ОО Тиват: Клакор: Хоћемо материјале на српском језику и ћирилици

 Сјед­ни­ца Скуп­шти­не оп­шти­не Ти­ват за­ка­за­на је за да­нас, а на њој ће од­бор­ни­ци раз­ма­тра­ти 35 та­ча­ка днев­ног ре­да. Пред­став­ни­ци ти­ват­ске опо­зи­ци­је ка­жу да је од­нос вла­да­ју­ће ДПС–СДП ко­а­ли­ци­је пре­ма скуп­шти­ни не­чу­вен, те да о то­ме нај­бо­љи свје­до­чи чи­ње­ни­ца да је за сјед­ни­цу пред­ви­ђен та­ко оби­ман днев­ни ред. 

Од­бор­ник Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је Са­во Кла­кор на­ја­вљу­је да ће се по­но­во ак­ту­е­ли­зо­ва­ти пи­та­ње је­зи­ка на ко­јем се пи­ше скуп­штин­ски ма­те­ри­јал. 
- У из­вје­шта­ју о ра­ду пред­сјед­ни­ка оп­шти­не ви­дљив је дио ко­ји је на­пи­сан на цр­но­гор­ском је­зи­ку. Ми не спо­ри­мо пра­во да сва­ко пи­ше на свом је­зи­ку, али ће­мо зах­ти­је­ва­ти да се од­бор­ни­ци­ма ко­ји то за­тра­же скуп­штин­ски ма­те­ри­ја­ли убу­ду­ће до­ста­вља­ју на срп­ском је­зи­ку и то ћи­ри­ли­цом - ка­же Кла­кор.
Ме­ђу 35 та­ча­ка днев­ног ре­да нај­ви­ше па­жње иза­зи­ва из­вје­штај пред­сјед­ни­ка оп­шти­не о ра­ду у ми­ну­лом пе­ри­о­ду, рас­пра­ва о Про­стор­ном пла­ну, ве­ри­фи­ка­ци­ја из­бо­ра но­вог ди­рек­то­ра Цен­тра за кул­ту­ру Во­ји­сла­ва Ка­лу­ђе­ро­ви­ћа и умјет­нич­ког ди­рек­то­ра Дра­га­на Ла­ко­ви­ћа, те из­бор но­вих чла­но­ва од­бо­ра ди­рек­то­ра пред­у­зе­ћа Во­до­вод и Ко­му­нал­но. На скуп­шти­ни ће остав­ку на од­бор­нич­ки ман­дат да­ти Дра­ган Ла­ко­вић (ДПС), због кон­флик­та ин­те­ре­са, јер је у ме­ђу­вре­ме­ну иза­бра­на за умјет­нич­ког ди­рек­то­ра ЦЗК. Упра­во због на­чи­на ве­ри­фи­ка­ци­је од­бор­нич­ког ман­да­та Ла­ко­ви­ћу, опо­зи­ци­ја је Управ­ном су­ду ту­жи­ла СО, али је ту­жба од­ба­че­на због не­бла­го­в­ре­ме­но­сти. 
 
 
(ДАН, 30. 03. 2015.)Датум: 09.04.2015
Close
Close