ОО Андријевица: Локална власт константно доноси штетне одлуке

 Из Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је ју­че су оци­је­ни­ли да ак­ту­ел­но оп­штин­ско ру­ко­вод­ство у Ан­дри­је­ви­ци, на че­лу са пред­сјед­ни­ком оп­шти­не Ср­ђа­ном Ма­шо­ви­ћем, кон­стант­но до­но­си штет­не од­лу­ке ко­је ће од­ре­ђе­ним тај­ку­ни­ма и при­ви­ле­го­ва­ним по­је­дин­ци­ма омо­гу­ћи­ти да но­вац по­ре­ских об­ве­зни­ка ис­ко­ри­сте за лич­но бо­га­ће­ње. Ка­за­ли су да о то­ме нај­бо­ље свје­до­че ак­тив­но­сти ко­је Оп­шти­на спро­во­ди по пи­та­њу из­град­ње ми­ни-хи­дро­е­лек­тра­на. Ка­ко на­во­де, власт по­ди­за­њем кре­ди­та уво­ди Оп­шти­ну у ду­жнич­ко роп­ство због че­га ће бу­ду­ће ге­не­ра­ци­је има­ти ве­ли­ких про­бле­ма. Ис­та­кли су да се по­ме­ну­те ак­тив­но­сти спро­во­де крај­ње не­тран­спа­рент­но и да по­је­ди­не од­лу­ке не­ма­ју за­кон­ско уте­ме­ље­ње.

-От­ка­ко је ДПС на­сил­ним пу­тем пре­у­зео власт у Ан­дри­је­ви­ци оп­штин­ски „мо­зго­ви“ су све сво­је ак­тив­но­сти усмје­ри­ли ка ку­по­ви­ни би­ра­ча и ис­ко­ри­шћа­ва­њу вод­ног по­тен­ци­ја­ла, гдје при­ви­ле­го­ва­ни по­је­дин­ци во­де глав­ну ри­јеч. Та­ко је ро­ђе­ни брат предс­јед­ни­ка оп­шти­не Ср­ђа­на Ма­шо­ви­ћа до­био кон­це­си­је за из­град­њу ми­ни- хи­дро­е­лек­тра­не на ри­је­ци Бра­да­вац. На­кон то­га, у ци­љу уве­зи­ва­ња по­ро­дич­ног би­зни­са фа­ми­ли­је Ма­шо­вић, ко­ја је за крат­ко ври­је­ме ство­ри­ла по­за­ма­шан ка­пи­тал, Оп­шти­на је по­че­ла да усва­ја од­лу­ке о кре­дит­ним за­ду­же­њи­ма за из­град­њу дру­ги­гих ми­ни- елек­тра­на, ко­је на­вод­но тре­ба да до­не­су број­не бе­не­фи­те ло­кал­ној за­јед­ни­ци. У том прав­цу Оп­шти­на је про­шле го­ди­не до­ни­је­ла од­лу­ку о фор­ми­ра­њу пред­у­зе­ћа Д.О.О. „Хи­дро­е­нер­ги­ја Андријевица” . По­сли­је све­га, и ла­и­ку ни­је те­шко да за­кљу­чи да Оп­шти­на Ан­дри­је­ви­ца, под ди­ри­гент­ском па­ли­цом ДПС-а, од­ра­ђу­је по­сло­ве за по­тре­бе ло­кал­них тај­ку­на и њи­ма над­ре­ђе­них стар­је­ши­на из под­го­рич­ког цен­тра мо­ћи ко­ји ће, чим се ука­же при­ли­ка, за с­е­бе при­гра­би­ти ми­ни-елек­тра­не ко­је се гра­де на­род­ним па­ра­ма - на­ве­ли су из Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је.
На сјед­ни­ци ло­кал­ног пар­ла­мен­та за­ка­за­ној за сју­тра од­бор­ни­ци­ма ће на усва­ја­ње би­ти по­ну­ђе­на од­лу­ка на осно­ву ко­је Оп­шти­на Ан­дри­је­ви­ца да­је га­ран­ци­је но­во­фор­ми­ра­ном Д.О.О. Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја за кре­дит­но за­ду­же­ње од 650.000 еура код Ин­ве­сти­ци­о­ног раз­вој­ног фон­да Цр­не Го­ре ра­ди на­бав­ке опре­ме за ми­ни- елек­тра­ну на град­ском во­до­во­ду „Кр­ко­ри“. У обра­зло­же­њу од­лу­ке је на­зна­че­но да ће се по­ме­ну­та сред­ства ис­ко­ри­сти­ти за опре­ма­ње згра­де у ко­јој ће би­ти смје­ште­но ма­шин­ско по­стро­је­ње и при­кључ­на опре­ма, за­тим за опре­ма­ње про­сто­ри­ја за ин­јек­ти­ра­ње гдје ће се вр­ши­ти про­цес хло­ри­са­ња и пре­чи­шћа­ва­ња во­де за пи­ће, као и за из­град­њу да­ле­ко­во­да за при­кљу­че­ње ми­ни- хи­дро­е­лек­тра­не на елек­тро­е­нер­гет­ску мре­жу. 
На сју­тра­шњој сјед­ни­ци пред од­бор­ни­ци­ма ће се на­ћи и од­лу­ка по ко­јој ће се Оп­шти­на Ан­дри­је­ви­ца кре­дит­но за­ду­жи­ти код Европ­ске ин­ве­сти­ци­о­не бан­ке у из­но­су од 200.000 еура ра­ди ре­а­ли­за­ци­је про­јек­та „Ре­кон­струк­ци­ја град­ског во­до­во­да“. Ка­пи­тал­ним бу­џе­том за ову го­ди­не за по­ме­ну­те ак­тив­но­сти пред­ви­ђе­но је 100.000 еура.
Из Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је под­сје­ћа­ју да у обра­зло­же­њи­ма по­ме­ну­тих од­лу­ка ни­гдје ни­је на­ве­де­но да ли је ДОО Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја спо­соб­но да вра­ти кре­дит. 
-Очи­глед­но је да се оп­штин­ски „мо­зго­ви“ ру­ко­во­де оном на­род­ном „по­сли­је нас по­топ“, чим су из­бје­гли да са­оп­ште ко­ли­ко ће Оп­шти­на го­ди­шње уби­ра­ти при­хо­да од елек­тра­не и ка­ко ће ДОО Во­до­вод и ка­на­ли­за­ци­ја вра­ћа­ти кре­дит. Они на­мје­ра­ва­ју да узи­ма­њем кре­ди­та за­вр­ше за­цр­та­не по­сло­ве и да на­кон то­га ка­жу да елек­тра­не мо­ра­ју да усту­пе не­ко­ме дру­го­ме, јер Оп­шти­на не­ма за­кон­ско пра­во да њи­ма ру­ко­во­ди. То што ће Оп­шти­на мо­ра­ти да вра­ћа по­ме­ну­те кре­ди­те њих не­ће ин­те­ре­со­ва­ти, јер ће фа­ми­ли­ја Ма­шо­вић про­да­ва­ти стру­ју и та­ко пу­ни­ти соп­стве­не џе­по­ве – твр­де из Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је.
Ис­та­кли су да Оп­шти­на Ан­дри­је­ви­ца има на­го­ми­ла­не за­о­ста­ле оба­ве­зе ко­је, укљу­чу­ју­ћи по­ме­ну­те кре­ди­те, ло­кал­ну упра­ву во­де у бан­кр­от.
-Оп­шти­на Ан­дри­је­ви­ца ни­је у пред­ви­ђе­ном ро­ку Ми­ни­стар­ству фи­нан­си­ја при­ја­ви­ла дуг Ко­му­нал­ног пред­у­зе­ћа у из­но­су од 450.000 еура на име по­ре­за и до­при­но­са за пен­зиј­ско- ин­ва­лид­ско и здрав­стве­но оси­гу­ра­ње за­по­сле­них. То ни­је ура­ђе­но, јер би то­ли­ка ду­го­ва­ња мо­гла да за­сме­та­ју Оп­шти­ни да се по­но­во кре­дит­но за­ду­жи. Уз то, Оп­шти­на го­ди­шње из­два­ја око 70.000 еура за от­пла­ту кр­ди­та ко­ји је по­диг­нут ра­ди мо­дер­ни­за­ци­је пут­не мре­же. Кад се све то са­бе­ре, дуг Оп­шти­не Ан­дри­је­ви­ца би­ће ве­ћи од ње­ног го­ди­шњег бу­џе­та што је за­и­ста за­бри­ња­ва­ју­ће – упо­зо­ри­ли су из Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је.
 
 
(ДАН, 11. 03. 2015.)Датум: 19.03.2015
Close
Close