ОО Подгорица: Бешовић: Град препродао земљу боксерског клуба

 Бок­сер­ски клуб Бу­дућ­ност до­био је спор про­тив Глав­ног гра­да ко­ји го­ди­на­ма во­ди око пра­ва сво­ји­не над зе­мљи­штем од 354 ква­дра­та у Ње­го­ше­вом пар­ку на ко­јем се на­ла­зи ка­ме­на клуп­ска са­ла, обје­ло­да­нио је Ми­о­драг Бе­шо­вић, од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та. Ка­ко ће се ова од­лу­ка од­ра­зи­ти на ка­су Глав­ног гра­да, а и оне ко­ји су од­лу­чи­ва­ли у овом по­слу с об­зи­ром да је 2007. го­ди­не зе­мљи­ште од Ми­ле­ни­ју­ма ка пар­ку, укљу­чу­ју­ћи и ову пар­це­лу, град­ска упра­ва про­да­ла стра­ном ин­ве­сти­то­ру за 704 еура по ква­дра­ту.

Ка­ко је у ври­је­ме про­да­је об­ја­вље­но фир­ма ,,Фирст Финанциал Гроуп” је на овом про­сто­ру пар­це­лу по­вр­ши­не 3.743 ме­та­ра ква­драт­них ку­пи­ла од Глав­ног гра­да по ци­је­ни од 704 еура по ква­дра­ту, а за пар­це­лу по­вр­ши­не 3.458 ква­дра­та Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја је ис­пла­ће­но 1.024 еура по ме­тру ква­драт­ном. Дви­је го­ди­не на­кон про­да­је је та­да­шњи прав­ни за­ступ­ник фир­ме са­оп­штио да би из­град­ња екс­клу­зив­ног ком­плек­са- хо­те­ла и дви­је по­словне згра­де по­че­ла да ни­је би­ло имо­вин­ско-спо­ра из­ме­ђу Глав­ног гра­да и Бок­сер­ског клу­ба Бу­дућ­ност. У ме­ђу­вре­ме­ну, дио те ин­ве­сти­ци­је је и за­вр­шен на пар­це­ла­ма ко­је ни­је­су спор­не. 
- Суд­ски по­сту­пак из­ме­ђу Глав­ног гра­да и Бок­сер­ског клу­ба Бу­дућ­ност је за­кљу­чен и клуб упи­сан у Упра­ви за не­крет­ни­не као ко­ри­сник 354 ква­дра­та на ка­та­стар­ској пар­це­ли 3862 КО Под­го­ри­ца ИИ у Ње­го­ше­вом пар­ку. У слу­ча­ју ове пар­це­ле по­сто­је мно­ге не­до­у­ми­це. Пе­ри­од вла­да­ви­не бив­шег гра­до­на­чел­ни­ка Ми­о­ми­ра Му­го­ше ина­че је оби­ље­жи­ло не­за­ко­ни­то рас­по­ла­га­ње град­ским зе­мљи­штем, за ко­је Скуп­шти­на Глав­ног гра­да ни­је да­ва­ла са­гла­сност и са­мим тим је би­ла ус­кра­ће­на за пре­ци­зни­је ин­фор­ма­ци­је о про­да­ји. У слу­ча­ју пар­це­ле 3862 КО Под­го­ри­ца ИИ, ко­ја је уго­во­ром о пре­но­су пра­ва ко­ри­шће­ња упи­са­на на ДОО ,,Фирст Финанциал Гроуп” у вла­сни­штву грч­ког ин­ве­сти­то­ра, чи­је име јав­но­сти ни­је по­зна­то, по­сто­је мно­ге не­ја­сно­ће. Као пр­во сам на­чин скла­па­ња уго­во­ра из­ме­ђу Глав­ног гра­да са на­вод­ним грч­ким ин­ве­сти­то­ром за пар­це­лу на ко­јој се на­ла­зи обје­кат са чи­јим се вла­сни­ком уоп­ште ни­је скло­пио до­го­вор или са­гла­сност за про­да­ју пар­це­ле. Дру­го пи­та­ње је ка­ко је мо­гу­ће да прав­ни за­ступ­ни­ци ДОО ,,Фирст Финанциал Гроуп” ни­је­су за­па­зи­ли да се на ка­та­стар­ској пар­це­ли на­ла­зи обје­кат упи­сан на Бок­сер­ски клуб, са чи­јим се пред­став­ни­ком ни­ко ни­је кон­сул­то­вао о евен­ту­ал­ном до­го­во­ру. Сле­де­ће пи­та­ње се са­свим објек­тив­но отва­ра - ка­ко да се грч­ки ин­ве­сти­тор уоп­ште не ин­те­ре­су­је око ста­ња и суд­ског спо­ра ко­ји се во­ди већ ду­ги низ го­ди­на, и због ко­јег ни­је у мо­гућ­но­сти да зе­мљи­ште при­ве­де на­мје­ни и из­гра­ди лук­су­зне објек­те ко­ји су пред­ви­ђе­ни ур­ба­ни­стич­ким пла­ном - ка­же Бе­шо­вић. 
Ми­о­драг Бе­шо­вић пи­та да ли ће Глав­ни град са­да мо­ра­ти да пла­ти пе­на­ле за то што ин­ве­сти­тор ни­је успио да зе­мљи­ште при­ве­де на­мје­ни. 
-Овај пред­мет сва­ка­ко за­вре­ђу­је па­жњу јер и да­ље оста­ју мно­ге мо­гућ­но­сти ка­да се раз­ри­је­ше не­до­у­ми­це- ко је ствар­ни вла­сник ДОО ,,Фирст Финанциал Гроуп” ко­ји је по­стао, на сум­њив на­чин, вла­сник нај­а­трак­тив­ни­је ло­ка­ци­је у Под­го­ри­ци и да ли ће Глав­ни град мо­ра­ти да на­док­на­ди енорм­но ве­ли­ке из­дат­ке због оне­мо­гу­ћа­ва­ња ин­ве­сти­то­ру да од 2007. го­ди­не са­гра­ди објек­те на зе­мљи­шту. На­по­ми­њем да је стра­ни ин­ве­сти­тор из­вр­шио упла­ту пре­ма Глав­ном гра­ду у из­но­су од не­ко­ли­ко ми­ли­о­на еура и да је мо­гу­ће, да се од ло­кал­не упра­ве суд­ским пу­тем по­кре­не по­сту­пак за пла­ћа­ње од­ре­ђе­них ,,пе­на­ла” као што је у прак­си по­зна­то на не­ко­ли­ко при­мје­ра у Под­го­ри­ци - на­во­ди Бе­шо­вић. 
Пљач­ка­ње др­жав­не имо­ви­не и ње­но пре­та­ка­ње у при­ват­ну тра­је већ ви­ше од дви­је де­це­ни­је и са­мо на­ив­ни мо­гу да вје­ру­ју да се тек та­ко, слу­чај­но ни­ко из вла­да­ју­ће струк­ту­ре ни­је сје­тио да ова­кве дру­штве­не по­ја­ве из­ло­жи јав­ној кри­ти­ци, са­оп­штио је Бе­шо­вић. 
-Пре­ма то­ме, оста­је нам да као опо­зи­ци­ја упор­но ука­зу­је­мо на ова­кве и слич­не ано­ма­ли­је у функ­ци­о­ни­са­њу прав­не др­жа­ве и из­вр­ши­мо до­дат­ни при­ти­сак на др­жав­не ин­сти­ту­ци­је, да се отрг­ну ус­ко­пар­тиј­ским ин­те­ре­си­ма и јед­ном поч­ну про­фе­си­о­нал­но оба­вља­ти свој по­сао - на­вео је Ми­о­драг Бе­шо­вић.
 
(ДАН, 26. 03. 2015.)Датум: 31.03.2015
Close
Close