ОО Пљевља: Ровчанин: Диктатура безакоња

 На­кон што су са­вје­ти пље­ваљ­ских јав­них уста­но­ва На­род­на би­бли­о­те­ка „Сте­ван Са­мар­џић“ и Умјет­нич­ка га­ле­ри­ја „Ви­то­мир Ср­бља­но­вић“ до­ни­је­ли од­лу­ке о од­би­ја­њу про­гра­ма ра­да за ову го­ди­ну, као и од­лу­ку о смје­ни ди­рек­то­ра Ста­ној­ке Љи­ља­нић и Жељ­ка Ча­бар­ка­пе, без обра­зло­же­ња, из пље­ваљ­ског од­бо­ра Де­мо­кр­ат­ског фрон­та са­оп­шти­ли су да се ра­ди о још јед­ном скан­да­лу ко­ји је при­ре­ди­ла ко­али­ци­ја на вла­сти Де­мо­крат­ска пар­ти­ја со­ција­ли­ста, Со­ци­јал­де­мо­крат­ска пар­ти­ја и Бо­шњач­ка стран­ка. За од­бор­ни­ка ДФ-а Ни­ко­лу Ров­ча­ни­на та­ква од­лу­ка је про­тив­за­ко­ни­та, јер, ка­ко ка­же, у окви­ру сва­ке од­лу­ке мо­ра да по­сто­ји обра­зло­же­ње, те да су чак и оку­па­то­ри при­ли­ком из­ри­ца­ња смрт­них пре­су­да пи­са­ли обра­зло­же­ња, али да то ни­је слу­чај ка­да од­лу­ку пот­пи­су­ју ДПС,СДП и БС. 

-Од­лу­ка ор­га­на ко­јом се рје­ша­ва о пра­ви­ма, оба­ве­за­ма и прав­ним ин­те­ре­си­ма, а ко­ја не са­др­жи обра­зло­же­ње са аспек­та прав­не стру­ке прав­но је не­у­те­ме­ље­на, не­за­ко­ни­та и не­до­пу­сти­ва. Чак су и оку­па­тор­ски ре­жи­ми при­ли­ком из­ри­ца­ња нај­стро­жи­јих пре­су­да, па и смрт­них ка­зни, чи­та­ли од­лу­ке ко­је са­др­же обра­зло­же­ња. Ни­зак ни­во струч­но­сти по­је­ди­них ка­дро­ва вла­да­ју­ће ко­а­ли­ци­је у оп­шти­ни Пље­вља, што је са­да оп­ште­по­зна­то, до­во­ди у пи­та­ње за­ко­ни­тост ра­да цје­ло­куп­не ад­ми­ни­стра­ци­је. Пет љу­ди из­у­зет­но скром­ног зна­ња ко­ји су при­ва­ти­зо­ва­ли оп­шти­ну, на­ме­ћу сво­ја ми­шље­ња, до­но­се од­лу­ке и спро­во­де дик­та­ту­ру над ис­ку­сним и до­ка­за­но струч­ним слу­жбе­ни­ци­ма – ис­ти­че Ров­ча­нин. 
Он ка­же да по­ступ­ци пар­тиј­ских вој­ни­ка, ка­ви су чла­но­ви са­вје­та На­род­не би­бли­о­те­ке На­да Бо­ро­вић, Ха­рис Ала­ваћ, Ве­ра Ми­лић и Би­ља­на Ан­ђе­лић, као и чла­но­ви са­вје­та Умјет­нич­ке га­ле­ри­је Те­ми­ра Бај­ро­вић, Бел­ма Де­ми­ро­вић, Ха­рис Кле­по и Се­над Ка­ва­зо­вић, по­сле­ди­ца од­лу­ка чел­ни­ка оп­штин­ске упра­ве и од­лу­ка пар­ти­ја ко­ји­ма они при­па­да­ју. 
- Све то има за по­сле­ди­цу да се ова ло­кал­на ад­ми­ни­стра­ци­ја пре­по­зна­је по не­по­што­ва­њу про­це­ду­ра, кре­ше­њу за­ко­на, од­лу­ка и по не­при­мје­ре­ном и не­ко­рект­ном по­на­ша­њу по­је­ди­них локлних функ­ци­о­не­ра. Упра­во они, ко­ји су до­ве­де­ни на по­зи­ци­је без ика­квог про­фе­си­о­нал­ног пе­ди­греа и на за­пре­па­шће­не струч­не јав­но­сти, са­да по­ку­ша­ва­ју да се до­ка­жу кроз ша­чи­цу мо­ћи. То мно­го го­во­ри при­је све­га о људ­ским, а по­том и о струч­ним ври­јед­но­сти­ма. Сма­трам да је ова­квим по­на­ша­њем гру­бо уру­шен цје­ло­ку­пан кон­цепт ра­да ло­кал­не са­мо­у­пра­ве ко­ји је на по­чет­ку ман­да­та за­го­ва­рао и ак­ту­ел­ни пред­сјед­ник оп­шти­не- на­во­ди Ров­ча­нин, и ис­ти­че да упра­во Мир­ко Ђа­чић тре­ба да дје­лу­је у прав­цу што хит­ни­јег рје­ша­ва­ња в.д ста­ња у локлној упра­ви, иако је то ста­ње у од­ре­ђе­ним „пер­со­нал­ним рје­ше­њи­ма” ве­о­ма про­бле­ма­тич­но из угла прав­не на­у­ке. 
-Ни­сам оп­ти­ми­ста да ће се ста­ње про­мје­ни­ти и оче­ку­јем да ће­мо и у бу­ду­ће има­ти ова­квих и слич­нњих прав­них про­пу­ста - ис­ти­че Ров­ча­нин. 
О ра­зр­је­ше­њу ди­рек­то­ра јав­них уста­но­ва по­след­њу ри­јеч да­ће од­бор­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та на јед­ној од на­ред­них сјед­ни­ца. 
 
 
(ДАН, 15. 03. 2015.)



Датум: 31.03.2015
Close
Close