ОО Пљевља: Ровчанин: Бахатост локалне власти

 Пред­став­ни­ци опо­зи­ци­је у Пље­вљи­ма по­твр­ди­ли су ју­че пи­са­ње „Да­на’’ да ло­кал­на власт (ДПС, СДП и Бо­шњач­ка стран­ка) у Оп­шти­ни и јав­ним уста­но­ва­ма за­по­шља­ва­ју пар­тиј­ске ка­дро­ве, упр­кос виш­ку за­по­сле­них. Из опо­зи­ци­о­них ре­до­ва ис­ти­чу да се за­по­шља­ва­ње вр­ши по „уго­во­ру о дје­лу“, као и по прин­ци­пу „до­ђи и по­не­си сто­ли­цу са со­бом“. Опо­зи­ци­о­на­ри ка­жу да се сад по­ка­зу­ју нео­сно­ва­ним оп­ту­жбе ак­ту­ел­не вла­сти да је прет­ход­на гар­ни­ту­ра „за­по­шља­ва­ла пре­ко мје­ре’’. Да је та­ко, ка­жу, гдје би сад ко­а­ли­ци­ја на вла­сти ан­га­жо­ва­ла за­слу­жне пар­тиј­ске ка­дро­ве. 

-Ма­сов­но до­во­ђе­ње пар­тиј­ских ка­дро­ва у оп­штин­ску ад­ми­ни­стра­ци­ју по си­сте­му „до­ђи и по­не­си сто­ли­цу са со­бом”, а при­том кон­ста­ту­ју по­сто­ја­ње ви­шка за­по­сле­них, до­ка­зу­је не­мар­ност, ба­ха­тост и не­про­фе­си­о­нал­ност ак­ту­ел­не ло­кал­не вла­сти. Нај­бол­ни­је и нај­не­пра­вед­ни­је је што су ре­жим­ски са­те­ли­ти прет­ход­но пар­тиј­ски не­по­доб­ним слу­жбе­ни­ци­ма оп­шти­не сма­њи­ли за­ра­де и ти­ме на­пра­ви­ли про­стор за ма­сов­но збри­ња­ва­ње за­слу­жних пар­тиј­ских вој­ни­ка. То упра­во ра­ди пар­ти­ја, ко­ја је прет­ход­них го­ди­на на у би­ро ра­да у Пље­вљи­ма по­сла­ла не­ко­ли­ко хи­ља­да гра­ђа­на, што је је­ди­ни „успје­шан про­је­кат” ове ин­те­ре­сне дру­жи­не, ка­же од­бор­ник Де­мо­крат­ског фрон­та у ло­кал­ном пар­ла­мен­ту Ни­ко­ла Ров­ча­нин. 
Ров­ча­нин на­во­ди да сво­је гре­шке и пре­ва­ре ДПС ви­ше и не кри­је, већ да се по­на­ша као да им ни­ко ни­шта не мо­же и да је све оно што ра­де у пот­пу­но­сти ис­прав­но. 
-Кон­стант­но ука­зи­ва­ње на њи­хо­ве уста­ље­не ма­ри­фе­тлу­ке по­ста­је ап­сурд­но, јер је чак и сва­ка ПМ 10 че­сти­ца у ва­зду­ху спо­зна­ла хи­пе­рин­фла­ци­ју њи­хо­вог по­ли­ти­кант­ства, на­гла­сио је Ров­ча­нин. 
 
 
(ДАН, 12. 03. 2015.)
 Датум: 31.03.2015
Close
Close