ОО Подгорица: Јеврић: Маслине очистити од депонија

 Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та у Скуп­шти­ни Глав­ног гра­да На­та­ша Је­врић, на­ја­ви­ла је да ће се обра­ти­ти Глав­ном гра­ду и тра­жи­ти да се очи­сти Са­вин по­ток и трај­но ри­је­ши про­блем из­ли­ва­ња, као и да сва­ка ули­ца у на­се­љу до­би­је ка­на­ли­за­ци­ју. Та­ко­ђе, она ће за­тра­жи­ти и да се по­пра­ве сва дјеч­ја игра­ли­шта и по­ли­го­ни и да се Ма­сли­не очи­сте од де­по­ни­ја. Је­врић сма­тра да би но­во­и­за­бра­ни пред­сјед­ник Мје­сне за­јед­ни­це Ма­сли­не тре­ба­ло да за­ка­же збор гра­ђа­на. 

- То је ње­го­ва оба­ве­за. Он мо­ра раз­го­ва­ра­ти са гра­ђа­ни­ма о про­бле­ми­ма и по­ку­ша­ти да на­ђу мо­дел ка­ко их ри­је­ши­ти. Ме­ђу­тим, код нас мје­сне за­јед­ни­це не слу­же гра­ђа­ни­ма. Ми има­мо си­ту­а­ци­ју да су МЗ шта­бо­ви ДПС-а сва­ко­днев­но, а не са­мо у то­ку из­бо­ра - ка­же Је­врић. 
И да­ље је нај­ве­ћи про­блем ста­нов­ни­ка Ма­сли­на из­ли­ва­ње Са­ви­ног по­то­ка. 
- За­час по­пла­ве ули­це и има­ња, по­себ­но Ули­ца Ва­са Бра­ца­но­ва ко­ја ина­че не­ма ура­ђе­ну ка­на­ли­за­ци­ју. Чим ки­ша поч­не ова са­о­бра­ћај­ни­ца је под во­дом и из­ли­ју се сеп­тич­ке ја­ме. Иако је ите­ка­ко зна­чај­на јер ве­зу­је Ма­сли­не и Мур­то­ви­ну, у њу се ни­шта не ула­же. Сло­бод­но мо­же­мо ор­га­ни­зо­ва­ти спла­ва­ре­ње Са­ви­ним по­то­ком и ули­ца­ма око ње­га. По­ток је за­тр­пан сме­ћем, на не­ким мје­сти­ма је пре­гра­ђен и због то­га до­ла­зи до из­ли­ва­ња. Мно­го пу­та су обе­ћа­ва­ли да ће у пот­пу­но­сти ри­је­ши­ти про­блем, али ни­шта још ни­је­су ура­ди­ли. У но­вем­бру кад је би­ла ве­ли­ка ки­ша мо­ра­ли су ва­тро­га­сци да ин­тер­ве­ни­шу ка­ко љу­ди­ма не би во­да ушла у ку­ће. Због по­то­ка и вр­тић има про­бле­ме - ре­кла је Је­врић. 
Ком­плет­не Ма­сли­не ни­је­су по­кри­ве­не ка­на­ли­за­ци­о­ном мре­жом. И на тај про­блем ука­зу­је Је­врић и ис­ти­че да би га што при­је тре­бао ри­је­ши­ти Се­кре­та­ри­јат за ко­му­нал­не по­сло­ве и са­о­бра­ћај. 
- Ка­на­ли­за­ци­ја је ура­ђе­на са­мо у не­ким ули­ца­ма. Мно­го је ви­ше ули­ца ко­је има­ју сеп­тич­ке ја­ме - ка­же Је­врић. 
Она ка­же да дје­ца из Ма­сли­на ско­ро па да не­ма­ју гдје да се игра­ју.
- Осим то­га што има­мо са­мо два дјеч­ја игра­ли­шта, још су и у ло­шем ста­њу, те се дје­ца не­ма­ју гдје игра­ти. По­ли­го­на има­мо три ко­ји су та­ко­ђе ско­ро па уви­јек на ме­ти ван­да­ла. Не­до­ста­так тро­то­а­ра је још је­дан од про­бле­ма на­се­ља. По­себ­но је то про­бле­ма­тич­но у ули­ца­ма ко­је су из­ме­ђу ма­ги­стра­ле и Скоп­ске ули­це. Јед­на од њих је Ком­ска ко­ја је ва­жна јер је про­мет­на, по­себ­но од кад је оби­ла­зни­ца ура­ђе­на. Та­ко­ђе, тро­то­ар би тре­ба­ла да до­би­је и Ули­ца 8. ју­ла, с об­зи­ром на то да је код вр­ти­ћа и ни­је баш без­бјед­на. Гра­ђа­ни као ше­тач­ку зо­ну ко­ри­сте оби­ла­зни­цу, јер дру­гу не­ма­ју. Де­фи­ни­тив­но та са­о­бра­ћај­ни­ца не би смје­ла слу­жи­ти то­ме - ре­кла је Је­врић. 
Је­врић ис­ти­че да је и не­про­пи­сно пар­ки­ра­ње у ули­ца­ма про­блем по­себ­но у Скоп­ској и Ули­ци зет­ског од­ре­да, као и „ди­вље” де­по­ни­је ко­јих има сву­да, а по­себ­но у Са­ра­јев­ској ули­ци. 
 
 
(ДАН, 01. 04. 2015.)Датум: 09.04.2015
Close
Close