ОО Подгорица: Бешовић: Локална власт прибјегава импровизацијама

 Ка­да ло­кал­на упра­ва ни­је спо­соб­на да по­кре­не би­ло ка­кву озбиљ­ну ин­ве­сти­ци­ју или про­је­кат при­бје­га­ва се им­про­ви­за­ци­ји вр­ше­ња вла­сти кроз фор­ми­ра­ње си­сте­ма 48, на­во­ди Ми­о­драг Бе­шо­вић, од­бо­р­ник Де­мо­крат­ског фрон­та. 

У окви­ру си­сте­ма упра­ве Глав­ног гра­да од 23. мар­та пре­ко Би­роа за ко­му­ни­ка­ци­ју и ко­ор­ди­на­ци­ју од­но­са са гра­ђа­ни­ма омо­гу­ће­но је да се пре­ко си­сте­ма 48 да­ју пред­ло­зи и су­ге­сти­је ло­кал­ној упра­ви и при­ја­ве про­бле­ми. Ло­кал­на упра­ва у оба­ве­зи је да у ро­ку од 48 ча­со­ва упу­ти по­врат­ну ин­фор­ма­ци­ју - да је про­блем ри­је­шен, да га ни­је мо­гу­ће ри­је­ши­ти или да је про­блем про­сли­је­ђен над­ле­жној слу­жби Глав­ног гра­да ко­ја је у оба­ве­зи да га ри­је­ши у пред­ви­ђе­ном вре­мен­ском ро­ку. Би­ро је по­кре­нут на ини­ци­ја­ти­ву гра­до­на­чел­ни­ка Сла­во­љу­ба Сти­је­по­ви­ћа. Ка­ко је са­оп­ште­но при­је два да­на сти­гло 686 при­ја­ва а јед­на тре­ћи­на тра­жи лич­но Сти­је­по­ви­ћа.
-У са­мом функ­ци­о­ни­са­њу тог би­роа не­ма ни­шта ло­ше али се то уз­ди­гло на нај­ве­ћи ни­во вр­ше­ња вла­сти уз ре­дов­ни мар­кетин­шки при­каз о бро­ју обра­ћа­ња гра­ђа­на без озбиљ­ни­је ана­ли­зе ко­ли­ко је то­га ри­је­ше­но и ка­кви су то про­бле­ми. Ви­ди­мо да се у том ра­ду по­тен­ци­ра на ди­рект­ној ко­му­ни­ка­ци­ји са гра­до­на­чел­ни­ком, и умје­сто да се о то­ме ста­ра­ју над­ле­жне слу­жбе и пред­у­зе­ћа пр­ви чо­вјек Под­го­ри­це до­би­ја екс­клу­зив­но пра­во да као не­ки би­је­ли маг ри­је­ши слу­чај нај­че­шће за­мје­не си­ја­ли­це – ка­же Бе­шо­вић.
Бе­шо­вић ис­ти­че да се све сво­ди на чу­ве­ни епи­те­т „учи­њен је” ко­ји са­мо осли­ка­ва ста­ње дру­штва у ко­јем жи­ви­мо. 
- На че­лу Глав­ног гра­да или би­ло ко­је функ­ци­је не тре­ба да сто­је љу­ди ко­ме је глав­на ква­ли­фи­ка­ци­ја да је „учи­њен” већ струч­но ква­ли­фи­ко­ва­на осо­ба ко­ја ће као спо­со­бан ме­на­џер упра­вља­ти свим слу­жба­ма и план­ски во­ди­ти стра­те­ги­ју раз­во­ја гра­да и по­бољ­ша­ња жи­во­та гра­ђа­на. Код нас по­сто­ји прак­са да има­мо мул­ти-прак­тик по­ли­ти­ча­ре ко­ји су екс­пер­ти из свих обла­сти па та­ко ми­ни­стар про­свје­те мо­же би­ти и гра­до­на­чел­ник или сју­тра ра­ди­ти у ре­со­ру по­љо­при­вре­де или без­бјед­но­сти - на­во­ди Бе­шо­вић.
 
 
(ДАН, 06. 05. 2015.)Датум: 19.05.2015
Close
Close