OO Бар: Наставићемо да чувамо традицију

 Оп­штин­ски од­бор Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је про­сла­вио је сла­ву стран­ке, Све­тог Ва­си­ли­ја Остро­шког у ре­сто­ра­ну “Тај­не мо­ра” у Су­то­мо­ру. Го­сте су до­че­ка­ли Бо­гић Ми­тро­вић Бе­ли, в.д. пред­сјед­ни­ка ОО НО­ВЕ и Де­јан Ђу­ро­вић, члан глав­ног од­бо­ра стран­ке. 

Слав­ски ко­лач осве­штао је отац Љу­бо­мир Јо­ва­но­вић, а за­тим је чла­но­ве, сим­па­ти­зе­ре и го­сте, у име пред­сјед­ни­ка пар­ти­је Ан­дри­је Ман­ди­ћа, по­здра­вио Де­јан Ђу­ро­вић.
-Сла­ви­мо за­штит­ни­ка стран­ке, Све­тог Ва­си­ли­ја Остро­шког, као што смо и до­сад и као што ће­мо и убу­ду­ће чи­ни­ти. Го­во­ре нам да смо кон­зер­ва­тив­на пар­ти­ја. Ако је то за­то што ба­шти­ни­мо тра­ди­ци­ју, исто­ри­ју и вје­ру, он­да и је­смо и би­ће­мо кон­зер­ва­тив­ци. Уоста­лом, кон­зер­ва­тив­не пар­ти­је су са­да на вла­сти у ве­ли­ком бро­ју европ­ских зе­ма­ља. Жи­вје­ла Цр­на Го­ра, жи­вје­ла Ср­би­ја, жи­вје­ла Ру­си­ја - ре­као је Ђу­ро­вић.
Про­сла­ви су при­су­ство­ва­ли и пред­сјед­ник и пот­пред­сјед­ник под­го­рич­ког и бу­дван­ског од­бо­ра НО­ВЕ, Ра­дош Зе­че­вић и Ду­шан Бо­жо­вић, те де­ле­га­ци­је оп­штин­ских од­бо­ра ПзП, СНП и По­зи­тив­не Цр­не Го­ре.
 
 
(Агенције 13. 05. 2015.)Датум: 03.06.2015
Close
Close