­ла Ров­ча­нин, уз об­ја­шње­ње да су ра­до­ви на До­му кул­ту­ре при­ча ко­ја осли­ка­ва кла­сич­ни спој не­спо­соб­но­сти  и кри­ми­нал­них рад­њи љу­ди ко­ји су уни­шти­ли кул­тур­ни жи­вот у Пље­вљи­ма. 
-Ка­да се узме у об­зир ба­ха­тост и ра­сип­ни­штво Ву­ко­ви­ће­ве ад­ми­ни­стра­ци­је и не­струч­ност и не­спо­соб­ност Ђа­чи­ће­ве, за­кљу­чу­је­мо да је ДПС нај­ве­ћи не­при­ја­тељ и гро­бар овог гра­да, по­ру­чио је Ров­ча­нин. 
 
То­ком ман­да­та Фи­лип Ву­ко­вић је чак и за екс­про­пи­ја­ци­ју зе­мљи­шта у Оти­ло­ви­ћи­ма за­ду­жио ло­кал­ну упра­ву у из­но­су од 892.000 еура. Фи­лип Ву­ко­вић је та­да, без зна­ња и одо­бре­ња ло­кал­ног пар­ла­мен­та, по­кре­нуо про­цес екс­про­пи­ја­ци­је зе­мљи­шта за на­вод­ну из­град­њу це­мен­та­ре, ко­ју је тре­ба­ло да гра­ди Дар­ко Ша­рић. У том по­слу би­ла је по­треб­на са­гла­сност ло­кал­ног пар­ла­мен­та, али ка­ко су та­да ве­ћи­ну има­ли СНП-е, На­род­на стран­ка, Срп­ска на­род­на стран­ка, Стран­ка срп­ских ра­ди­ка­ла и По­крет за про­мје­не, Ву­ко­вић је мо­рао при­кри­ти ин­ве­сти­то­ра Ша­ри­ћа, па је екс­про­пи­ја­ци­ју по­кре­нуо без одо­бре­ња ло­кал­ног пар­ла­мен­та.
-Утро­шак око 800.000 еура за екс­про­при­ја­ци­ју зе­мљи­шта у Оти­ло­ви­ћи­ма без од­лу­ке СО је ве­о­ма про­бле­ма­ти­чан и пи­та­ње је за­што над­ле­жни ор­га­ни ћу­те, по­ру­чио је Ров­ча­нин.
 
 
(ДАН, 14. 05. 2015.)
 Датум: 03.06.2015
Close
Close