ОО Подгорица: Бешовић: Суд да преиспита одлуку о паркиралиштима

 Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ми­о­драг Бе­шо­вић по­звао је Устав­ни суд да при­спи­та но­ву Од­лу­ку о јав­ним пар­ки­ра­ли­шти­ма јер Ко­му­нал­на по­ли­ци­ја у сво­јој над­ле­жно­сти не­ма пи­са­ње пре­кр­шај­них на­ло­га. 

Од­лу­ка о јав­ним пар­ки­ра­ли­шти­ма на сна­гу сту­па да­нас и ко­му­нал­ни по­ли­цај­ци пи­са­ће пре­кр­шај­ни на­лог од 20 еура за не­пла­ће­ње пар­кинг про­сто­ра или пре­ко­ра­че­ња вре­ме­на за­др­жа­ва­ња. 
-Пре­ма За­ко­ну о пре­кр­ша­ји­ма, пре­кр­ша­ји пред­ста­вља­ју по­вре­ду јав­ног по­рет­ка и не­ра­зу­мљи­во је да се не­пла­ћа­ње пар­кинг про­сто­ра мо­же свср­та­ти у ту ка­те­го­ри­ју. Не­пла­ћа­ње пар­кин­га ни­је по­вре­да јав­ног по­рет­ка - са­оп­штио је Бе­шо­вић. 
Ми­о­драг Бе­шо­вић оче­ку­је да ће но­ва Од­лу­ка о јав­ним пар­ки­ра­ли­шти­ма има­ти суд­ски епи­лог.
-На­кон ни­за не­у­став­них од­лу­ка о на­пла­ти до­плат­не кар­те за не­пла­ће­но ко­ри­шће­ње пар­кинг про­сто­ра, те пе­ри­о­да ка­да је спе­ци­јал­но во­зи­ло Ко­му­нал­не по­ли­ци­је „па­ук” та­ко­ђе не­за­ко­ни­то функ­ци­о­ни­са­ло, ло­кал­на власт је до­ни­је­ла но­ву Од­лу­ку о јав­ним пар­ки­ра­ли­шти­ма по ко­јој је са­да уве­ден пре­кр­шај­ни на­лог од 20 еура ко­ји ће пи­са­ти ко­му­нал­ни по­ли­цај­ци. Скуп­штин­ском ве­ћи­ном је и ово­га пу­та до­не­се­на од­лу­ка ко­ја је сва­ка­ко под зна­ком пи­та­ња и ко­ја ће вје­ро­ват­но има­ти суд­ски епи­лог ка­ко би се до­ни­је­ла пра­вил­на оцје­на устав­но­сти о то­ме да ли Ко­му­нал­на по­ли­ци­ја има у сво­јој над­ле­жно­сти мо­гућ­ност на­пла­те пре­кр­шај­ног на­ло­га. Да ли је под ви­дом про­мје­не на­зи­ва из до­плат­не кар­те у пре­кр­шај­ни на­лог, Ко­му­нал­на по­ли­ци­ја без усту­па­ња пра­ва пре­у­зе­ла од су­да за пре­кр­ша­је пре­кр­шај­ни на­лог тре­ба ис­пи­та­ти. Под зна­ком пи­та­ња је и ка­ко но­ва од­лу­ка тре­ти­ра по­вла­шће­не ко­ри­сни­ке - на­вео је Бе­шо­вић. 
Бе­шо­вић је до­дао да су Глав­ни град и ње­го­ве слу­жбе ду­жни да уве­ду ред ка­да је у пи­та­њу са­о­бра­ћај у ми­ро­ва­њу, али на за­ко­нит на­чин. 
-Под­го­ри­ца је град са про­бле­мом не­до­стат­ка пар­кинг про­сто­ра а што је по­сле­ди­ца ду­го­го­ди­шњег ло­шег ур­ба­ни­стич­ког пла­ни­ра­ња - на­вео је Ми­о­драг Бе­шо­вић.
 
 
(ДАН, 24. 04. 2015.)Датум: 19.05.2015
Close
Close