ОО Даниловград: Радоњић: Заштитићемо манастир Острог

 Од­бор­ни­ци да­ни­лов­град­ског Од­бо­ра Де­мо­крат­ског фрон­та на ју­че одр­жа­ној кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре оци­је­ни­ли су да овим гра­дом вла­да ана­хро­на и не­де­мо­крат­ска власт ко­ји­ма су уста пу­не Евро­пе, али у прак­си све је су­прот­но европ­ској тра­ди­ци­ји. На­гла­си­ли су да гра­ђа­ни не мо­гу оче­ки­ва­ти бо­љи­так док је ДПС на вла­сти. Они сма­тра­ју да су­но­врат Да­ни­лов­гра­да мо­же спри­је­чи­ти са­мо од­го­вор­на опо­зи­ци­ја у са­рад­њи са гра­ђа­ни­ма ко­ји­ма је до­ста ма­ни­пу­ла­ци­ја и пре­ва­ра ак­ту­ел­не вла­сти.

Пред­став­ни­ци ДФ-а су са­оп­шти­ли да су не­дав­но раз­го­ва­ра­ли са др Ми­о­дра­гом Ђу­ро­ви­ћем, пред­сјед­ни­ком ло­кал­ног пар­ла­мен­та, ка­ко би се уна­при­је­дио рад ло­кал­не упра­ве и под­јед­на­ко ува­жа­ва­ли сви од­бор­ни­ци, али да он ни­је при­хва­тио опо­зи­ци­о­не пред­ло­ге. 
Пе­ро Ра­до­њић из Нове српске демократије се освр­нуо на ак­ту­ел­ни ДУП за ма­на­стир Острог. Он је на­ја­вио да опо­зи­ци­ја не­ће ола­ко при­хва­ти­ти ан­ти­ре­ли­ги­о­зна и ан­ти­ду­хо­ва рје­ше­ња из тог до­ку­мен­та и да ће на­ред­них да­на при­пре­ми­ти про­грам за­шти­те то­га хра­ма. 
-Ма­на­стир Острог мо­ра оста­ти оно што је уви­јек био, од­но­сно ду­хов­на вер­ти­ка­ла ово­га кра­ја и пра­во­слав­ног сви­је­та. Од ка­да исто­ри­ја пам­ти де­ша­ва­ња у том хра­му по­зна­то је да су са њи­ме и ње­го­вом око­ли­ном рас­по­ла­га­ли мо­на­си и игу­мани. Мо­ра­ју се по­што­ва­ти пра­ви­ла о одво­је­но­сти цр­кве и др­жа­ве и не сми­је­мо до­зво­ли­ти да се др­жа­ва ми­је­ша у обла­сти ко­је јој не при­па­да­ју, а по­себ­но у цр­кве­не ства­ри – кон­ста­то­вао је Ра­до­њић.
 
 
(ДАН, 18. 04. 2015.)Датум: 19.05.2015
Close
Close