ОО Зета: Ђуришић: КАП угрожава животну средину Ботуна

Глав­ни град не­спор­но има ин­те­рес да из­гра­ди ко­лек­тор, али и ми Бо­ту­ња­ни жи­вот­ну по­тре­бу да жи­ви­мо у ка­квој та­квој здра­вој жи­вот­ној сре­ди­ни, а ко­лек­тор ће ели­ми­ни­са­ти по­след­њу шан­су, сма­тра Сан­дра Ђу­ри­шић, од­бор­ник Но­ве у Скуп­шти­ни ГО Го­лу­бов­ци. 

-Жи­вот­ну сре­ди­ну Бо­ту­на угро­жа­ва нај­ве­ћа еко­ло­шка цр­на тач­ка у Цр­ној Го­ри Ком­би­нат алу­ми­ни­ју­ма, са ба­зе­ни­ма цр­ве­ног му­ља, са ка­да­ма за пи­ра­лен и те­шке ме­та­ле, па фа­бри­ка за пре­ра­ду шљун­ка, а пре­ко све­га ту је пла­ни­ра­на де­по­ни­ја ин­ду­стриј­ског от­па­да у ко­јој ће се од­ла­га­ти сав ин­дру­стриј­ски от­пад из Цр­не Го­ре, ко­ји у се­би са­др­жи ра­ди­о­ак­тив­не че­сти­це и те­шке ме­та­ле. По­љо­при­вре­дом се не мо­же­мо ба­ви­ти, јер је на­ше во­ће и по­вр­ће ети­ке­ти­ра­но као „обо­је­но пра­ши­ном КАП-а”. Вр­ло бр­зо ће нам над­ле­жни ор­га­ни, сход­но по­ве­ља­ма ЕУ за по­љо­при­вре­ду и еко­ло­ги­ју за­бра­ни­ти уоп­ште­но про­из­вод­њу и про­да­ју на тр­жи­шту Цр­не Го­ре и ре­ги­о­ну – ка­за­ла је Ђу­ри­шић.
Она твр­ди да је зе­мљи­ште Бо­ту­на кон­та­ми­ни­ра­но ра­зним отро­ви­ма.
-Кад бу­де­мо при­мо­ра­ни да се се­ли­мо, на­ша има­ња не­ће­мо мо­ћи про­да­ти по ме­тру ква­драт­ном ни по еуро. То су раз­ло­зи због ко­јих се Бо­ту­ња­ни енер­гич­но про­ти­ве из­град­њи ко­лек­тор. Још да на­по­ме­нем чи­ње­ни­цу на ко­ју су очи­то за­бо­ра­ви­ли љу­ди ко­ји од­лу­чу­ју о из­град­њи ко­лек­то­ра, да се Бо­тун на­ла­зи у зо­ни во­до­и­зво­ри­шта Бо­ље­се­стре, ода­кле се во­дом снаб­ди­је­ва­ју гра­ђа­ни од Ул­ци­ња до Ига­ла, о че­му они ни­је­су ни упо­зна­ти – ис­ти­че Ђу­ри­шић.
Бо­ту­ња­ни ће, ка­же она, бра­ни­ти из­град­њу ко­лек­то­ра свим за­ко­ном до­зво­ље­ним и не­до­зво­ље­ним сред­стви­ма. 
-Има­мо од­лу­ку мје­шта­на, са ко­јом су упо­зна­те нај­ве­ће ин­сти­ту­ци­је ове др­жа­ве, да ће­мо се про­тив из­град­ње ко­лек­то­ра бра­ни­ти свим за­ко­ном до­зво­ље­ним и не­до­зво­ље­ним сред­стви­ма. Упо­зо­ри­ће­мо све адре­се у ЕУ од пар­ла­мен­та пре­ко по­кре­та зе­ле­них да нам по­мог­ну у бор­би за здра­ву жи­вот­ну сре­ди­ну, ко­ји нам га­ран­ту­је устав Цр­не Го­ре и све ме­ђу­на­род­не кон­вен­ци­је чи­ји смо по­пи­сни­ци – ре­кла је Ђу­ри­шић. А.Д.
 
 
Град гра­де из ко­ри­та Мо­ра­че
 
Сан­дра Ђу­ри­шић, ка­же да је пут Бо­тун-Под­го­ри­ца ис­тро­шен. 
-Што се ти­че ин­фра­струк­ту­ре, пут Бо­тун- Под­го­ри­ца је ис­тро­шен, пун ру­па, ко­је се рје­ша­ва­ју кр­пље­њем. О не­ком ве­ћем и озбиљ­ни­јем за­хва­ту не­ма ни го­во­ра. Пут уни­шта­ва­ју ка­ми­о­ни, пре­во­зе шљу­нак, да се из­гра­ђу­је глав­ни град, као што се уви­јек из­гра­ђи­вао са оба­ла и ко­ри­та ри­је­ке Мо­ра­че у Бо­ту­ну - ка­же Ђу­ри­шић. 
Она не сум­ња да се пред­став­ни­ци МЗ Бо­тун за­ла­жу, али сма­тра да ни­је­су до­вољ­но енер­гич­ни. 
-Не сум­њам да се МЗ за­ла­же, али сма­трам да љу­ди ко­ји је во­де ни­је­су до­вољ­но енер­гич­ни у сво­јим ста­во­ви­ма па не на­и­ла­зе на ра­зу­ми­је­ва­ње код пред­сјед­ни­ка ГО Го­лу­бов­ци, што се од­ра­жа­ва и на пут­ну ин­фра­струк­ту­ру, во­до­вод, град­ски пре­воз- ре­кла је Ђу­ри­шић.
 
 
(ДАН, 21. 04. 2015.)Датум: 19.05.2015
Close
Close