ОО Никшић: Милатовић: Оштећен градски буџет

 Од­бор­ни­ци ник­шић­ког Де­мо­крат­ског фрон­та до­ста­ви­ли су ју­че но­ву ур­ген­ци­ју Вр­хов­ном др­жав­ном ту­жи­ла­штву (ВДТ) од ко­јег тра­же да се у што кра­ћем ро­ку из­ја­сни о њи­хо­вој кри­вич­ној при­ја­ви ко­ју су при­је ско­ро го­ди­ну под­ни­је­ли про­тив НН ли­ца због не­за­ко­ни­тог за­по­шља­ва­ња у ло­кал­ној упра­ви и ње­ним пред­у­зе­ћи­ма. Ка­ко су на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре ис­та­кли, у Оп­шти­ни и пред­у­зе­ћи­ма и јав­ним уста­но­ва­ма чи­ји је она осни­вач за­по­сле­но је око 200 ли­ца и то у 2012. го­ди­ни, у пе­ри­о­ду, ка­ко твр­де, ка­да је вла­да­ју­ћа ДПС-СДП ко­а­ли­ци­ја „по­ли­тич­ком ко­руп­ци­јом про­ми­је­ни­ла во­љу гра­ђа­на Ник­ши­ћа при­ли­ком та­да­шњих ло­кал­них из­бо­ра”. Од­бор­ник Ар­се­ни­је Ла­ла­то­вић ис­та­као је да је то њи­хо­ва већ дру­га ур­ген­ци­ја на рје­ша­ва­ње при­ја­ве, а све што су у про­те­клих го­то­во го­ди­ну до­би­ли од ВДТ-а је ин­фор­ма­ци­ја да пред­мет у „по­ступ­ку про­вје­ре“.

Да је та­квим на­чи­ном град­ском бу­џе­ту на­пра­вље­на ве­ли­ка ште­та, ка­зао је од­бор­ник Јан­ко Ми­ла­то­вић, до­вољ­но свје­до­чи по­да­так да је за про­те­кле 2,5 го­ди­не на „не­за­ко­ни­то за­по­сле­не“ утро­ше­но ви­ше од че­ти­ри ми­ли­о­на еура, а зва­ни­чан дуг оп­шти­не Ник­шић на дан 2. април је 40, 4 ми­ли­о­на еура.
- По­сјеч­на бру­то за­ра­да за рад­ни­ке Оп­шти­не, ње­них пред­у­зе­ћа и јав­них уста­но­ва је 702 еура. Ако узме­мо у об­зир да је за­по­сле­но 200 рад­ни­ка мје­сеч­ни тро­шак за те љу­де је пре­ко 140 хи­ља­да, а го­ди­шње 1,68 ми­ли­о­на. За про­те­кле 2,5 го­ди­не на њих је утро­ше­но укуп­но 4,22 ми­ли­о­на, али по­што ће тих 200 си­гур­но на рад­ним мје­сти­ма оста­ти до ок­то­бра, уку­пан тро­шак за њи­хо­ве пла­те од да­на за­по­сле­ња до та­да би­ће пет ми­ли­о­на еура. То је ве­ли­ка ци­фра за оп­шти­ну у ко­јој го­то­во ни­шта не ра­ди, у ко­јој се ни­шта не про­из­во­ди, гдје је при­су­тан од­лив мла­дог и шко­ло­ва­ног ста­нов­ни­штва чи­ме би тре­бао не­ко да се по­за­ба­ви - на­гла­сио је Ми­ла­то­вић. 
Про­блем са ви­шком за­по­се­них, ка­зао је он, и по­ред еви­дент­них про­бле­ма и да­ље је на­ста­вљен. Ми­ла­то­вић је на­гла­сио да се у по­след­њем пе­ри­о­ду у Оп­шти­ни на од­ре­ђе­но за­по­шља­ва­ју но­ви рад­ни­ци. 
-То зна­чи да ква­ли­фи­ка­ци­о­на струк­ту­ра за­по­сле­них у спор­ном ва­кум пе­ри­о­ду не за­до­во­ља­ва по­тре­бе оп­штин­ске ад­ми­ни­стра­ци­је па се пре­ко њих мо­ра при­ми­ти још љу­ди, до­ду­ше на од­ре­ђе­но ври­је­ме. Ти­ме ште­та по­ста­је све ве­ћа и то се под хит­но мо­ра ри­је­ши­ти - под­ву­као је Ми­ла­то­вић.
Од­бор­ни­ци ДФ-а су на­гла­си­ли да би број за­по­сле­них у оп­штин­ског ад­ми­ни­стра­ци­ји сход­но укуп­ном бро­ју ста­нов­ни­ка тре­бао да бу­де око 300, а тре­нут­но је тај број ви­ше не­го ду­пло ве­ћи. Уз на­ве­де­но, на про­шлој сјед­ни­ци ло­кал­ног па­ра­лем­нта гла­со­ви­ма вла­дају­ће ДПС-СДП ко­а­ли­ци­је усво­је­на је од­лу­ка о но­вом кре­дит­ном за­ду­же­њу Оп­шти­не у из­но­су од пет ми­ли­о­на и 750 хи­ља­да еура, од че­га ће ми­ли­он еура по­тро­ши­ти за збри­ња­ва­ње ви­шка рад­ник у ор­га­ни­ма локлне упра­ве и ње­ним пред­у­зе­ћи­ма и уста­но­ва­ма. Са бу­џет­ском ру­пом, сма­тра Ми­ла­то­вић, и уга­ше­ном ин­ду­стри­јом, Ник­ши­ћу су при­је­ко по­треб­на но­ва рад­на мје­ста али да се то не ре­а­ли­зу­је отва­ра­њем ка­фа­на, кла­ди­о­ни­ца или ки­не­ских бу­ти­ка, већ у окви­ру кон­крет­не про­из­вод­ње по ко­јој је град сво­је­вре­ме­но био и пре­по­знат. 
 
 
(ДАН, 08. 05. 2015.)Датум: 19.05.2015
Close
Close