ОО Беране: Фолић: Нико не одговара за куповину гласова

 Су­ми­ра­ју­ћи ре­зул­та­те јед­но­го­ди­шње вла­да­ви­не, пред­став­ни­ци ко­а­ли­ци­је „Здра­во Бе­ра­не“ ју­че су са кон­фе­рен­ци­је за штам­пу апе­ло­ва­ли на др­жав­но ту­жи­ла­штво да што при­је про­це­су­и­ра ли­ца ко­ја су, ка­ко су на­ве­ли, уче­ство­ва­ла у ку­по­ви­ни би­ра­ча на про­шло­го­ди­шњим ло­кал­ним из­бо­ри­ма у Бе­ра­на­ма. Ис­та­кли су да је крај­ње не­до­пу­сти­во то што још ни­ко ни­је од­го­ва­рао за по­ме­ну­те не­за­ко­ни­те рад­ње и да оправ­да­но сум­ња­ју да се на­мјер­но вр­ши оп­струк­ци­ја чи­та­вог слу­ча­ја.

-Слу­чај „Бе­ра­не” је на­кон афе­ре „Сни­мак” до­дат­но ба­цио свје­тло на за­и­ста ши­рок ди­ја­па­зон ме­ха­ни­за­ма ко­је ДПС ко­ри­сти ка­ко би не­за­ко­ни­то ути­цао на из­бор­ну во­љу гра­ђа­на. Де­та­љи из за­пли­је­ње­не до­ку­мен­та­ци­је свје­до­чи о то­ме да се ра­ди о сми­шље­ном и до­бро ор­га­ни­зо­ва­ном из­вр­ше­њу кри­вич­ног дје­ла. Ко­а­ли­ци­ја „Здра­во Бе­ра­не“ не же­ли да ути­че на ис­тра­жни по­сту­пак ко­ји во­ди ту­жи­ла­штво, али ова­ко ду­го­тра­јан про­цес иза­зи­ва сум­њу да не­ко же­ли да за­та­шка не­ча­сне рад­ње и да ак­те­ри­ма ових кри­ми­нал­них дје­ла да вре­ме­на да из­бри­шу тра­го­ве и ути­чу на свје­до­ке ка­ко би из­бје­гли прав­ду. И с ове кон­фе­рен­ци­је за но­ви­на­ре упу­ћу­је­мо апел ту­жи­ла­штву да у што кра­ћем ро­ку за­вр­ши ис­тра­гу и о то­ме оба­ви­је­сти јав­ност Бе­ра­на, а и Цр­не Го­ре о ко­нач­ном ис­хо­ду, по на­ма, кри­ми­нал­них рад­њи ко­је су спро­ве­де­не при­ли­ком ло­кал­них из­бо­ра про­шле го­ди­не и ти­ме по­ка­жу јав­но­сти и сви­ма ко­ји и да­ље ми­сле да пре­кра­ја­ју из­бор­ну во­љу гра­ђа­на да то ви­ше не­ће мо­ћи да чи­не – на­гла­сио је шеф од­бор­нич­ког клу­ба Де­мо­крат­ског фрон­та Вла­дан Фо­лић.
Он је под­сје­тио да је ко­а­ли­ци­ја „ Здра­во Бе­ра­не“ под­ни­је­ла Основ­ном др­жав­ном ту­жи­ла­штву у Бе­ра­на­ма кри­вич­ну при­ја­ву про­тив од­ре­ђе­них ли­ца, као и сву до­ку­мен­та­ци­ју ко­ја је за­пли­је­ње­на у не­ко­ли­ко ми­ни из­бор­них шта­бо­ва ДПС-а од­мах на­кон ло­кал­них из­бо­ра. Ме­ђу­тим, ка­ко је ис­та­као, ни до да­нас ни­је­су до­би­ли из­ве­штај или би­ло ка­кву зва­нич­ну ин­фор­ма­ци­ју о то­ме до­кле се сти­гло у ве­зи с том при­ја­вом.
-Је­ди­но што зна­мо је то, а што је об­ја­вио је­дан не­за­ви­сни ме­диј при­је не­ко­ли­ко да­на, да је слу­чај и да­ље у фа­зи из­ви­ђа­ја и да су са­слу­ша­ни под­но­си­о­ци при­ја­ве као и 199 осо­ба ко­је су на­зна­че­не у до­ста­вље­ним спи­ско­ви­ма. Да­ље се на­во­ди да се од­ре­ђе­ни број ли­ца са спи­ска не на­ла­зи у Бе­ра­на­ма, је­дан број се ни­је мо­гао ода­зва­ти по­зи­ву ту­жи­о­ца због бо­ле­сти, док су не­ки од са­слу­ша­них ка­за­ли да су пред ло­кал­не из­бо­ре тра­жи­ли нов­ча­ну по­моћ ра­ди опе­ра­ци­је ту­мо­ра и том при­ли­ком узе­ле по 50 еура ко­је су им да­ли ак­ти­ви­сти ДПС-а. Ово је са­мо дио не­че­га што је из­ви­ђај овог слу­ча­ја, а што су пре­ни­је­ли ме­ди­ји – на­вео је Фо­лић.
Он је ис­та­као да су на дан ло­кал­них из­бо­ра, умје­сто ак­ти­ви­ста ДПС-а ко­ји су ку­по­ва­ли гла­со­ве, при­во­ђе­ни љу­ди ко­ји су ука­зи­ва­ли на не­за­ко­ни­те рад­ње.
-Не­за­бо­рав­ног 9. мар­та 2014. го­ди­не про­го­ње­ни су и при­во­ђе­ни љу­ди ко­ји су ука­зи­ва­ли на кр­ше­ње за­ко­на, док су они ко­ји су кр­ши­ли за­кон пу­ште­ни да тог да­на за­вр­ше до­ма­ћи за­да­так ко­ји им је за­да­ла њи­хо­ва пар­тиј­ска цен­тра­ла из Под­го­ри­це. Сма­тра­мо да без ку­по­ви­не гла­со­ва и без зло­у­по­тре­ба др­жав­них ор­га­на у по­ли­тич­ке свр­хе ко­ла­и­ци­ја ДПС-СДП не би на про­те­клим ло­кал­ним из­бо­ри­ма осво­ји­ла ни де­сет ман­да­та, а ко зна мо­жда не би ни пре­шли цен­зус- сма­тра Фо­лић до­да­ју­ћи да је ДПС-СДП ко­а­ли­ци­ја за осам го­ди­на вла­да­ви­не у Бе­ра­на­ма оста­ви­ла пу­стош на свим по­љи­ма и ми­нус у оп­штин­ској ка­си од пре­ко 20 ми­ли­о­на еура.
Од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Ви­да Ива­но­вић по­но­во је по­зва­ла Вр­хов­но др­жав­но ту­жи­ла­штво да убр­за про­цес ко­ји се од­но­си на кри­вич­не при­ја­ве ко­је је Оп­шти­на Бе­ра­не при­је ско­ро го­ди­ну да­на под­ни­је­ла про­тив бив­шег оп­штин­ског ру­ко­вод­ства. Кри­вич­не при­ја­ве, ко­је се од­но­се на зло­у­по­тре­бу слу­жбе­ног по­ло­жа­ја, и не­са­вје­сног ра­да у слу­жби, под­не­се­не су про­тив бив­шег пред­сјед­ни­ка оп­шти­не Ву­ке Го­лу­бо­ви­ћа, ње­го­вог бра­та Ми­ла­на Го­лу­бо­ви­ћа, ди­рек­то­ра Аген­ци­је за ин­ве­сти­ци­је и раз­вој гра­да, као и ви­ше ли­ца и при­вред­них су­бје­ка­та ко­ји су по­сло­ва­ли са ло­кал­ном упра­вом. 
-Као што смо и обе­ћа­ли, ре­зул­та­те ра­да ДПС-а при­је ско­ро го­ди­ну да­на смо пре­да­ли Одје­ље­њу за су­зби­ја­ње ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла, ко­руп­ци­је, те­ро­ри­зма и рат­них зло­чи­на. Кри­вич­на дје­ла об­у­хва­ће­на при­ја­ва­ма има­ју еле­мен­те ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла, про­тив­прав­ног оту­ђе­ња град­ског гра­ђе­вин­ског зе­мљи­шта, ма­ни­пу­ла­ци­ја у фи­нан­сиј­ском по­сло­ва­њу, про­тив­прав­не ис­пла­те при­вред­ним дру­штви­ма без по­што­ва­ња про­це­ду­ра о јав­ним на­бав­ка­ма, ла­жног фак­ту­ри­са­ња... Украт­ко, крч­мље­ње хек­та­ра и хек­та­ра др­жав­не имо­ви­не и омо­гу­ћа­ва­ње ми­ли­он­ског про­тив­прав­ног бо­га­ће­ња бив­шим ру­ко­во­ди­о­ци­ма и ли­ци­ма по­ве­за­ним с њи­ма. За­то и овом при­ли­ком апе­лу­је­мо на Вр­хов­но др­жав­но ту­жи­ла­штво да што при­је по­сту­пи по при­ја­ва­ма и ста­ви ло­кал­ном ДПС-у до зна­ња да ис­тра­га о ми­ли­он­ским про­не­вје­ра­ма ни­је “че­пр­ка­ње” не­го озби­љан по­сао, те да ће не­ко мо­ра­ти да од­го­ва­ра. А од­го­ва­ра­ће и гра­ђа­ни­ма и др­жа­ви ко­ја је оште­ће­на – на­гла­си­ла је Ива­но­ви­ће­ва.Д.Ј. 
 
 
Не­за­ко­ни­та до­дје­ла ста­но­ва
 
Ива­но­ви­ће­ва је ис­та­кла да је прет­ход­на ло­кал­на власт не­за­ко­ни­то до­дје­љи­ва­ла ка­дров­ске ста­но­ве по по­вољ­ним усло­ви­ма.
-Ра­ди се о про­да­ји ста­но­ва по по­вољ­ним усло­ви­ма у чи­јој је ку­по­ви­ни Оп­шти­на уче­ство­ва­ла са 167 еура по ме­тру ква­драт­ном. Уви­дом у до­ку­мен­та­ци­ју при­мје­ћу­је се пу­но не­пра­вил­но­сти. Као пр­во, од­лу­ка о фор­ми­ра­њу ко­ми­си­је за до­дје­лу ста­но­ва је­сте до­не­се­на на сјед­ни­ци скуп­шти­не, али ни­ка­да ни­је об­ја­вље­на у слу­жбе­ом ли­сту, што го­во­ри да је не­ва­лид­на. Та­ко­ђе, од­лу­ку о до­дје­ли ста­но­ва скуп­шти­на до­но­си го­ди­ну да­на по­сле до­дје­љи­ва­ња ста­но­ва, ка­да су се ста­на­ри већ усе­ли­ли, а не­ки и бр­же- бо­ље про­да­ли до­би­је­не ста­но­ве. Због ве­ли­ких не­пра­вил­но­сти на на­ред­ној сјед­ни­ци скуп­шти­не фор­ми­ра­ће се ко­ми­си­ја ко­ја ће вр­ши­ти оцје­ну за­ко­ни­то­сти до­дје­ле ка­дров­ских ста­но­ва за др­жав­не слу­жбе­ни­ке и на­мје­ште­ни­ке- на­ве­ла је Ива­но­ви­ће­ва.
 
 
(ДАН, 19. 03. 2015.)Датум: 31.03.2015
Close
Close