ОО Никшић: Милатовић: Ђо­ко­ви­ћа за по­ча­сног гра­ђа­ни­на

Ник­шић­ки ДФ Оп­шти­ни је зва­нич­но пре­дао ини­ци­ја­ти­ву да се нај­бо­љи спор­ти­ста сви­је­та Но­вак Ђо­ко­вић про­гла­си по­ча­сним гра­ђа­ни­ном Ник­ши­ћа. Ини­ци­ја­ти­ву је пот­пи­са­ло свих осам­на­ест опо­зи­ци­о­них од­бор­ни­ка у ло­кал­ном па­ра­лем­нту.

Одборник НОВЕ и ДФ-а Јан­ко Ми­ла­то­вић је ис­та­као да ини­ци­ја­ти­ва ни­је по­те­кла са­мо из ДФ-а, већ да су ослу­шну­ли и ми­шље­ње члан­ства и сим­па­ти­зе­ра, као и оних ко­ји су на­кло­ње­ни вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји, па од истих оче­ку­ју пу­ну по­др­шку. 
Одборник ПЗП-а и ДФ-а Владан Раичевић је казао да је Ник­шић ,,дио по­ро­дич­не би­о­гра­фи­је чо­вје­ка чи­је је име одав­но ушло у свјет­ске рјеч­ни­ке си­но­ни­ма успје­шно­сти. Ђо­ко­вић је нај­бли­ста­ви­ји при­мјер ка­ко ње­го­шев­ска бла­го­род­ност ду­ше, ста­ме­ни ка­рак­тер, при­вр­же­ност по­ро­дич­ним и на­ци­о­нал­ним ври­јед­но­сти­ма, по­све­ће­но са­мо­о­дри­ца­ње и фа­на­ти­чан рад до­сто­јан­стве­но ути­ру се­би звје­зда­ни пут чи­ји не­про­ла­зни сјај по­ста­је ин­спи­ра­ци­ја и узор ге­не­ра­ци­ја­ма ко­је до­ла­зе. Сво­јим са­мо­свје­сним по­ри­је­клом са овог уског под­не­бља и оства­ре­њи­ма свјет­ских раз­мје­ра,овај вр­сни спор­ти­ста и чо­вјек не­на­ме­тљи­во апе­лу­је на наш мо­рал­ни од­зив - ка­зао је Ра­и­че­вић, ис­ти­чу­ћи да је Ђо­ко­ви­ће­ва по­ро­ди­ца из Ја­се­но­вог По­ља на­до­мак Ник­ши­ћа.
 
 
(ДАН, 08. 05. 2015.)
 Датум: 19.05.2015
Close
Close