ОО Подгорица: Зечевић нови предсједник клуба одборника ДФ-а

 Пред­сјед­ник од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је у Под­го­ри­ци Ра­дош Зе­че­вић но­ви је чел­ник клу­ба од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та у Скуп­шти­ни Глав­ног гра­да. Пре­ма са­зна­њи­ма „Да­на”, то је од­лу­че­но на си­ноћ­њој сјед­ни­ци клу­ба од­бор­ни­ка Де­мо­крат­ског фрон­та. Зе­че­вић ће на тој функ­ци­ји за­ми­је­ни­ти Го­ра­на Ра­до­њи­ћа, ко­ју је оти­шао из ДФ-а. На­и­ме, Ра­до­њић је под­нио остав­ку на то мје­сто због од­лу­ке Ми­о­дра­га Ле­ки­ћа да на­пу­сти Фронт. 

На сјед­ни­ци клу­ба од­бор­ни­ка, осим из­бо­ра Ра­до­ша Зе­че­ви­ћа, де­фи­ни­са­на је и стра­те­ги­ја за бу­ду­ће по­ли­тич­ко дје­ло­ва­ње у град­ском пар­ла­мен­ту. Та­ко­ђе, на сјед­ни­ци оп­штин­ског од­бо­ра Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је у Под­го­ри­ци у про­ши­ре­ном са­ста­ву одр­жа­ној при­је не­ко­ли­ко да­на пру­же­на је пу­на по­др­шка по­ли­ти­ци ру­ко­вод­ства стран­ке и ја­ча­њу Де­мо­крат­ског фрон­та. 
 
 
(ДАН, 07. 04. 2015.)Датум: 09.04.2015
Close
Close