ОО Подгорица: Бешовић: ДПС не може говорити о принципима

 Кон­ста­та­ци­ја да је опо­зи­ци­ја по­ср­ну­ла до­ла­зи од пред­став­ни­ка вла­да­ју­ће гар­ни­ту­ре ко­ја је до­ве­ла Цр­ну Го­ру до при­вред­ног, еко­ном­ског и сва­ког дру­гог по­ср­ну­ћа, оци­је­нио је Ми­о­драг Бе­шо­вић, од­бор­ник ДФ-а од­го­ва­ра­ју­ћи Нер­ми­ну Аб­ди­ћу, од­бор­ни­ку ДПС-а. Аб­дић је са­оп­штио да ни­је ма­на то што је гра­до­на­чел­ник Сла­во­љуб Сти­је­по­вић учи­њен те де је то тра­ди­ци­о­нал­на ври­јед­ност. 

-На­гла­ше­на при­ча о тра­ди­ци­о­нал­ним ври­јед­но­сти­ма и мо­рал­ним на­че­ли­ма до­ла­зи од по­ли­тич­ке гар­ни­ту­ре чи­ји се до­ско­ра­шњи пр­ви чо­вјек Под­го­ри­це са­да и зва­нич­но на­ла­зи под ис­тра­гом др­жав­ног ту­жи­ла­штва у слу­ча­ју „Ца­ри­не”. Да ли су мо­рал­на на­че­ла тог истог ис­так­ну­тог функ­ци­о­не­ра вла­сти и пре­би­ја­ње но­ви­на­ра и за­бра­на до­ла­ска на по­сао и ула­ска у згра­ду Глав­ног гра­да сли­је­пој осо­би? Да ли је ви­зи­ја раз­во­ја гра­да усту­па­ње нај­љеп­шег град­ског зе­мљи­шта, обич­но зе­ле­них по­вр­ши­на и атрак­тив­них ло­ка­ци­ја, по­зна­тим при­вред­ни­ци­ма, че­сто и нај­ве­ћим ду­жни­ци­ма за ко­му­нал­не оба­ве­зе, бли­ским вла­да­ју­ћем ре­жи­му? Да ли су тра­ди­ци­о­нал­не ври­јед­но­сти Цр­не Го­ре, на ко­је се по­зи­ва­ју функ­ци­о­не­ри ДПС-а, и уни­ште­на пред­у­зе­ћа ка­ко у Под­го­ри­ци та­ко и у чи­та­вој др­жа­ви, пред­у­зе­ћа и фа­бри­ке ко­ја су про­це­сом при­ва­ти­за­ци­је оту­ђе­на на ко­рист по­је­ди­на­ца, а на ште­ту рад­ни­ка и гра­ђа­на ко­ји су сво­јим ду­го­го­ди­шњим ра­дом иста по­ди­за­ли? Да ли је мо­рал­но, нов­цем гра­ђа­на, ку­по­ва­ти лук­су­зна во­зи­ла и про­да­ва­ти их за енорм­но ума­ње­ну ци­је­ну и на­рав­но без ичи­је од­го­вор­но­сти - ка­же Бе­шо­вић. 
Бе­шо­вић пи­та да ли су тра­ди­ци­о­нал­не ври­јед­но­сти оно што се чу­ло у афе­ри „Сни­мак”, ку­по­ви­на гла­со­ва и за­по­шља­ва­ње за­рад до­би­ја­ња гла­со­ва те да ли је мо­рал­но убје­ђи­ва­ти не­ко­га да гла­са због те­шког со­ци­јал­ног ста­ња и ду­га за стру­ју. 
-Да ли „бо­љи жи­вот” пред­ста­вља­ју ре­до­ви и че­ка­ње ста­ри­јих гра­ђа­на у апо­те­ка­ма за ље­ко­ве ко­ји ће мо­жда до­ћи иду­ће не­дје­ље? Го­спо­до из вла­сти, вра­ти­те се у ре­ал­ност и по­гле­дај­те ка­ко оби­чан на­род жи­ви, по­гле­дај­те да су на­ши су­гра­ђа­ни у ве­ли­ком ди­је­лу до­шли да из фа­зе си­ро­ма­штва пре­ла­зе у фа­зу би­је­де. Мје­ри­ло во­ђе­ња по­ли­ти­ке ни­је­су ре­зул­та­ти из­бо­ра ко­ји се оства­ру­ју на не­за­ко­нит на­чин и уцје­на­ма, не­го со­ци­јал­но ста­ње и жи­вот обич­ног гра­ђа­ни­на - на­во­ди Бе­шо­вић.
Бе­шо­вић на­во­ди да би вла­сти од­го­ва­ра­ла опо­зи­ци­ја ко­ја би на ове и још мно­ге чи­ње­ни­це за­тва­ра­ла очи и на тај на­чин би­ла кон­струк­тив­на.
- ДПС је по­след­ња стран­ка ко­ја мо­же го­во­ри­ти о прин­ци­пи­ма, а на­ро­чи­то о тра­ди­ци­о­нал­ним ври­јед­но­сти­ма Цр­не Го­ре, јер су сво­јим дје­ло­ва­њем по­ка­за­ли да не­ма­ју ни­шта са пра­вом, тра­ди­ци­о­нал­ном Цр­ном Го­ром - за­ку­љу­чу­је Бе­шо­вић.
 
 
(ДАН, 08. 05. 2015.)Датум: 19.05.2015
Close
Close