ОО Никшић: Милатовић: Привилегије за партијске другове

У ци­љу ре­фи­нан­си­ра­ња ду­го­ва из прет­ход­ног пе­ри­о­да ло­кал­на упра­ва Ник­ши­ћа пла­ни­ра но­во за­ду­же­ње у укуп­ном из­но­су од 5,5 ми­ли­о­на еура, а од­лу­ке о то­ме на­ћи ће се на сјед­ни­ци Скуп­шти­не оп­шти­не ко­ја ће би­ти одр­жа­на 3. апри­ла. У од­лу­ци о кре­дит­ном за­ду­же­њу на­во­ди се да ће кре­ди­том у из­но­су од 5,3 ми­ли­о­на би­ти ре­фи­нан­си­ра­ни кре­ди­ти прет­ход­не ло­кал­не вла­сти на че­лу са Не­бој­шом Ра­до­ји­чи­ћем, док ће ми­ли­он еура би­ти на­ми­је­њен за збри­ња­ва­ње ви­шка за­по­сле­них у Оп­шти­ни. Ло­кал­на упра­ва ће за но­во за­ду­же­ње уз мје­ни­це упи­са­ти и хи­по­те­ку на ди­је­лу Ауто­бу­ске ста­ни­це и згра­ди Ник­шић­ког по­зо­ри­шта.

Јед­на став­ка од­лу­ке о за­ду­же­њу од­но­си се и на на­ми­ре­ње ди­је­ла ду­га пре­ма при­ват­ном пред­у­зе­ћу „Ме­ха­ни­за­ци­ја и про­гра­мат“ чи­ји је вла­сник Ду­шан Ђу­ро­вић 18. сеп­тем­бра про­шле го­ди­не до­био нај­ви­ше оп­штин­ско при­зна­ње, На­гра­ду осло­бо­ђе­ња гра­да. Два мје­се­ца при­је уру­че­ња на­гра­де Ђу­ро­ви­ће­ва ком­па­ни­ја оп­шти­ни је по­сред­ством јав­ног суд­ског из­вр­ши­те­ља до­ста­ви­ла рје­ше­ње о из­вр­ше­њу на из­нос од 995.290 еура за из­ве­де­не, а не­пла­ће­не ра­до­ве у пе­ри­о­ду 2011., 2012. и 2013. го­ди­не. Да би из­бје­гли бло­ка­ду ра­чу­на но­ва локлна власт, на­во­ди се у од­лу­ци, успје­ла је да дуг сма­њи на 765. 697 еура. Да би од­ло­жи­ли из­вр­ше­ње, Ди­рек­ци­ја за имо­ви­ну у име оп­шти­не уло­жи­ла је при­го­вор па је пред­мет ушао у пар­ни­цу чи­ји ће ис­ход, с об­зи­ром да Ђу­ро­ви­ће­ва ком­па­ни­ја по­сје­ду­је уред­ну до­ку­мен­та­ци­ју о ду­гу, би­ти на ште­ту оп­шти­не. Пре­су­ђи­ва­ње је про­лон­ги­ра­но јер је оп­шти­на на­мјер­на да за­ду­же­ње фир­ме „Ме­ха­ни­за­ци­ја и про­гра­мат“ код Пр­ве бан­ке Цр­не Го­ре у из­но­су од 250 хи­ља­да еура пре­у­зме на се­бе, па пред­ла­жу од­бор­ни­ци­ма да да­ју са­гла­сност ко­ју су до­би­ли и од Вла­де 19. фе­бру­а­ра. 
 
Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Јан­ко Ми­ла­то­вић ка­же да је за ври­је­ме прет­ход­не гар­ни­ту­ре ДПС-СДП вла­сти Ђу­ро­ви­ће­во пред­у­зе­ће би­ло при­ви­ле­го­ва­но, те да се сто­га по­ста­вља пи­та­ње од­го­вор­но­сти, од­но­сно због че­га су „јед­на фир­ма и све исти љу­ди до­би­ја­ли по­сло­ве”.
- То што је и Вла­да да­ла са­гла­сност за кре­дит­но за­ду­же­ње је ло­гич­но јер ће и они сво­јим пар­тиј­ским дру­го­ви­ма да ис­по­слу­ју све што им је по­треб­но. Клуб од­бор­ни­ка Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је ће до за­си­је­да­ња раз­ми­сли­ти ка­ко ће гла­са­ти за ту од­лу­ку - ка­же Ми­ла­то­вић.
 
У ло­кал­ној упра­ви оче­ку­ју да ће се на до­бро­вољ­ној осно­ви за од­ла­зак из Ошти­не при­ја­ви­ти нај­ма­ње 100 рад­ни­ка ко­ји­ма би као от­прем­ни­ну ис­пла­ти­ли по 10 хи­ља­да еура. Јан­ко Ми­ла­то­вић сма­тра да је на­чин збри­ња­ва­ња ви­шка за­по­сле­них ја­ко ди­ску­та­би­лан јер ће сви­ма, без об­зи­ра на го­ди­не ра­да, би­ти ис­пла­ћен исти из­нос. 
- У оп­шти­ни, ње­ним пред­у­зе­ћи­ма и уста­но­ва­ма, у пе­ри­о­ду од 16. ок­то­бар до 5.децембара 2012. го­ди­не, у ври­је­ме ка­да су се во­ди­ли пре­го­во­ри око ус­по­ста­вља­ња но­ве вла­сти, ско­ро 200 љу­ди је за­по­сле­но на нео­д­ре­ђе­но. То је би­ло пар­тиј­ско за­по­шља­ва­ње и, на­рав­но, на­ста­вак афе­ре „Сни­мак“ у но­вим усло­ви­ма. Не мо­же се не­ком ко има мје­сец или два до пен­зи­је, или оном ко­јем фа­ли чак 20 го­ди­на да­ти иста от­прем­ни­на - сма­тра Јан­ко Ми­ла­то­вић.
 
 
(ДАН, 24. 03. 2015.)Датум: 31.03.2015
Close
Close