ОО Беране: Киковић: Одговорили задатку

 Су­ми­ра­ју­ћи ре­зул­та­те ра­да Скуп­шти­не оп­шти­не Бе­ра­не за период од 24. мар­та до 31. де­цем­бра 2014. го­ди­не њен пред­сјед­ник Го­ран Ки­ко­вић је оци­је­нио да је ло­кал­ни пар­ла­мент од ка­ко је ко­а­ли­ци­ја „Здра­во Бе­ра­не” пре­у­зе­ла власт по­сло­ве из сво­је над­ле­жно­сти оба­вљао у скла­ду са по­зи­тив­ним про­пи­си­ма. 

- Рад Скуп­шти­не оп­шти­не од­ви­јао се у де­мо­крат­ској ат­мос­фе­ри и про­це­ду­ри пред­ви­ђе­ној По­слов­ни­ком о ра­ду. Пре­о­вла­дао је дух ме­ђу­соб­ног ува­жа­ва­ња од­бор­ни­ка и кон­струк­тив­ног од­но­са пре­ма те­ма­ма ко­је су раз­ма­тра­не. Што је по­себ­но ва­жно рад сјед­ни­ца је био ја­ван та­ко да су гра­ђа­ни има­ли при­ли­ку да се упо­зна­ју са свим те­ма­ма ко­је су се на­шле на днев­ном ре­ду – на­во­ди Ки­ко­вић. 
Под­сје­тио је да је Скуп­шти­на оп­шти­не Бе­ра­не у 2014. го­ди­ни одр­жа­ла 10 сјед­ни­ца од че­га 9 рад­них и 1 све­ча­ну.
- На рад­ним сјед­ни­ца­ма Скуп­шти­не раз­ма­тра­но је и усво­је­но: 85 од­лу­ка, је­дан аманд­ман, 40 рје­ше­ња, шест про­гра­ма и пет пла­но­ва. Скуп­шти­на је раз­ма­тра­ла и 12 из­вје­шта­ја од ко­јих је при­хва­ти­ла че­ти­ри. Кроз скуп­штин­ску про­це­ду­ру про­шло је и шест ин­фо­р­ма­ци­ја од ко­јих су дви­је при­хва­ће­не - на­гла­сио је Ки­ко­вић. Он је ис­та­као да је од 82 те­ме ко­је су утвр­ђе­не про­гра­мом ра­да Скуп­шти­не за 2014. го­ди­ну Скуп­шти­на раз­ма­тра­ла 42. 
- Про­грам ра­да Скуп­шти­не за 2014. го­ди­ну, ни­је у пот­пу­но­сти ре­а­ли­зо­ван. Је­дан број те­ма ни­је мо­гао би­ти раз­ма­тран из објек­тив­них раз­ло­га, ка­ко због не­до­но­ше­ња си­стем­ских за­ко­на ко­ји ре­гу­ли­шу од­ре­ђе­не обла­сти за ко­је се од­лу­ке до­но­се, та­ко и због сло­же­ни­је про­це­ду­ре за до­но­ше­ње од­ре­ђе­них ака­та, о че­му је пред­ла­гач, од­но­сно, об­ра­ђи­вач те­ма оба­ви­је­стио пред­сјед­ни­ка Скуп­шти­не. Је­дан број те­ма ко­је ни­је­су ре­а­ли­зо­ва­не, а за ко­је је пред­ла­гач оци­је­нио да мо­гу би­ти пред­мет про­гра­ма ра­да Скуп­шти­не за 2014. го­ди­ну, пред­ло­же­не су и увр­ште­не у про­грам ра­да за 2015. го­ди­ну. По­ред пи­та­ња утвр­ђе­них про­гра­мом ра­да Скуп­шти­на је раз­ма­тра­ла и дру­га пи­та­ња ко­ја су по­кре­ну­та и ини­ци­ра­на од стра­не овла­шће­них пред­ла­га­ча или су се на­мет­ну­ла сво­јом ак­ту­ел­но­шћу - ис­ти­че Ки­ко­вић.
 
 
(ДАН, 24. 04. 2015.)



Датум: 19.05.2015
Close
Close