ОО Подгорица: Бешовић: Испитати Мугошине одлуке

Од­бор­ни­ци у Скуп­шти­ни Глав­ног гра­да у на­ред­ном пе­ри­о­ду до­но­си­ће по­је­ди­нач­не од­лу­ке о про­да­ји пар­це­ла чи­ме ће град­ском пар­ла­мен­ту би­ти вра­ће­но пра­во рас­по­ла­га­ња град­ским зе­мљи­штем, са­оп­штио је Ђор­ђе Су­хих, пред­сјед­ник Скуп­шти­не. Пр­ва од­лу­ка о про­да­ји не­по­крет­но­сти на­ћи ће се пред од­бор­ни­ци­ма на сјед­ни­ци 8. апри­ла.

Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ми­о­драг Бе­шо­вић оци­је­нио је да Ђор­ђе Су­хих мо­ра спро­во­ди­ти за­кон­ску оба­ве­зу ко­ју је ду­жан до спро­во­ди и на тај на­чин ис­пра­ви оно што се ра­ди­ло у прет­ход­ном пе­ри­о­ду. 
-У пи­та­њу је за­кон­ска про­це­ду­ра ко­ју је ло­кал­на власт ду­жна да спро­во­ди. Са­свим је си­гур­но да је нео­п­ход­но да пред­сјед­ник град­ског пар­ла­мен­та и ло­кал­на власт ис­пи­та све до­са­да­шње од­лу­ке ко­је је бив­ши гра­до­на­чел­ник Ми­о­мир Му­го­ша са­мо­вољ­но до­но­сио ми­мо зна­ња Скуп­шти­не Глав­ног гра­да. По­треб­но је ис­пи­та­ти све те од­лу­ке, ви­дје­ти да ли је ту би­ло зло­у­по­тре­ба, а на­чин на ко­ји је то бив­ши гра­до­на­чел­ник спро­во­дио по­ка­зу­је да је то би­ло ми­мо за­ко­на и да је то са­мо по се­би зло­у­по­тре­ба слу­жбе­ног овла­шће­ња - на­вео је Бе­шо­вић. 
Бе­шо­вић до­да­је да по­сто­ји про­цје­на да је од 2007. до 2009. го­ди­не про­да­то зе­мљи­ште у ври­јед­но­сти од 110 ми­ли­о­на. 
-То по­ка­зу­је да су на тим пар­це­ла­ма из­гра­ђе­ни објек­ти чи­ја је ври­јед­ност пре­ла­зи ми­ли­јар­ду еура. Са­ма та чи­ње­ни­ца по­ка­зу­је ко­ли­ко је ту би­ло мо­гућ­но­сти за не­ке ко­руп­тив­не рад­ње у вр­ше­њу ду­жно­сти бив­шег гра­до­на­чел­ни­ка - за­кљу­чу­је Бе­шо­вић. 
 
 
(ДАН, 25. 03. 2015.)Датум: 31.03.2015
Close
Close