ОО Беране: Ивановић: Испитати злоупотребе ДПС-а

На ини­ци­ја­ти­ву ко­а­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не“, при ло­кал­ној упра­ви је не­дав­но фор­ми­ра­на ко­ми­си­ја за пре­и­спи­ти­ва­ње за­ко­ни­то­сти по­ступ­ка рас­по­дје­ле ка­дров­ских ста­но­ва и ста­но­ва за слу­жбе­ни­ке и на­мје­ште­ни­ке, ко­ји су до­дје­љи­ва­ни за ври­је­ме прет­ход­не ло­кал­не вла­сти. Из ко­а­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не“ са­оп­шти­ли су да је при­ли­ком до­дје­ле ка­дров­ских ста­но­ва у три стам­бе­не згра­де би­ло од­ре­ђе­них зло­у­по­тре­ба и да због то­га не­ко тре­ба кри­вич­но да од­го­ва­ра. На­гла­си­ли су да су ка­дров­ске ста­но­ве до­би­ја­ле осо­бе ко­је су већ има­ле ри­је­ше­но стам­бе­но пи­та­ње и да су не­ки у ме­ђу­вре­ме­ну оту­ђи­ли стам­бе­не је­ди­ни­це о ко­ји­ма је ри­јеч, по­чи­нив­ши ти­ме кри­вич­но дје­ло. 

При­ча о ка­дров­ским ста­но­ви­ма кре­ну­ла је по­чет­ком 2011. го­ди­не, на­кон што су на при­год­ној све­ча­но­сти у ве­ли­кој скуп­штин­ској са­ли та­да­шњи ми­ни­стар здра­вља Ми­о­драг Ра­ду­но­вић, ди­рек­тор Цр­но­гор­ског фон­да за со­ли­дар­ну-стам­бе­ну из­град­њу Да­ни­ло По­по­вић и та­да­шњи пред­сјед­ник оп­шти­не Ву­ка Го­лу­бо­вић ода­бра­ним ка­дро­ви­ма уру­чи­ли кљу­че­ве од ста­но­ва у но­во­са­гра­ђе­ној згра­ди „Парк“. При­је то­га, тач­ни­је 2. ју­ла 2009. го­ди­не, Го­лу­бо­вић је, као та­да­шњи пред­сјед­ник до­нио од­лу­ку о рје­ша­ва­њу ка­дров­ских по­тре­ба. У од­лу­ци је, из­ме­ђу оста­лог, пре­ци­зи­ра­но да су за­по­сле­ни ко­ји по осно­ву ка­дров­ских по­тре­ба ри­је­ше стам­бе­но пи­та­ње ду­жни да у оп­шти­ни Бе­ра­не оста­ну у рад­ном од­но­су нај­ма­ње пет го­ди­на од да­на рје­ша­ва­ња ка­дров­ске по­тре­бе. Од­лу­ком је, та­ко­ђе, де­фи­ни­са­но да пра­во на рје­ша­ва­ње стам­бе­них по­тре­ба има за­по­сле­ни оп­штин­ски ка­дар ко­ји не­ма аде­ква­тан стан, од­но­сно по­ро­дич­ну згра­ду у сво­ји­ни. Пред­сјед­ни­ца но­во­фор­ми­ра­не ко­ми­си­је за пре­и­спи­ти­ва­ње за­ко­ни­то­сти по­ступ­ка рас­по­дје­ле ка­дров­ских ста­но­ва и ста­но­ва за слу­жбе­ни­ке и на­мје­ште­ни­ке Ви­да Ива­но­вић ис­ти­че да по­сто­је осно­ва­не сум­ње да по­ме­ну­та од­лу­ка ни­је ис­по­што­ва­на. Она је ис­та­кла да ко­ми­си­ја на чи­јем се че­лу на­ла­зи има за­да­так да пре­и­спи­та чи­тав слу­чај и да о то­ме бла­го­вре­ме­но оба­ви­је­сти јав­ност.
-По­сто­ји осно­ва­на сум­ња да су по­је­ди­ни до­би­ја­ли ка­дров­ске ста­но­ве, иако су има­ли ри­је­ше­но стам­бе­но пи­та­ње. Уз то, сум­ња се да су по­је­ди­ни у ме­ђу­вре­ме­ну про­да­ли ка­дров­ске ста­но­ве ку­пље­не по по­вољ­ним ци­је­на­ма од 385 еура по ме­тру ква­драт­ном и да су на тај на­чин за се­бе при­ба­ви­ли про­тив­прав­ну ко­рист ко­ја се мје­ри хи­ља­да­ма еура. Та­ко­ђе, по­сто­је до­ка­зи да су од­ре­ђе­не осо­бе ко­ји­ма су до­ди­је­ље­ни ста­но­ви при­је ис­те­ка од пет го­ди­на на­пу­сти­ле Бе­ра­не и рас­ки­ну­ле рад­ни од­нос са ин­сти­ту­ци­ја­ма са те­ри­то­ри­је на­ше оп­шти­не. За­то ко­ми­си­ја има за­да­так да пре­и­спи­та на­во­де о ко­ји­ма је ри­јеч и да утвр­ди да ли је у чи­та­вом по­ступ­ку би­ло зло­у­по­тре­ба – на­во­ди Ива­но­ви­ће­ва. 
Оп­шти­на Бе­ра­не је обез­би­је­ди­ла зе­мљи­ште за из­град­њу згра­да за ка­дров­ске ста­но­ве, као и ње­го­во ко­му­нал­но опре­ма­ње. Оп­шти­на се ујед­но, ра­ди суб­вен­ци­о­ни­ра­ња ци­је­не ка­дров­ских ста­но­ва, кре­дит­но за­ду­жи­ла у ви­си­ни од 516.000 еура и то на пе­ри­од од де­сет го­ди­на с ка­мат­ном сто­пом од осам од­сто. Из ко­а­ли­ци­је ‘’Здра­во Бе­ра­не’’ су сма­тра­ли да је крај­ње не­при­хва­тљи­во то што је Оп­шти­на Бе­ра­не, за­хва­љу­ју­ћи по­ме­ну­тој од­лу­ци, ре­гре­си­ра­ла сва­ки ква­драт­ни ме­тар ка­дров­ских ста­но­ва са 167 еура, без об­зи­ра на то да ли су сви ти ста­но­ви до­ди­је­ље­ни и ко­ри­шће­ни у скла­ду са про­пи­са­ним кри­те­ри­ју­ми­ма. 
-По­ста­вља се пи­та­ње да ли су сви са ка­дров­ске ли­сте за до­би­ја­ње ста­но­ва за­и­ста ка­дро­ви? На­ме­ће се и пи­та­ње да ли су има­ли ку­ћу или стан, и да ли је у ци­је­лом по­ступ­ку оште­ћен не­ко ко је био за­и­ста ка­дар без ри­је­ше­ног стам­бе­ног пи­та­ња? Ства­ри ко­нач­но мо­ра­ју да иза­ђу на чи­стац, јер ни­ко не­ма пра­во да зло­у­по­тре­бља­ва сред­ства из оп­штин­ске ка­се ко­ја при­па­да­ју свим гра­ђа­ни­ма – ка­за­ла је Ива­но­ви­ће­ва.
 
 
За­слу­жни до­би­ја­ли ста­но­ве „ис­под ру­ке”
 
 
Из ко­а­ли­ци­је ‘’Здра­во Бе­ра­не’’ твр­де да је ДПС за ври­је­ме сво­је вла­да­ви­не у Бе­ра­на­ма до­дје­љи­вао ста­но­ве сво­јим „за­слу­жним“ чла­но­ви­ма, ми­мо ва­же­ћих кри­те­ри­ју­ма.
-За по­је­ди­не ста­но­ве уоп­ште не­ма по­да­та­ка, од­но­сно уго­во­ра на осно­ву ко­јих би мо­гло да се зна у чи­јем се вла­сни­штву на­ла­зе. Та чи­ње­ни­ца свје­до­чи да су не­ки ста­но­ви до­дје­љи­ва­ни „ис­под ру­ке“. Тре­ба де­таљ­но пре­и­спи­та­ти ка­ко су по­је­дин­ци, као ис­так­ну­ти чла­но­ви ДПС-а, стам­бе­но збри­ну­ти без ијед­ног уло­же­ног цен­та. Но, по­сли­је све­га искре­но се на­да­мо да ће ти „за­слу­жни“ као и они ко­ји су им омо­гу­ћи­ли да бу­ду „за­слу­жни“ кри­вич­но од­го­ва­ра­ти за не­за­ко­ни­те по­ступ­ке – на­ве­ли су из ко­а­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не“.
 
 
(ДАН, 16. 04. 2015.)Датум: 19.05.2015
Close
Close